Media & arkisto

Uutiset

MEDIATIEDOTE:

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleihin on asettunut ehdolle 598 ehdokasta. Edellisissä vaaleissa vuonna 2016 ehdokasmäärä oli 597. 

Ehdokkaita eniten vaaleihin asetti ainejärjestötaustainen HELP, joka asetti vaaleihin 120 yhteensä ehdokasta. HELP koostuu eläinlääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, lääketieteen ja oikeustieteen opiskelijoista. Kahdeksan eri tiedekunnan ainejärjestöaktiiveista muodostuva HYAL – Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset asetti vaaleihin 103 ehdokasta, ylioppilaskunnan osakunta-aktiivien Osakuntalainen vaalirengas 93 ehdokasta.

Merkittävästi ehdokasmääräänsä kasvatti ruotsinkielisten osakuntien ja ainejärjestöjen sateenvarjo-organisaatio SNÄf Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f., joka sai täyden 60 ehdokkaan listan.

Vaaleihin ehdokkaita asetti 11 ryhmää, joista osa tulee toimimaan edustajistossa useampana erillisenä ryhmänä. Osa ryhmistä on ainejärjestötaustaisia ryhmiä, osa sitoutumattomia osakuntalaisia vaalirenkaita ja osa yleispoliittisia vaaliliittoja.

Ehdokkaita asetti HYYn vaaleihin uutena poliittisena vaalirenkaana Sinisten ja Kristillisdemokraattien muodostama Vapauden puolesta, jolla ehdokkaita on 3. Muita poliittisia ryhmittymiä vaaleissa ovat Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys OSY ry 26:lla ehdokkaalla ja Maailmanpyörä -vaalirenkaan muodostavien HYYn vihreät - De Gröna vid HUS - Helsinki University Greens ja Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independent Left lista 114:lla ehdokkaalla. HYYn Vihreillä ehdolla on 54 ehdokasta ja Sitoutumattomalla vasemmistolla 60 ehdokasta. 

Vaaliliitto Edistykselliset, joka koostuu Kokoomuksen opiskelijoista ja Keskustaopiskelijoiden Keskeiset -listasta, asetti 66 ehdokasta. Kokoomuksen opiskelijoilla on 57 ehdokasta, Keskeisillä on 9. Muita vaaliliittoja ovat Perussuomalaisten vaaliliitto 7:lla ehdokkaallaan, Piraatit 4:lla ehdokkaallaan sekä Liberaalinen vaaliliitto 2:lla ehdokkaallaan.

HYYn edustajistovaalit järjestetään sähköisenä 31.10.–2.11. ja 5.11.-7.11.2018. Edustajistovaaleissa valitaan ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, 60-henkinen edustajisto. Äänioikeutettuja ovat HYYn jäsenet eli noin 27 000 Helsingin yliopiston opiskelijaa. Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa HYYssä, ja päättää muun muassa ylioppilaskunnan miljoonien eurojen talousarviosta, suurista linjoista liittyen ylioppilaskunnan piirissä oleviin järjestöihin, yliopistoon ja yhteiskuntaan, sekä omistamamme yrityskonsernin, HYY Yhtymän, liiketoimintojen suunnasta. Lisäksi edustajisto valitsee HYYn hallituksen ja puheenjohtajiston sekä Helsingin yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet.

Ehdokasmäärät ryhmittäin (muutos edellisiin vaaleihin)

HELP 120 (+29)
Maailmanpyörä 114 (-3)
HYAL 103 (-1)
Osakuntalainen vaalirengas 93 (-50)
Edistykselliset 66 (+11)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar 60 (+22)
Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys OSY ry 26 (-14)
Perussuomalainen vaaliliitto 7 (+4)
Piraatit 4 (0)
Vapauden puolesta - Siniset ja KD 3 (uusi)
Liberaalinen vaaliliitto 2 (0)
Ehdokasnumerot julkaistaan 9.10. HYYn nettisivuilla https://hyy.fi/vaalit 

Lisätietoja
Vaalikoordinaattori Silva Loikkanen
vaalit@hyy.fi
046 921 7850

Kiinnostaako sinua, millaista opetusta koulutusohjelmassasi järjestetään? Tämä on tilaisuutesi vaikuttaa!

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta etsii kahta varsinaista ja kahta varajäsentä kaikkien kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmiin kaudelle 1.1.2019–31.12.2020. Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaihin 8.10.2018 kello 12.00 mennessä. Lisätietoa syksyllä 2018 avoinna olevista opiskelijaedustajan paikoista saat hakuilmoituksista.

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Jokaisessa johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. Lisäksi johtoryhmät käsittelevät mm. koulutusohjelman opiskelijavalintoihin ja opetus- ja tilaresurssien käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Johtoryhmän jäsenenä opiskelijat pääsevät vaikuttamaan koulutusohjelmassa tarjottavaan opetukseen, tuovat opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja luovat samalla hyödyllisiä verkostoja. Johtoryhmässä toimimisesta voi myös saada opintopisteitä.

