Opiskelijalle

Opiskelijan tuet

Opintotuki muodostuu 1.8.2017 alkaen opintorahasta ja yleisestä asumistuesta. Niiden lisäksi opiskelija voi nostaa valtion takaamaa opintolainaa.

Opintoraha

Yleinen asumistuki

Opintolaina


OPINTORAHA 

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään 1.8.2017 toisen asteen opintorahojen tasolle. Itsenäisesti asuva täysi-ikäinen opiskelija saa opintorahaa jatkossa 250,28 euroa per tukikuukausi. Opinnot 1.8.2017 aloittavien opiskelijoiden enimmäistukiajat lyhenevät. Ennen 1.8.2017 aloittaneiden opiskelijoiden tukikuukausien määrä riippuu opintojen aloittamisajankohdasta.

Lisätietoja Kelan sivuilta:
http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset#yhteensä

Opintotuen tai -rahan takaisinperintä ja tulorajat

Opintotuen takaisinperinnässä on tähän asti käytetty kohtuuttoman korkeaa 15 prosentin kiinteää korkoa. Korko puolittuu 1.8.2017 alkaen: vuonna 2018 tehtävään, vuoden 2017 opintotukea koskeva takaisinperintä toteutetaan 7,5 prosentin korolla. 

Korolta voi välttyä tarkistamalla tulorajansa ja peruuttamalla tai palauttamalla opintotukea vapaaehtoisesti. Vuoden 2016 palautusten määräpäivä on 31.5.2017.

Jos tahdot vaikuttaa vuoden 2017 tulorajoihin tai opintojen edistymisen seurantaan, sinun kannattaa ensisijaisesti peruuttaa tai palauttaa syksyn 2017 opintotukia. Silloin joudut palauttamaan tai peruuttamaan vain opintorahan osuuden etkä keväällä 2017 nostettua opintotuen asumislisää.

YLEINEN ASUMISTUKI

Opiskelijat siirtyvät 1.8.2017 yleisen asumistuen piiriin.

Vaihto-opiskelijat ovat poikkeus: he hakevat vastakin opintotuen asumislisää ulkomailla opiskelun ajaksi. Poikkeus johtuu siitä, että ulkomailla asuville ei myönnetä yleistä asumistukea. Opintotuen asumislisä lakkautetaan automaattisesti.

Yleistä asumistukea kannattaa hakea jo alkukesällä, sillä syksyllä hakemusten käsittely voi kestää pitkään ja tuen saanti viivästyä.

Jos olet kesällä töissä ja saat tuloja, käytä Kelan laskureita selvittääksesi, mistä päivämäärästä eteenpäin asumistukea kannattaa hakea. Saamasi tuen määrä lasketaan tulevien 12 kuukauden arvioitujen tulojen keskiarvon mukaan. Merkittävistä muutoksissa tuloista tukiaikana – tulot kasvavat yli 400 eurolla kuussa tai laskevat vähintään 200 euroa verrattuna edelliseen asumistukipäätökseen arvioituun tuloon – tulee ilmoittaa Kelaan itse.

Tarkista vuokrasopimuksesi ja tulosi ennen asumistuen hakemista 

Yksin vai yhdessä – ruokakunta vai ei?

Erilliset vuokrasopimukset ovat asunnon kunkin asukkaan henkilökohtaisia, irrallisia sopimuksia vuokrattavaan huoneeseen tai asunnon osaan. 

Erillisissäkin vuokrasopimuksissa voi kuitenkin olla ns. yhteisvastuulauseke, jonka mukaan erilliset vuokralaiset ovat yhdessä vastuussa vuokrasta ja/tai esimerkiksi asunnolle aiheutuvista vahingoista. Esimerkiksi jos yksi vuokralaisista jättää vuokraosuutensa maksamatta tai ei korvaa osuuttaan vahingoista asunnossa, muut vuokralaiset joutuvat maksamaan tämän puolesta.

Yhteisvastuulauseke tekee myös erillisillä vuokrasopimuksilla samassa asunnossa asuvista yhden ruokakunnan.

Ruokakunniksi lasketaan avo- ja avioparit sekä asukkaat, joilla on yhteinen vuokrasopimus tai joiden vuokrasopimuksessa on yhteisvastuulauseke. Yhdessä asuvat lähisukulaiset – täysi-ikäisiä sisaruksia lukuun ottamatta – kuuluvat automaattisesti samaan ruokakuntaan. 

Samassa asunnossa asuvat henkilöt lasketaan lähtökohtaisesti yhteiseksi ruokakunnaksi, jolloin kaikkien ruokakunnan jäsenten tulot vaikuttavat myönnettävän asumistuen määrään. Yhteinen ruokakunta hakee tukea kokonaisuutena, ja tuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle tilille. 

