För studerande

Stöden för studerande

Studiestödet ändras 1.8.2017. Från augusti består studiestödet av studiepenning och allmänt bostadsbidrag. Studerande kan också ta studielån med statsborgen. 

Studiepenning

Allmänt bostadsbidrag

Studielån


STUDIEPENNING

Studiepenningsbeloppet för högskolestuderande förenhetligas 1.8.2017 med studiepenningsbeloppet för studerande på andra stadiet. Hädanefter kan myndiga studerande som bor självständigt få högst 250,28 euro i studiepenning per stödmånad. För dem som inleder studierna 1.8.2017 förkortas den maximala stödtiden. Antalet stödmånader för dem som har börjat studera före 1.8.2017 beror på när studierna har inletts.

Mera information finns på FPA:s webbplats.

Återkrav av studiestöd eller -penning och inkomstgränser

Då FPA återkräver studiestöd har man hittills tagit ut en hög, fast ränta på 15 procent. Från och med 1.8.2017 halveras den: för studiestöd som beviljats under 2017 och som återkrävs 2018 är räntan 7,5 procent.

För att slippa betala ränta kan du justera dina inkomstgränser och säga upp eller återbetala stöd frivilligt.  Återbetalningar för 2016 måste göras senast 31.5.2017.

Om du vill påverka inkomstgränserna för 2017 eller uppföljningen av studieframgången lönar det sig att i första hand säga upp eller återbetala studiestöd för hösten 2017. Då behöver du bara säga upp eller återbetala studiepenningen och inte studiestödets bostadstillägg som beviljats våren 2017.

 

ALLMÄNT BOSTADSBIDRAG 

Från och med 1.8.2017 börjar studerande omfattas av allmänt bostadsbidrag.

Ett undantag är utbytesstuderande, som också i fortsättningen ska ansöka om studiestödets bostadstillägg för den tid de studerar utomlands. Detta beror på att allmänt bostadsbidrag inte kan beviljas personer som bor utomlands.

Studiestödets bostadstillägg upphör automatiskt.

Det är bäst att ansöka om allmänt bostadsbidrag redan i början av sommaren – på hösten kan det ta lång tid att behandla ansökningarna och då fördröjs utbetalningen.

Om du sommarjobbar ska du använda dig av FPA:s räknare för att kontrollera från vilket datum det lönar sig att ansöka om bostadsbidrag. Stödbeloppet beräknas utifrån dina uppskattade genomsnittliga inkomster de följande 12 månaderna. Om inkomsterna förändras mycket under stödtiden – om de ökar med mer än 400 euro i månaden eller sjunker med minst 200 euro jämfört med den uppskattade inkomsten i senaste stödbeslut – ska du själv anmäla det till FPA.

Kontrollera ditt hyreskontrakt och dina inkomster innan du ansöker om bostadsbidrag.

 

Ensam eller tillsammans – hushåll eller inte?

Separata hyreskontrakt innebär att de som bor i lägenheten har personliga kontrakt för det rum eller den del av lägenheten som de hyr.

Också i separata hyreskontrakt eller bilagor till kontraktet kan det finnas en klausul om gemensamt ansvar, enligt vilken hyresgästerna tillsammans är ansvariga för hyran och/eller för eventuella skador på lägenheten. Det betyder att om en av hyresgästerna låter bli att betala sin andel av hyran eller inte ersätter sin andel av en skada på lägenheten måste de andra hyresgästerna betala istället. Om det finns en sådan klausul anses alla som bor i lägenheten höra till samma hushåll, också fastän de har separata hyreskontrakt.

Som hushåll räknas sambor, gifta par och boende som har gemensamt hyreskontrakt eller som har en klausul om gemensamt ansvar i hyreskontraktet. Nära släktingar som bor tillsammans anses automatiskt vara ett gemensamt hushåll, med undantag för myndiga syskon.

Utgångspunkten är att alla som bor i samma bostad anses vara ett hushåll, vilket betyder att allas inkomster påverkar bostadsbidraget. Man ansöker om bostadsbidrag för hela hushållets räkning och bidraget betalas ut till det konto som anges i ansökan.

Med separata hyresavtal kan man förklara för FPA att de som bor i bostaden utgör separata hushåll. Men om det i hyreskontraktet eller en bilaga till det finns en klausul om att hyresgästerna har gemensamt ansvar för hyran anses de ändå höra till samma hushåll.