Jos opiskelijaedustajien valintaprosessista herää kysymyksiä, tarkista usein kysytyt kysymykset, joista saatat löytää nopean vastauksen. Valintamenettelyä on kuvattu tarkemmin täällä.

Lisätietoja antaa

Silva Loikkanen
Valintakoordinaattori
0469217850
silva.loikkanen(at)hyy.fi

Jenna Sorjonen
Koulutuspoliittinen asiantuntija (opiskelijaedustajat, opiskelijan oikeusturva)
0503255202
jenna.sorjonen(at)hyy.fi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus päätti 30.8. kokouksessaan lausua hallituksen esityksestä seuraavasti:

Yleisesti

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (OKM033:00/2018).

Katsomme esityksen tavoitteet; korkeakoulututkinnon suorittavien osuuden kasvattamisen ja työvoiman elinikäisen oppimisen edistämisen tärkeiksi. Suomalainen yhteiskunta menestyy panostamalla osaamiseen. Sitä tarvitaan niin ilmastonmuutoksen torjumiseen, kulttuurien välisen ymmärryksen kasvattamiseen kuin tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseen. 

Suomen osaamis- ja koulutustason nostaminen vaatii tuekseen myös resursseja. Yliopistojen perusrahoitus on kuitenkin vähentynyt 2010-luvulla merkittävästi. Helsingin yliopisto on joutunut irtisanomaan lähes 400 henkilöä ja vähentämään käytössä olevia tiloja. Henkilötyövuosien ja tilojen vähennykset ovat pois myös elinikäiseltä oppimiselta. Paras tapa edistää elinikäistä oppimista olisikin turvata tutkimus- ja koulutustoiminnan perusedellytykset.

HYYn huomiot lakiluonnokseen

7 § Tutkinnot ja muu koulutus sekä tutkintorakenne

Pidämme kannatettavana ratkaisuja, jotka tarjoavat korkeakoulututkinnon jo suorittaneille houkuttelevia mahdollisuuksia päivittää osaamista muulla tavoin kuin tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa hakeutumalla. Tutkinnon osien eli moduulien nykyistä joustavampi suorittamismahdollisuus antaisi tähän hyvät puitteet. Avoimessa korkeakoulutuksessa tutkinnon osia on mahdollista suorittaa, mutta kuten esityksessä todetaan, painottuu avoimen tarjonta tutkintokoulutuksen alkuvaiheen opintoihin.

Täydennyskoulutus on yksi tärkeä aikuiskoulutuksen muoto, jonka kysyntä on kuitenkin laskenut voimakkaasti. Pidämme kyseenalaisena sitä, että syynä tähän olisi lain tulkinnasta johtuva epäselvyys siitä, voiko myös tutkinnon osia tarjota täydennyskoulutuksena. Siksi näemme tarpeellisena, että myös tutkinnon loppuvaiheen osia voi suorittaa tulevaisuudessa avoimessa yliopistossa, jonka koulutustarjonnan kysyntä on 2010-luvulla kasvanut. Kustannusten puolesta avoin yliopisto on täydennyskoulutusta paremmin saavutettavissa erilaisille yksilöille ja työnantajille, maksukykyyn katsomatta.

Mikäli tutkinnon osista koostuvaa koulutusta tarjottaisiin lakiesityksen voimaantulon myötä entistä enemmän sekä avoimessa yliopistossa että täydennyskoulutuksessa, jää kysymykseksi, miksi koulutuksen kustantaja valitsisi kahdesta vaihtoehdosta kalliimman täydennyskoulutuksen. Helsingin yliopisto on korostanut tieteen ja koulutuksen avoimuuden ja saavutettavuuden parantamisen merkitystä. Tästäkin syystä näemme, että on viisaampaa tarjota tutkintojen osia avoimen yliopiston opetuksena kuin täydennyskoulutuksena.

Täydennyskouluttautujien määrän lisääntyessä myös korkeakoulujen opiskelijamäärät kasvavat, minkä tulee näkyä myös korkeakoulujen rahoituksessa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarvitsevat resursseja paitsi opetuksen järjestämiseen, myös esimerkiksi koulutusten markkinointiin ja opiskelun tukipalveluihin. Kasvava opiskelijajoukko tarkoittaa myös kasvavaa tarvetta opetustiloille, jotka turvataan korkeakouluille vain riittävällä perusrahoituksella.

9 § Tilauskoulutus

Suhtaudumme kriittisesti ETA-maiden kansalaisten osallistumiseen tutkintoon johtavaan tilauskoulutukseen, koska korkeakouluihin tulisi lähtökohtaisesti päästä sisään pätevyydellä maksukyvyn sijaan. Nykymuodossaan hallituksen esitys sisältää myös sellaisia puutteita ja riskejä, jotka tulisi korjata ennen kuin esitys voi mennä läpi.

