Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?

Nu har ni en strålande chans att göra ett miljötalko och samtidigt fylla på föreningens kassakista. HUS ber föreningarna lämna in anbud på städningen av Ulrikasborgsparken.

Föreningen måste förbinda sig att ställa upp med minst tio personer som gör en full arbetsinsats. Städningen görs fre 2.5 ca kl. 7-14.

Anbud lämnas in senast 12.4 till Pipsa Penttinen (pipsa.penttinen(at)hyy.fi, 050 537 2831).

HUS beviljar projektbidrag till föreningar som verkar inom studentkåren. Bidragen är avsedda för att göra verksamheten mångsidigare och för att genomföra nya projekt samt göra anskaffningar i anknytning till projekten. Vid fördelningen av projektbidrag betonas speciellt projekt som fokuserar på mottagandet av nya studerande och integreringen av utländska studerande.

Sammanlagt delas 7.000 euro ut, varje projekt kan få maximalt 500 euro. Ansök om projektbidrag med en egen blankett som finns på adressen https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50163/. Blanketten stängs 11.4.2014 kl. 23:59.

 

Villkor för projektbidrag

 • Projektet är inte en del av föreningens pågående eller årliga verksamhet.
 • Projektets mål står inte i konflikt med HUS målsättningar eller likabehandlingsplan.
 • HUS försöker bevilja bidrag jämlikt till olika slags projekt i olika typer av föreningar.
 • Bidrag kan också beviljas för projekt som genomförts tidigare under året, så länge de i övrigt uppfyller bidragskriterierna.
 • Bidrag beviljas inte för ordinarie löner eller arvoden.
 • Varje projekt kan få maximalt 500 euro i bidrag.
 • Bidraget kan anvisas för att täcka någon viss utgift.
 • Om projektet inte genomförs eller om det väsentligt ändrar karaktär måste föreningen betala tillbaka sitt bidrag.
 • Föreningen måste göra en rapport eller utredning till HUS om hur projektet har genomförts, antingen vid en tidpunkt som meddelas separat eller i samband med verksamhetsberättelsen för 2014.

Alla föreningar som har ansökt om bidrag får information om bidragsbeslutet. Alla föreningar som får bidrag får information om den summa som har beviljats, en påminnelse om villkoren för bidraget och eventuellt ett datum för när föreningen ska skicka in sin utredning om hur bidraget har använts.

 

Mera information:

Teemu Palkki

HUS styrelsemedlem

Ekonomidirektionen, frändefolk, motion

050-5950324

teemu.palkki@hyy.fi

Bokningsrundan

Alinasalen kan reserveras under de bokningsrundor som ordnas två gånger i året. Bokningen görs i två etapper och vid varje etapp kan man reservera salen för en kväll. Den förening som gör bokningen måste ha gått på kurs i användningen av Alinasalen under år 2014,
eller sedan delta i en extrakurs som ordnas separat. Om föreningen inte deltar i någon kurs förfaller bokningen.

Bokningarna görs med en elektronisk blankett.

Förhandsbokning

Förahandsbokningar tas emot under tiden 25.-31.3. Då kan föreningarna reservera lokalen i förväg, innan den egentliga bokningsrundan börjar, ifall de har motiverade skäl till att en tillställning måste hållas en viss dag (t.ex. årsfest). Förhandsbokningarna skickas per e-post till föreningsutskottets ordförande Ahto Harmo på adressen ahto.fi.harmo@helsinki.fi.

Av förhandsbokningen ska framgå:

 • Vilken förening det är som gör bokningen
 • Kontaktperson och telefonnummer
 • För vilket evenemang man behöver lokalen och hurdan typ av tillställning det är

Beslut om förhandsbokningar fattas av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 1.4 kl. 17-19.

Den egentliga bokningsrundan

Bokningarna görs i två etapper, vid varje etapp kan man ansöka om rätt att använda salen en gång. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/. Bokningsetapp I 3.4.-7.4. och etapp II 10.4.-14.4.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varann försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om föreningarna inte
kan komma överens avgör lotten vem som får använda lokalen. För jämkningen och lottdragningen ansvarar föreningsutskottets ordförande tillsammans med utskottet.

OBS! Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon i slutet av bokningsetapperna då bokningarna behandlas, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den
ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den.

Etapp I

Bokningstid 3.4 12.00 – 7.4. kl. 22.00 Bokningarna görs med denna blankett:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49284/lomake.html
Behandling 8.4. kl. 17.00-20.00

Etapp II

Bokningstid 10.4 kl. 12.00 – 14.4. kl. 22.00 Bokningarna görs med denna blankett:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49285/lomake.html
Behandling 15.4. kl. 17.00-20.00

Obs! Notera att tidsfristerna går ut före midnatt!

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsetapperna.

Bokningar i efterskott

Från och med 17.4. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga dagar. De lediga
turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/

Prioritering av bokningar

Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, nachspiel efter årsfester och för evenemang som brukar hållas vissa speciella datum. Under de vanliga bokningsetapperna har man av tradition speciellt fäst vikt vid samarbetstillställningar för föreningarna. Prioriteringen görs av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler på adressen http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Anvandningsvillkor_fest.pdf

Alla föreningar som vill använda Alinasalen under vår- eller höstterminen måste skicka minst en representant till kursen om användningen av salen - annars får man inte utnyttja sin salbokning. Följande kurs hålls 18.3 klockan 16 i Alinasalen (Mannerheimvägen 5 A, 3 vån.). Observera, att om din förening redan har deltagit i en kurs under år 2014 behöver ni inte gå kursen på nytt. Förutom denna kurs hålls också en kurs på hösten.

Anmälningar - senast 17.3 - och mera information: föreningsutskottets ordförande Ahto Harmo, ahto.fi.harmo@helsinki.fi.