Erillisillä vuokrasopimuksilla voi kuitenkin selvittää Kelalle, että samassa asunnossa asuvilla on erilliset taloudet. Myös erillisillä vuokrasopimuksilla samassa asunnossa asuvat katsotaan ruokakunnaksi, mikäli heidän vuokrasopimuksissaan on yhteisvastuulauseke.

Jos asut yhden tai useamman ihmisen kanssa samassa asunnossa, mutta ette ole yksi ruokakunta, ole yhteydessä vuokranantajaan hyvissä ajoin ennen asumistuen hakemista. Vuokrasopimuksen muotoilua voi muuttaa siten, että asukkaat eivät ole yhteisvastuussa vuokrasta. Yksi mahdollinen tapa selvittää asumisjärjestelyjä Kelalle on myös asunnon pohjapiirros, jossa näkyy molempien omat huoneet, kuvaus erillisistä taloustarvikkeista tai selvitys siitä, miten kämppikset ovat yhteisen asunnon löytäneet. Olennaisinta on se, että kämppiksillä on erilliset vuokrasopimukset tai alivuokrasopimus. 

Arvioi tulosi ja käytä Kelan laskureita

http://www.kela.fi/laskurit

Yleinen asumistuki ei ole sidoksissa opintotukikuukausiin. Sitä voi hakea vuoden kaikille kuukausille myös silloin kun ei ole oikeutettu opintotukeen. Yleisen asumistuen määrä riippuu joko säännöllisistä tuloista tai tulevien 12 kuukauden arvioiduista tuloista.

Mistä alkaen yleistä asumistukea kannattaa hakea? Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8. Hakemuksen voi laittaa sisään etukäteen ja tuen alkamisajankohta kannattaa valita huolella. Jos esimerkiksi olet hyväpalkkaisessa kesätyössä vielä elokuun aikana sinun kannattaa hakea asumistukea vasta syyskuun alusta. Arvioitu tulosi lasketaan 12 kuukauden keskiarvon mukaan, jos tulosi eivät ole säännölliset ja ne vaihtelevat suuresti.

Suurista muutoksista tuloissa – yli 400 euroa enemmän tai vähintään 200 euroa vähemmän kuin edellisen päätöksen arvioitu tulo – pitää ilmoittaa itse Kelalle.

Asumistukea tarkistetaan myös, jos ruokakunnan asumismenot muuttuvat vähintään 50 €/kk edellisen päätöksen hyväksyttäviin asumismenoihin verrattuna tai jos ruokakunta vaihtaa asuntoa. Myös muutokset ruokakunnan jäsenmäärässä tai alivuokralaisuudessa aiheuttavat asumistuen välitarkistuksen. Jos välitarkistukselle ei ole vuoden aikana tarvetta, tuen saajan tulee tehdä asumistuen vuositarkistus kuukautta ennen tukiajan loppumista.

OPINTOLAINA

Opintolainan valtiontakaus nousee 400 eurosta 650 euroon per tukikuukausi. Ulkomailla opiskelevat voivat saada 800 euroa per tukikuukausi.

Maksuhäiriö ei jatkossa enää estä valtiontakauksen saamista.


Opintolainan valtiontakaus myönnetään korkeakouluopiskelijoille opintotukikuukausien mukaan. Jos suunnittelet nostavasti opintolainaa, tee se ennen kuin peruutat vapaaehtoisesti lukuvuoden opintotukia. Pankki tarkastaa lainatakauksen määrän suoraan Kelasta. Katso Kelan sivuilta miten opintolainaa haetaan.

Lainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta sovit pankin kanssa. Voit hakea lainaa omasta pankistasi tai vertailla eri pankkien vaihtoehtoja. Vertaillessa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota pankin pyytämään lainamarginaaliin.

Opintolainahyvitys
Jos valmistut määräajassa, voit saada Kelasta opintolainahyvitystä. Sitä voi saada vain ensimmäisestä tutkinnosta. Alemman korkeakoulututkinnon valmistuessa kannattaa miettiä, uskotko valmistuvasi myös maisteriksi määräajassa ja rahoitatko osan ylemmistä korkeakouluopinnoista opintolainalla, vai kannattaako sinun käyttää hyvitys jo aiemmin. Käytä apuna Kelan laskureita.

Opintolainavähennys
Vuosina 2005-2014 opintonsa aloittaneita koskee opintolainavähennys verotuksessa. Lisätietoja siitä löydät Kelasta.

Kysyttävää tai ongelmia?
Ota yhteyttä asiantuntijaamme Hannele Kirveskoskeen.
hannele.kirveskoski@hyy.fi