Ensinnäkin näemme kyseenalaisena sen, kuinka käytännössä voitaisiin turvata, ettei tilauskoulutusta järjestettäisi opiskelijavalinnan kiertämisen tarkoituksessa. Korkeakouluilta asian varmistaminen vaatisi paljon hallinnollista työtä ja valmiutta vastata opiskelijavalintojen oikaisuvaatimuksiin. Opiskelijavalinnan kiertoyritysten estämiseksi on tärkeää, että tilauskoulutusta voisi järjestää vain maisteritason ohjelmiin. Samalla voitaisiin varmistua tilauskoulutuksen kautta opiskelemaan tulevien kyvykkyydestä korkeakouluopintoihin. Opiskelijavalinnan kiertoyritysten estämiseksi on niin ikään välttämätöntä, että yritykset ovat sanktioituja.

Toiseksi meille jäi epäselväksi lakimuutoksen tarve. Esityksessä sanotaan kyllä, että elinkeinoelämältä saadun palautteen ja kuntasektorilta tulevien tiedustelujen perusteella “näyttäisi siltä, että työnantajilla on tarvetta täydennyskoulutuksen lisäksi myös korkeakoulututkintoon johtavalle koulutukselle.” Lakimuutokset ovat korkeakoulupoliittisina toimenpiteinä kuitenkin niin järeitä, että niitä taustoittamaan olisi hyvä saada hallituksen esityksiin selviä ja mitattuja perusteita. On kyseenalaista, kuinka monella työnantajalla edes on taloudellisia edellytyksiä järjestää tilauskoulutusta työntekijöilleen.

Varsinaisen opetuksen organisoimisen lisäksi laadukkaan ja taloudellisesti tuottavan tilauskoulutuksen järjestäminen vaatii korkeakouluilta resursseja myös koulutusten markkinointiin ja työelämäverkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen. Siksi on hankala kuvitella, että esityksessä esitetty tilauskoulutuksen hinta olisi todellisuudessa riittävä kattamaan tilauskoulutuksen järjestämisestä kertyviä kustannuksia. Kiitämme kuitenkin esityksen lähtökohtaa siitä, että mikäli tilauskoulutuksen tuottaminen ETA-maiden kansalaisille mahdollistetaan korkeakouluille, tulee siitä periä maksua, joka kattaa vähintään koulutuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Tilauskoulutustoiminta ei saa missään tilanteessa vaarantaa korkeakoulujen perustehtävien hoitamista.

Niin ikään kiitämme esityksen premissiä siitä, ettei tilauskoulutuksen maksua perittäisi ETA-maiden kansalaisilta vaan työnantajilta. Koska työntekijöiden kouluttaminen on työnantajalle suuri kustannuserä, tulisi etsiä keinoja siihen, miten myös pienemmille työnantajille luotaisiin mahdollisuuksia kouluttaa työntekijöitään. Tilauskoulutuksen mahdollinen painottuminen pk-yrityksiä suuremmille yrityksille ei saa vääristää kilpailua merkittävästi.

Mikäli tutkintoon johtava tilauskoulutus ETA-maiden kansalaisille mahdollistuu, tulee huomiota kiinnittää yhteneväisiin arviointikriteereihin. Niiden tulee olla kaikille opiskelijoille samat, osallistuu opiskelija maksuttomaan koulutukseen tai tilauskoulutukseen. Ehdottoman tärkeää on varmistaa myös se, ettei koulutuksen tilaaja pääse vaikuttamaan koulutuksen sisältöön liiaksi tai määrittelemään pitkällä aikavälillä sitä, mitä tutkintoja korkeakoulu myöntää tai mitä aloja se opettaa. Yliopistot kehittävät yhteiskuntaa parhaiten niiden omista lähtökohdista käsin ja tarjoamalla aina jotain uutta ja yllättävää, eivät vastaamalla ympäriltä tulevaan sen hetkiseen kysyntään.

36 § Opiskelijavalinta

Mikäli erillisvalinta on korkeakouluille täydennyshakua hallinnollisesti kevyempi tapa valita opiskelijat, kannatamme ehdotettua lakimuutosta. Huolenamme on kuitenkin, että erillisvalinta voi olla täydennyshakua läpinäkymättömämpi valintamenettely yhteishaussa jääneiden opiskelupaikkojen täyttämiseen. Kun päätöksiä opiskelijavalinnoista tehdään hakemuskohtaisesti eikä pääsykoe- tai todistusvalintapisteiden perusteella, voi hakuun osallistuvien ja valitsematta jääneiden tekemien oikaisuvaatimusten määrä kasvaa.

40 § Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteelliset suorittamisajat

Koulutuksen laadun vahvistaminen korkeakoulujen kansainvälisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön kautta on kannatettava tavoite, mutta suoritusajaltaan lyhyemmät maisteritutkinnot eivät ole siihen oikea väline.