Om du delar bostad med en eller flera andra, men ni inte utgör ett hushåll ska du kontakta hyresvärden i god tid innan du ansöker om bostadsbidrag. Formuleringarna i hyreskontrakten kan ändras, så att invånarna inte har gemensamt ansvar för hyran. En möjlighet är att försöka förklara boendesituationen för FPA genom att skicka in en bottenplan över lägenheten, där man kan se att hyresgästerna har egna rum, eller redogöra för att hyresgästerna har separata hushållsartiklar eller göra en utredning om hur man har hittat den gemensamma bostaden. Viktigast är ändå att de som delar bostaden har separata hyresavtal eller underhyresgästavtal.

Gör så här då ni delar bostad, men vill ansöka om enskilda bostadsbidrag:

1) kontrollera hyreskontrakten - innehåller de klausuler om gemensamt ansvar eller solidaritet?
2) kontakta hyresvärden
3) förhandla fram nya hyresavtal: alternativt enskilda avtal eller underhyresavtal eller hyreskontrakt utan solidaritetsklausul.
4) ansök om bostadsbidrag
5) bostadsbidragen behandlas individuellt, inte enligt hushåll

Uppskatta dina inkomster och använd FPA:s räknare

Räknaren: http://www.kela.fi/web/sv/berakningar.

Det allmänna bostadsbidraget är inte knutet till studiestödsmånaderna. Du kan ansöka om bidrag för hela året, också för månader då du inte har rätt till studiestöd. Stödbeloppet beräknas antingen utifrån dina regelbundna inkomster eller utifrån den uppskattade genomsnittliga inkomsten under de följande 12 månaderna.

Från och med när lönar det sig att ansöka om allmänt bostadsbidrag? Studenterna överförs till det allmänna bostadsbidraget 1.8. Ansökan kan lämnas in i förväg, men det gäller att noga välja från vilken tidpunkt stödet ska börja betalas ut: om du till exempel har ett välbetalt sommarjobb ännu i augusti är det bäst att ansöka om bostadsbidrag från och med början av september. Om du har mycket oregelbundna inkomster beräknas bidraget utifrån den genomsnittliga uppskattade inkomsten under de följande 12 månaderna.

Ifall inkomsterna förändras mycket under stödtiden – om de ökar med mer än 400 euro i månaden eller sjunker med minst 200 euro jämfört med den uppskattade inkomsten i senaste stödbeslut – ska man själv anmäla det till FPA.

Om hushållets boendekostnader förändras med minst 50 €/mån jämfört med de godtagbara boendekostnaderna i föregående beslut eller om hushållet byter bostad ska det göras en mellanjustering av bostadsbidraget. En mellanjustering görs också ifall antalet medlemmar i hushållet ändras, hushållet tar en underhyresgäst eller ett underhyresgästförhållande upphör. Om det under året inte finns behov av någon mellanjustering ska den som får stödet göra en årsjustering av bostadsbidraget senast en månad före stödtidens slut.

 

STUDIELÅN

Statsgarantin för studielån stiger från 400 euro till 650 euro per stödmånad. För studier utomlands kan beviljas lånegaranti för 800 euro per stödmånad.

Från och med höstterminen 2017 är betalningsanmärkningar inte längre något hinder för att få statsgaranti för studielån.

Statsgarantin för studielån beviljas för högskolestuderanden enligt studiestödmånaderna. Ifall du planerar att lyfta studielån, gör det före du återbetalar frivilligt läsårets studiestöd. Banken kontrollerar lånegarantibeloppet direkt från FPA. Se på FPAs sidor hur man ansöker om studielån.

Du kommer överens med banken om ränta och återbetalningsvillkor. Du kan ansöka om studielån från din egen bank eller jämföra mellan flera olika banker. Vid jämförandet lönar det sig särskilt att fästa uppmärksamhet vid bankens lånemarginal och ränta.

Studielånskompensation
Om du slutför studierna inom utsatt tid kan du beviljas studielånskompensation från FPA. Det kan du endast få för din första examen. Efter att ha slutfört din lägre högskoleexamen lönar det sig att fundera om du antar att du håller takten under magisterstudierna och om du planerar att finansiera dem också delvis med studielån. Det påverkar i vilket skede det lönar sig att utnyttja kompensationen. Använd FPAs räknare som stöd.

Studielånsavdrag
De som inlett sina studier mellan åren 2005 och 2014 kan få studielånsavdrag i beskattningen. Mera information om det får du från FPA.

Någonting att fråga?

Vår sakkunnig Hannele Kirveskoski hjälper gärna.
hannele.kirveskoski@hyy.fi