Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer!
Ansöka projektstöd!
Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?
Välkommen till HUS träff om internationella ärenden för studentföreningar!
Träff för alla som jobbar med likabehandling


Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer!


HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Stöd beviljas inte retroaktivt.
Under årens lopp har stöd för innovativa inlärningsformer getts för exempelvis en tvålverkstad som ordnades av livsmedelsvetarna, en sadelkurs som veterinärmedicinarna höll, för workshoparbete under ett internationellt miljöseminarium och för humanisternas studiecirkel om konstutställningar.
Sammanlagt delas 5000 euro ut (ca 100–900 euro per projekt). När understöden beviljas fästs uppmärksamhet vid initiativrikedom och inlärningsformer som uppmuntrar till aktivitet. De projekt som får stöd kan användas i HUS informationsmaterial som goda exempel på sådan här verksamhet. Studieprojekten bör vara så öppna som möjligt för alla som är intresserade av verksamheten

Stöd beviljas inte för:
•    kostnader för resor och servering
•    kostnader för lokaler, om det inte är fråga om specialutrustade lokaler som man inte kan få gratis
•    tryckning av publikationer om inte annat besluts utifrån ansökan
•    graduprojekt
•    sådan basundervisning som institutionerna i första hand ska ansvara för.
•    för kontinuerlig verksamhet

Projektets ansvarsperson förbinder sig att lämna in en rapport om projektet efter att det har slutförts.
Ansökan om stöd görs i år med en webblankett som öppnas 16.3. Blanketten finns här.

Du kontrollerar väl alla uppgifter innan du skickar iväg blanketten! Uppgifterna kan inte korrigeras i efterskott, så det lönar sig att i förväg fundera ut vilka uppgifter som behövs. Ansökan kan skissas upp i ett ordbehandlingsprogram, så är lätt att bara kopiera in uppgifterna i blanketten.

Den sista ansökningsdagen är 6.4. kl 23:59. Försenade ansökningar beaktas inte.
Alla sökande får senast inom maj månad besked om stödet har beviljats. Mera information ger styrelsemedlem Minna Silvennoinen, minna.silvennoinen@hyy.fi, 050 325 9175.


Ansöka projektstöd!

Ansökan om projektstöd är fritt formulerad, men följande saker måste finnas med:

Projektets namn
Vem som organiserar det (förening/någon annan)
Kontaktuppgifter till en ansvarsperson: namn, telefonnr, e-post
Organisatörens kontonummer

I år projektstöd fördelas i synnerhet projekt som främjar jämställdhet!

Följande saker måste framgå om själva projektet:

Projektidé:vad man vill göra
Mål: vad man vill åstadkomma med projektet
Orsak: varför man vill göra projektet
Tidpunkt: när man tänker genomföra projektet/pågår det en dag/en vecka/något annat
Ansvarsfördelning: vem ansvarar för vilket delområde
Målgrupp: vem riktar sig projektet till
Ev. samarbete görs projektet i samarbete med någon annan?

I ansökan ska också finnas en budget för projektet, det vill säga en beskrivning av utgifter och inkomster.

Ansökningarna skickas till adressen lauri.linna@hyy.fi eller på papper till servicebyrån.

Ansökningstiden för projektstöd går ut 6.4 kl. 23.59.
OBS! Ansökningar som lämnas in till servicebyrån ska vara framme senast 6.4 före kl. 15.00.


Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?


Nu har ni en strålande chans att göra ett miljötalko och samtidigt fylla på föreningens kassakista! HUS ber föreningarna lämna in anbud på städningen av Ulrikasborgsparken.

Föreningen måste förbinda sig att ställa upp med minst tio personer som gör en full arbetsinsats. Städningen görs tisdag 2.5 ca kl. 7-14.

Anbud lämnas in senast 10.4 före kl. 10 till Elina Nieminen (elina.nieminen(a)hyy.fi) med rubriken ”Ullanlinnanmäen siivous”. Om två föreningar lämnar in lika stora anbud vinner den av dem som gav det första anbudet. Vi kontaktar föreningen med det bästa anbudet 10.4.