Yliopistojen vieraskielisen tai muutoin kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavien ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteellisen suorittamisajan tulee jatkossakin olla kaksi lukuvuotta. Mikäli alle 120 opintopisteen laajuisia tutkintoja olisi tarjolla, heikennettäisiin kansainvälisten osaajien työllistymismahdollisuuksia Suomessa. Työnantajille kahden vuoden eli 120 opintopisteen laajuinen maisterintutkinto on tuttu, ja siksi suppeamman tutkinnon suorittaneet jäävät työnhaussa toiseksi suhteessa tunnistettavan pituisen tutkinnon suorittaneisiin. Työnhaun lisäksi lyhyempi maisteritutkinto voisi hankaloittaa opiskelijan hakeutumista jatko-opintoihin. Siksi kansainvälisten tutkintojen tulee olla suomalaisiin rinnastettavia, ja saman tutkintonimikkeen alla tulee olla sama määrä osaamista.

Helsingissä 30.8.2018

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Lauri Linna                           Aaro Riitakorpi

Hallituksen puheenjohtaja                  Pääsihteeri

 

HYY etsii viestintäharjoittelijaa osaksi HYYn viestintätiimiä toteuttamaan ylioppilaskunnan loppuvuoden viestintää. Viestintäharjoittelijanamme saat näkymän vaikuttajaviestintään, opiskelijapolitiikkaan ja edunvalvontaan.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu ylioppilaskunnan arkiviestinnän tehtäviä, kuten sosiaalisen median päivittämistä- ja koordinointia, tekstien editointia, mediaseurantaa ja jäsentiedotteen kokoamista sekä muita tehtäviä. Harjoittelija työskentelee tiiviisti HYYn viestintäasiantuntijan, AD:n ja ylioppilaskunnan hallituksen viestinnästä vastaavien jäsenten kanssa.

Sinulta odotamme:
Soveltuvia korkeakouluopintoja esimerkiksi viestinnästä tai journalismista. 
Erinomaista suomen kielen taitoa. Hyvä ruotsin ja englannin kielitaito katsotaan eduksi.
Valmiutta omaksua uusia kokonaisuuksia ja hallita niitä.
Rohkeaa ja innovatiivista asennetta.
Hyviä tiimityöskentelytaitoja.
Kokemusta sosiaalisen median sisällöntuotannosta.
Kokemusta valokuvaamisesta ja/tai graafista osaamista.

Me olemme:
Ylioppilaskunta, joka palvelee noin 27 000 Helsingin yliopiston opiskelijaa.
Kannustava ja innostava työyhteisö, johon kuuluu mm. 8 asiantuntijaa ja 12 opiskelijasta koostuva hallitus.

Meiltä saat:
Joustavat työajat ja etätyömahdollisuudet.
Rennon ja hauskan työyhteisön.
Kokemusta vastuullisesta ja itsenäisestä tehtävien hoidosta.
Kokemusta edunvalvontaorganisaation viestinnästä.

Harjoittelun kesto on kolme kuukautta, 17.9. alkaen tai sopimuksen mukaan. Työpaikkana on HYYn keskustoimisto. Harjoittelu on palkallinen. Työaika on 30 h viikossa ja palkka on 1308 e / kk.

Lähetä meille vapaamuotoinen, enintään sivun pituinen hakemuksesi, jossa kerrot, miksi sopisit osaksi viestintätiimiämme ja mikä tekee sinusta erinomaisen viestijän. Liitä mukaan ansioluettelosi. Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla ‘’Viestintäharjoittelija’’. Haku päättyy 5.9.2018 klo 12. Haastattelut pidetään ensisijaisesti perjantaina 7.9. 

Lisätietoja tehtävästä antavat viestintäasiantuntija Ruut Luukkonen (050 5439 609) ja pääsihteeri Aaro Riitakorpi (040 0816 426). 

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Haluatko olla mukana tekemässä kaikkien aikojen unohtumattominta vuosijuhlaa upeissa puitteissa? Tartu tilaisuuteesi nyt ja tule mukaan HYY150-vuosijuhlatiimiin!


HYYn 150. vuosijuhla järjestetään lauantaina 24.11.2018 Helsingissä. Elegantin pöytäjuhlan jälkeen ilta jatkuu The Circuksessa loistokkaiden ja kaikille avoimien jatkojen merkeissä pitkälle yöhön. Juhlat eivät tietenkään lopu tähän, vaan ilta jatkuu vielä ja-jatkojen kautta seuraavan aamun sillikseen, jossa juhlinta jatkuu koko sunnuntain. Luvassa on glitteriä, glamouria ja säihkettä sekä tietenkin koko HYY150-juhlavuoden legendaarisin juhlaviikonloppu, jonka järjestämisessä juuri sinä voit olla mukana.

Etsimme tämän ainutlaatuisen upean vuosijuhlan tiimiin motivoituneita, oma-aloitteisia ja kokeneita juhlien järjestäjiä, jotka pääsevät mukaan tekemään ikimuistoista juhlaa. Haemme tiimiin monipuolisia osaajia toteuttamaan juhlan eri osia. Vuosijuhlatiimin työskentelykieli on suomi, joten tehtävissä vaaditaan suomen kielen osaamista. Innostaako sinua erityisesti jatkot, ja-jatkot vai kenties sillis tai oletko luova someviestijä? Meillä on sinulle loistava tilaisuus näyttää taitosi ja oppia uutta.

Vuosijuhlatiimiläisenä saat kovan kokemuksen tapahtumatuottamisesta, pääset mukaan koko vuosijuhlaviikonlopun tapahtumiin ilmaiseksi sekä tietenkin olet osana huikean hauskaa tiimiä. Järjestämme vuosijuhlatiimille myös ikimuistoisen kiitos-karonkan juhlan jälkeen!

Jos olet HYYn jäsen, olet teroittanut osaamistasi esimerkiksi järjestötapahtumien tuotannoissa tai muualla harrastusten tai töiden kautta ja palat halusta toteuttaa HYY150-juhlavuoden ikimuistoisinta juhlaa, hetkesi on nyt koittanut!

Kiinnostuitko? Huippua! Täytä hakulomake ja hae mukaan kaikkien aikojen vujutiimiin keskiviikkoon 12.9. klo 15.00 mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/HYY150vuosijuhlatiimi. Kerro meille myös mihin tehtävään haluaisit ensi- ja toissijaisesti. Lähetä hakemuksesi mahdollisimman pian, sillä aloitamme hakemusten läpikäymisen ja haastattelut jo hakuaikana!

Tehtävät:
Viestintävastaava (1 paikka)

Vastaat vuosijuhlaan liittyvästä someviestinnästä HYYn Facebook- ja Instagram-tileillä sekä ennen juhlaa että koko juhlaviikonlopun aikana. Somekanavien käyttö on sinulle tuttua ja osaat kirjoittaa mielenkiintoisia ja osuvia postauksia. Sinulla on myös silmää visuaaliseen viestintään. Onnistuessasi saat luotua juhlafiilistä HYYn viestintäkanavissa jo pitkin syksyä, välittää oleellista tietoa juhlaan liittyen sekä herättää kiinnostusta HYY150-vuosijuhlaan liittyen sekä jäsenten että sidosryhmien keskuudessa. Saat kokemuksen tapahtumaviestinnän suunnittelusta, sisällön tuottamisesta suurille seuraajamäärille sekä tapahtumamarkkinoinnista. Englannin tai ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Laulunjohtajat (2 paikkaa)

Laulunjohtajana juonnat pöytäjuhlaa ja olet avainasemassa juhlan tunnelman luomisessa. Laulunjohtajana pääset myös vaikuttamaan juhlan lauluihin. Laulunjohtajilta edellytetään sujuvaa suomen kielen taitoa sekä englannin tai ruotsin kielen taitoa. Jos olet rohkea ja viihdyttävä esiintyjä ja sinulla on kokemusta laulunjohtamisesta, tule mukaan tiimiin!

Kuljetusvastaava (1 paikka)

Vastaat juhlakansan sujuvasta siirtymisestä juhlapaikalta HYY150 Synttäribileisiin sekä kuljetuksesta sunnuntaiaamun sillikselle. Teet juhlijoiden matkustamisesta mukavaa, etkä anna bileiden seisahtua bussimatkankaan aikana! Olet taitava organisoija, joka hallitsee tarkan suunnittelun ja aikataulutuksen. Olet yhteydessä kuljetusfirmoihin, suunnittelet juhlaviikonlopun siirtymisten aikataulut yhdessä vuosijuhlamestarin kanssa ja viimeistelet onnistuneen juhlaelämyksen. Pääset osaksi timanttista juhlaviikonloppua, saat kokemuksen suuren tapahtuman järjestämisestä ja pääset harjoittelemaan tehokasta viestimistä vuosijuhlatiimin ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jatkovastaavat (2 paikkaa)

Vastaat HYY150 Synttäribileiden järjestelyistä The Circuksessa yhdessä vuosijuhlamestarin kanssa. Sinulla riittää intoa ja näkemystä vuosisadan parhaimpien bileiden luomiseen. Sinulla on kokemusta tapahtumien järjestämisestä, osaat ideoida ohjelmaa luovasti ja hallitset suurten kokonaisuuksien organisoinnin. Saat kokemuksen tapahtumajärjestämisestä yhdessä Helsingin suurimmista yökerhoista ja pääset osaksi unohtumatonta juhlaviikonloppua.

Ja-jatkovastaavat (2 paikkaa)

Vastaat vuosijuhlan ja HYY150 Synttäribileiden ja-jatkojen organisoinnista. Olet kokenut juhlija, jonka tanssijalka vipattaa vielä pitkään ensimmäisten bilettäjien väsähtäessä. Osaat pitää yllä juhlatunnelmaa, luet juhlakansan aamuöisiä toiveita ja pystyt toimimaan tehokkaasti vielä auringonnousun aikaan. Pääset osaksi ikimuistoista juhlaviikonloppua ja saat kokemuksen aidon juhlakansan viihdyttämisestä sekä vapaat kädet luovaan ideointiin.