Välkommen till HUS träff om internationella ärenden för studentföreningar!

HUS ordnar fem träffar där ni kommer att lära känna nyä människor och föreningar på er campus, får nya idéer, och hör vad HUS gör och vad är på gång på uni. Vi ordnar fem träffar, en på var och en campus i Mejlans, centrum, Gumtäckt och Vik. Den femte, allmänna träffen ordnas på centrum campus, och är speciellt för intresseföreningar och nationer. Vi önskar att ni deltar träffen som ordnas i den campus ni har verksamhet eller är baserad på, men om tiden passar inte, så är ni välkomna till den allmänna träffen, eller till en annan campus.

Anmäl dig senast den 19.3 genom den fäljande länken: https://www.lyyti.in/Kansainvalisten_asioiden_tapaaminen_jarjestoille_31...


Träff för alla som jobbar med likabehandling


Vill du få veta mera om hur man i andra föreningar har gjort för att sänka tröskeln att delta i föreningens verksamhet?
Vill du få idéer om hur din förening kan bli bättre på likabehandling?

Kom med på en träff för föreningsaktiva som är intresserade av likabehandlingsfrågor!

Till den här träffen är alla välkomna, både likabehandlingsansvariga och andra föreningsfunktionärer som vill veta mera om likabehandling. På mötet delar vi med oss av goda idéer och erfarenheter och lär känna andra som jobbar med de här frågorna i föreningarna.

Mötet hålls 27.3 kl. 17.00 i studentkårens mötesrum Topelius, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 2. våning .

Om du har frågor om mötet eller likabehandlingstemat, ta kontakt med lauri.linna@hyy.fi!

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för hösten 2017.

Bokningsrundor
Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar hösten 2017.
Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Vid behov hålls flera kurser hösten 2017. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns här.

Förhandsbokningar
Förhandsbokningar tas emot från 13.3. kl. 10:00 till 20.3. kl. 10:00. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum.

Ifall en förening  får en bokning av Alinasalen under förhandsbokningsrundan, kan föreningen inte ansöka under den första egentliga bokningsrundan, utan först under den andra egentliga rundan.

Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen:  https://goo.gl/forms/aIqkjP92ysrp0Gmd2

HUS Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 20.3. kl. 17-20.

Den egentliga bokningsrundan
Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/ Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning. Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 21.3. kl. 12:00 till 27.3 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/RCRtr7IXkVi4T02T2
Bokningarna behandlas 28.3. klo 17-20.

Omgång II
Bokningstid från 29.3. kl. 12:00 till 4.4 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett:  https://goo.gl/forms/k03byFyvyC8VvVli1
Bokningarna behandlas 5.4. kl. 16:30-19

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

Bokningar i efterskott
Från och med 10.4. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender.

Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande på jane.karna@helsinki.fi, 0405896369.

Alina-salens bokningsrundor börjar 13.3.
Veckans bild på HUS Instagram från din förening?
Föreningsutskottets nyas kväll
Miljöutskottets de nyas kväll


Alina-salens bokningsrundor börjar 13.3.


Bokningsrundorna för höstens Alina-sals bokningar börjar den 13.3.. Salen kan bokas från och med 4.9. Bokningarna görs under bokningsrundan genom den elektroniska ansökningsblanketten. Under våren ordnas två egentliga bokningsrundor: första bokningsrundan är 21.-27.3 och den andra bokningsrundan är 29.3-4.4. Därutövar ordnas en preliminär bokningsrunda 13.-20.3. Föreningen kan under rundorna få sammanlagt två (2) Alina turer för hösten 2017. Närmare information om rundorna samt länkarna för ansökningsblanketterna publiceras före rundorna börjar.