Sillisvastaavat (2 paikkaa)

Vastaat HYY150 Silliksen järjestelyistä yhdessä vuosijuhlamestarin kanssa. Sinulla riittää ideoita ja luovuutta kaikkien aikojen legendaarisimman silliksen luomiseen sekä yhteistyökumppaneiden hankintaan sillikselle. Sinulla on kokemusta tapahtumien järjestämisestä sekä yritysten kontaktoinnista ja olet hyvä pitämään lankoja käsissäsi. Tässä tehtävässä pääset toteuttamaan villeimpiäkin ideoitasi sekä pääset osaksi ikimuistoista juhlaviikonloppua.

Lisätietoja:

Vuosijuhlamestareilta Marika Tuomiselta ja Elina Niemiseltä osoitteesta: vuosijuhla@hyy.fi

Hei opiskelija! Kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi, voit hakea uuden lukuvuositarran ja opiskelijakalenterin. Tarroja ja kalentereita jaetaan vuoden ympäri HYYn palvelutoimistossa sen aukioloaikoina ja tämän lisäksi syyslukukauden alussa Kaisa-talon palvelupisteessä, Kumpulan, Viikin ja Meilahden kampuksella seuraavasti:

Keskusta, Kaisa-kirjaston aula, Fabianinkatu 30

 • vko 32-34: ma-pe 6.-24.8. klo 9-16
 • vko 35: ma-pe 27.8.-31.8. klo 9-18
 • vko 36: ma-pe 3.-7.9. klo 9-16
 • vko 37: ma-pe 10.-14.9. klo 9-14

Huom! Kaisa-talon pisteessä ja HYYn palvelutoimistossa on myynnissä HYY150-tuotteita (kangaskasseja, haalarimerkkejä, vyölaukkuja).

Kumpula, Physicumin aula, Gustaf Hällströmin katu 2a

 • vko 34:  ma-pe 20. -24.8. klo 12-15
 • vkot 35: ma-pe 27.-31.8.klo 10-15
 • vko 36-37: ma-pe 3.-14.9. klo 12-15

Viikki, Infokeskus Koronan aula, Viikinkaari 11

 • vko 34:ma-pe 20.8.-24.8. klo 12-15
 • vko 35: ma-ke 27.-29.8. klo 10-18 ja to-pe 30.-31.8. klo 10-15
 • vko 36-37: ma-pe 3.-14.9. klo 12-15

Meilahti, Biomedicum 1, kolmas kerros

 • viikko 35 ma-pe 27.-31.8. klo 10-15

Tarranjakopisteiltä ja HYY:ltä voit saada tarran vain Frankin kautta tilattuun HYYn opiskelijakorttiin, et esimerkiksi ISIC:in kautta tilattuun korttiin tai muiden ylioppilaskuntien opiskelijakortteihin.

Huomaathan, että jos asiamies noutaa lukuvuositarran, on hänen esitettävä valtakirja. Mastercard-maksuominaisuudella varustettuun opiskelijakorttiin voi saada tarran vain noutamalla sen henkilökohtaisesti.

Nyt on hyvä aika tarkistaa, kertyikö viime lukuvuoden (1.8.2017-31.7.2018) aikana riittävästi opintopisteitä. Jos opintopisteitä ei ole tarpeeksi, kevään opintotukikuukausia kannattaa palauttaa elokuun loppuun mennessä.

Opintopisteet ja edistymisen seuranta eivät vaikuta yleiseen asumistukeen. Kuukautta, jolloin sait vain yleistä asumistukea, ei lasketa tukikuukaudeksi. Jos palautat opintotukea, samalta kuukaudelta ei siis tarvitse palauttaa asumistukea. Kela tarkistaa yleisen asumistuen, kun tuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi.

Kela seuraa vuosittain opintotukea saaneiden opintojen edistymistä. Sinulla tulee olla keskimäärin 5 opintopistettä yhtä nostettua tukikuukautta kohden ja aina vähintään 20 opintopistettä, jos olet nostanut opintotukea lukuvuoden aikana. Jos siis nostit opintotukea 9 kuukaudelta, opintopisteitä tulee olla vähintään 45. Sillä ei ole merkitystä, milloin lukuvuoden aikana suoritukset on tehty, koska Kela ei seuraa yksittäisten kuukausien opintosuorituksia.

Opintotuen palauttaminen ei valitettavasti auta, jos suoritit viime lukuvuoden aikana alle 20 opintopistettä, koska syyslukukauden opintotukea ei voi enää palauttaa. 20 opintopistettä on vähimmäisvaatimus: vaikka nostaisi vain yhden tukikuukauden, opintosuorituksia tulee aina olla 20 opintopisteen verran.

Jos opintopisteitä ei ole tarpeeksi lukuvuodelta 2017-2018, voit yhä saada opintotukea, jos olet koko opiskeluaikana suorittanut keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohti (tämä ei kuitenkaan muuta 20 op:n vähimmäisvaatimusta).

HUOM.! Edistymisen seurannassa huomioidaan nyt myös keskeytyneiden korkeakouluopintojen opintosuoritukset ja tukikuukaudet edeltävältä lukuvuodelta tai koko opiskeluajalta. Uutta aiempiin vuosiin verrattuna on, että opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki korkeakouluopintojen opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet aikaisintaan 1.8.2011 lukien. Uusien opintojen aloittaminen keskeyttämisen jälkeen ei siis enää ”nollaa” opintojen riittävää edistymistä.

Mikäli opintopisteitä ei ole tarpeeksi, Kela lähettää sinulle selvityspyynnön opintojen riittämättömästä edistymisestä myöhemmin syksyllä.

Lisätietoja opintotuen edistymisen seurannasta, tuen palauttamisesta ja selvityspyynnöstä löydät täältä:
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5...
https://www.kela.fi/opintotuki-opintojen-edistyminen
https://www.kela.fi/opintotuki-peruminen-ja-palauttaminen

Lisätietoja:
Hannele Kirveskoski
Asiantuntija (toimeentulo, kansainvälisyys)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi

Miltä tuntuisi päivä opiskelijana? Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) ovat kehittäneet yhdessä pelin, joka havainnollistaa aitoja ongelmia opiskelijan toimeentulossa ja opintotuessa. Opiskelijalta odotetaan opiskeluaikana toimeentulon osalta paljon: täytyy opiskella täysipäiväisesti, hankkia työkokemusta ja täydentää toimeentuloaan ansiotuloilla. Yhtälö ei toimi.

Peli havainnollistaa opiskelijan toimeentulon monimutkaisuutta ja joustamattomuutta: nykyjärjestelmä ei pysty huomioimaan opiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita ja moninaisia asumisjärjestelyjä. Mikäli Suomen seuraava hallitus käynnistää sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen, tulee opiskelijoiden olla uudistuksessa mukana. AYY ja HYY kannattavat siirtymistä vastikkeettomaan ja yksilölliseen perustuloon.

“Perustulon varassa opiskelija voisi keskittyä edistämään opintojaan, eikä työkokemuksen hankkiminen opiskeluaikana olisi ongelma. Opiskelija voisi luottaa toimeentuloonsa vaihtelevissa elämäntilanteissa”, HYY:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Linna toteaa.

Opiskelijan toimeentulo muodostuu opintorahasta, opintolainasta sekä yleisestä asumistuesta. Opintorahan taso on matala ja opintolainan osuutta tuesta on lisätty, minkä seurauksena opiskelijat velkaantuvat ennätystahtia. Opintotuen tukikuukausien määrää on toistuvasti leikattu, opintojen edistymistä ja opiskelijan omia tuloja seurataan tarkasti, eikä joustoa juuri ole. Pahimmillaan se johtaa opintotuen takaisinperintään tuntuvalla korolla, opiskelijan putoamiseen toimeentulotuelle tai opintojen viivästymiseen.

Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on ollut kokonaisuutena hyvä uudistus. Yleinen asumistuki on kuitenkin ruokakuntakohtainen, jolloin asuinkumppaneiden tulot voivat vaikuttaa tukeen. Tämän seurauksena moni opiskelija menetti asumistukensa tai sen määrä laski. Ruokakuntakohtaisuus on johtanut myös tilanteisiin, joissa kämppisten oletetaan elättävän toisiaan, vaikka edes avoliiton osapuolilla ei ole keskinäistä elatusvelvollisuutta. 

Työnteko opintojen ohella ei ole helppoa, sillä samaan aikaan on kyettävä opiskelemaan täysipäiväisesti säilyttääkseen opintorahan, tarkkailtava matalia tulorajoja ja valmistuttava rajatun tutkintoajan puitteissa.

Opiskelijoille olisi hyödyllistä tehdä opintojen ohella oman alan töitä, perustaa start-up -yrityksiä ja hankkia yhteiskunnallista osaamista vapaaehtoistyön kautta. Järjestelmä tekee sen vaikeaksi.

“Tavoiteajassa pysyvälle tukikuukaudet voivat riittää, mutta tilanne monimutkaistuu yhdenkin elämänmuutoksen myötä. Tällainen voi olla esimerkiksi sairastuminen, perheellistyminen tai pari hylättyä opintosuoritusta. Opiskelijoiden sosiaaliturvaa ei tulisi rakentaa parhaiten pärjäävien ehdoilla”, toteaa AYY:n hallituksen puheenjohtaja Noora Vänttinen.

Opiskelijasimulaattoria voi kokeilla täällä: http://opiskelijasimulaattori.fi/
HYYn ja AYY:n edustajia voit myös tavata SuomiAreenassa tällä viikolla. Tule pelaamaan ja keskustelemaan kanssamme opiskelijan toimeentulosta!

Lauri Linna
Hallituksen puheenjohtaja
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
lauri.linna@hyy.fi
050 543 9610

Noora Vänttinen
Hallituksen puheenjohtaja
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
noora.vanttinen@ayy.fi
040 731 6120

Lauri puvussa

Demokraattisuuden lisääminen yliopistolla on HYYn tärkeä päämäärä. Tavoitteenamme on mahdollisimman autonominen yliopistoyhteisö, jonka jäseniä ovat yliopiston henkilöstö ja opiskelijat. Näkemyksemme mukaan mahdollisimman demokraattisesti hallittu ja yhteisöllinen yliopisto pystyy parhaiten toteuttamaan vaatimuksia akateemisesta vapaudesta, korkeatasoisesta tieteestä sekä parhaasta mahdollisesta yhteisöstä opiskella ja tehdä työtä. 