OBS: Nya Studenthusets A-trappuppgång genomgår en linjesanering under sommaren 2017. Renoveringen torde vara färdig den 1.9. Ifall renoveringen drar ut på tiden, är det möjligt att Alina-salens ibrukstagande för höstens del förskjuts då en del av höstens bokningar kan annuleras tills renoveringen är klar. Ifall detta sker är HUS föreningssektor i kontakt under sommaren med de föreningar som gjort bokningarna.


Veckans bild på HUS Instagram från din förening?

Ordnar er förening något episkt evenemang eller någon annan fantastisk verksamhet som ni gärna vill att ska synas på HUS Instagram, också fastän ni kanske inte har material för en hel vecka?
Nu är det möjligt: HUS lanserar kampanjen Veckans bild på HUS!
Föreningarna inom HUS ordnar otroligt fina evenemang och annan verksamhet och det vill vi visa upp på vårt Instagramkonto. Ta ett valfritt foto av någon verksamhet, skicka det till oss som ett meddelande via HUS Facebooksida och bifoga följande uppgifter:
- Vilken förening det gäller
- Vad som händer på fotot
- Något annat som ni vill berätta om fotot
(- Uppgifter om fotografen)

Ert foto kan bli veckans bild på HUS Instagram! Veckans bild publiceras varje måndag på HUS Instagramkonto, @hyy_hus.

HUS kan senare använda bilden för eget bruk, men om vi och våra samarbetspartner till exempel vill använda den för kommersiella ändamål avtalar vi separat med fotografen/föreningen.

Och glöm inte takeover-kampanjen på HUS Instagram – din förening kan få ta över HUS Instagramkonto i en hel vecka! Läs mera här.

Mera information:
Elina Nieminen
elina.nieminen@hyy.fiFöreningsutskottets nyas kväll

Tycker du om föreningar? Vill du uppleva något nytt och spännande? Har du funderat på vad tusan Föreningsutkottet är? Ifall du svarade på ens en fråga JA, kom med på Föreningsutskottets nyas kväll.

Bekanta dig med nya fantastiska människor, samt Föreningsutskottets verksamhet på tisdagen den 14.3.! Evenemanget börjar på HUS centralbyrå kl. 17:00. Noggrannare information om kvällens tidtabell uppdateras närnmare evenemanget på Facebook.

I Föreningsutskottet gör vi universitetet till ett ännu bättre ställe för studerandeföreningar! Genom utskottet får du bekanta dig med andra olika föreningars verksamhet, hitta på nya idéer för HUS föreningsservice samt träffa huippu människor över föreningsgränserna. Föreningsutskottet är öppet för alla som är intresserade av att utveckla föreningslivet, från nyfikna gulisar till senila föreningsveteraner.

Mer information om evenemanget fås av utskottets ordföranden:
jarjestovaliokunta@hyy.fi


Miljöutskottets de nyas kväll

Du som är intresserad i allt som har att göra med natur och miljö! Känner du att du skulle vilja påverka, organisera egna miljörelaterade evenemang och lära dig känna andra som känner detsamma?

Då så, välkommen hem - till Miljöutskottets de nyas kväll! Under kvällen bekantar vi oss med vad Miljöutskottet riktigt står för då det gäller både utskottets evenemang och dess fantastiska aktiva. Är du intresserad av att bli med är det bara att göra så utan någon slags ångestfulla ansvarskänslor eller strul med både tid och intresse. De nyas kväll är bara till för att få en tanke om vad det är vi gör, och vilket gäng vi är!

Din chans är kommen, då de nyas kväll går av stapeln den 16.3. kl. 18:00 i mötesrummet Sparre i Nya studenthuset! Vi bjuder på en hel del tilltugg. Tyvärr är Nya studenthuset otillgänglig med rullstol.

Varmt välkommen - kom ihåg att ta med dina vänner!

Vad - De nyas kväll för HUS Miljöutskott
Var - Mötesrum Sparre, Nya studenthuset (2. vån), Mannerheimvägen 5 A
När - torsdagen den 16.3. kl. 18:00
Varför - För att det är viktigt att vi miljöintresserade jobbar ihop!