Yhteisöllisyys on 150. juhlavuotemme teema. Yhtenä tähän liittyvänä kärkenä on niin sanotun tasakolmikannan tavoitteleminen Helsingin yliopiston hallinnossa. Vuoden 1991 yliopistolaista asti meillä on ollut kolmikanta, jonka mukaan yliopistojen hallintoelimissä on niin professorien, muun henkilöstön kuin opiskelijoiden edustus. Kuitenkin Helsingissä, toisin kuin monissa muissa yliopistoissa, ryhmien paikkamäärät eivät mene tasan. Meidän mielestämme ei ole perusteltua, että muulla henkilöstöllä ja opiskelijoilla on kolmikantaisissa hallintoelimissä vähemmän edustajia kuin professoreilla. Olemme yhtä tärkeä osa yliopistoyhteisöä ja lukumääräisesti suurempi joukko.

Onneksi kuluvan vuoden keväällä Helsingin yliopistossa otettiin jo askel oikeaan suuntaan, kun yliopistokollegion puheenjohtajistoon valittiin opiskelija. Nyt yliopiston ylimmän päättävän elimen johdosta löytyy tasakolmikannan mukaisesti kaikkien yliopistoyhteisön ryhmien edustus. Toimielinten ja koko yliopistoyhteisön jäsenille tasakolmikanta viestii siitä, että kaikki yhteisön jäsenet ovat päätöksenteossa yhtä arvokkaita. 


Suomessa käydään tällä hetkellä myös perustavanlaatuista kamppailua yliopistodemokratian tulevaisuudesta. Tampere3-prosessista on pitkin kevättä kuulunut toinen toistaan hälyttävämpiä uutisia siitä, miten uudessa säätiöyliopistossa tietoisesti halutaan minimoida yhteisön osallistumismahdollisuuksia ja hävitetään sitä demokraattista hallintokulttuuria, joka Tampereen yliopistossa on vallinnut. Siksi meidän tulee vaikuttaa yhdessä siihen, ettei yliopistodemokratian romuttamisesta tule epätoivottavaa kansallista trendiä.

Juhlavuotemme yhteisöllisyyden viesti tulee ymmärtää koko korkeakoulukentällä: luomalla yhteisöllistä, demokraattista ja jäseniään arvostavaa tiedeyhteisöä, tuotamme parhaat edellytykset korkeatasoiselle koulutukselle ja huippututkimukselle. HYY ja muut ylioppilaskunnat osallistuvat osaltaan toimivan ja demokraattisen yhteisön luomiseen.  Koulutamme ja tuemme yliopiston hallinnossa toimivia opiskelijoita niin, että heillä on vähintään yhtä hyvät edellytykset kuin muilla ryhmien jäsenillä tehdä perusteltuja päätöksiä.

Yhteisön arvostus ei näy parhaiten mainintana juhlapuheissa, vaan antamalla sille valtaa.

Lauri Linna, HYYn hallituksen puheenjohtaja

Syksyllä HYY järjestää perinteisesti yhdessä yliopiston kanssa erilliset tarranjakopisteet. Tarranjakopisteiltä HYYn jäsenet voivat noutaa lukuvuositarran ja kalenterin.

Työ on välillä hyvin hektistä ja vaatii Oodi-järjestelmän käyttöä ja tarkkuutta siinä. Tehtävässä pärjää, jos on huolellinen, ystävällinen ja asiakaspalveluhenkinen. Tarranjakopisteet sijaitsevat Kaisa-kirjastossa, Meilahdessa, Kumpulassa ja Viikissä.

Työ kestää paikasta riippuen 6.8.–14.9. tai 24.8.–14.9. ja työvuorot vaihtelevat päivän mukaan, ollen keskimäärin n. 5 tuntia päivässä. Työstä maksetaan 9 euroa tunnilta ja koko palkka maksetaan työrupeaman jälkeen tuntilistojen mukaan.

Työn koulutustilaisuudet pidetään elokuussa to 2.8. klo 9.00 ylioppilaskunnalla ja pe 3.8. klo 9.00 yliopiston tiloissa. Koulutustilaisuudet ovat erillisiä ja molempiin on osallistuttava. Näissä koulutuksissa käydään läpi yleisiä ohjeita, Oodin toimintaa ja muita työhön vaikuttavia seikkoja. Myös koulutusajalta maksetaan palkkaa.

Edellytämme, että olet valmis sitoutumaan työhön koko vaaditun ajan ja että sinulla on voimassaoleva yliopiston käyttäjätunnus. Jos kiinnostuit, laita lyhyt vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen merja.viitasalo@hyy.fi. Kannattaa toimia ripeästi, sillä paikat täytetään mahdollisimman nopeasti!

Sivut