Media och arkiv

Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer och projektbidrag!

13.04.2018

HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Stöd beviljas inte retroaktivt.

Under årens lopp har stöd för innovativa inlärningsformer getts för exempelvis en tvålverkstad som ordnades av livsmedelsvetarna, en sadelkurs som veterinärmedicinarna höll, för workshoparbete under ett internationellt miljöseminarium och för humanisternas studiecirkel om konstutställningar.

Sammanlagt delas 5000 euro ut (ca 100–900 euro per projekt). När understöden beviljas fästs uppmärksamhet vid initiativrikedom och inlärningsformer som uppmuntrar till aktivitet. De projekt som får stöd kan användas i HUS informationsmaterial som goda exempel på sådan här verksamhet. Studieprojekten bör vara så öppna som möjligt för alla som är intresserade av verksamheten

Stöd beviljas inte för:

• kostnader för resor och servering

• kostnader för lokaler, om det inte är fråga om specialutrustade lokaler som man inte kan få gratis

• tryckning av publikationer om inte annat besluts utifrån ansökan

• graduprojekt

• sådan basundervisning som institutionerna i första hand ska ansvara för.

• för kontinuerlig verksamhet

Projektets ansvarsperson förbinder sig till att lämna in en rapport om projektet efter att det har slutförts, allra senast 30.11.

Ansökan om stöd görs i år med en webblankett som öppnas 16.4. Blanketten finns på adressen:

https://goo.gl/forms/oDi3prfZdS9na3Vo2 

Du kontrollerar väl alla uppgifter innan du skickar iväg blanketten! Uppgifterna kan inte korrigeras i efterskott, så det lönar sig att i förväg fundera ut vilka uppgifter som behövs. Ansökan kan skissas upp i ett ordbehandlingsprogram, så är lätt att bara kopiera in uppgifterna i blanketten.

Den sista ansökningsdagen är 6.5. kl 23:59. Försenade ansökningar beaktas inte.

Alla sökande får senast inom maj månad besked om stödet har beviljats. Mera information ger styrelsemedlem Mathilda Timmer, mathilda.timmer@hyy.fi.

--

Föreningar och medlemmar kan söka projektbidrag!

HUS beviljar projektbidrag till föreningar inom studentkåren och till grupper av medlemmar. Projektbidraget gör det möjligt att genomföra större och högklassigare projekt som aktörerna annars inte skulle ha råd med. Projektbidrag delas 6000 euro ut.

Projektbidrag beviljas för ett visst användningsändamål och återkrävs om aktören som beviljats bidraget inte kan visa att pengarna använts för projektet i fråga. Om en del av den beviljade summan inte används har HUS rätt att återkräva pengarna enligt prövning.

Ansökan om projektbidrag ska vara fritt formulerad och högst två (2) A4-sidor lång.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

• Projektets namn

• Organiserande aktör (förening/annan)

• Kontaktuppgifter till den ansvariga personen: namn, telefonnummer, e-postadress

• Aktörens kontonummer

Ansökan ska innehålla följande uppgifter om själva projektet:

Projektidé: vad vill man göra

Mål: vad vill man åstadkomma

Orsak: varför vill man genomföra projektet

Tidpunkt: när ska projektet genomföras/pågår projektet en dag/en vecka/en annan tidsperiod

Ansvarsfördelning: vem ansvarar för vilket delområde.

Målgrupp: till vem riktas projektet

Eventuellt samarbete eller genomförs projektet i samarbete med någon annan part

Ansökan ska också innehålla en projektbudget, dvs. en beskrivning av intäkter och utgifter

 

Ansökan med bilagor skickas till adressen jarjesto@hyy.fi

Ansökningstiden börjar 13.4 och går ut 6.5 kl. 23.59. Försenade ansökningar beaktas inte. Alla sökande informeras inom loppet av maj om bidragsbesluten.

Varje aktör som ansöker om projektbidrag ska efter projektet rapportera om evenemanget till HUS föreningssakkunniga. Rapporten ska beskriva evenemangets förlopp, en bedömning av hur det lyckats särskilt i jämförelse med ansökan, samt budgetutfallet.

Mer information om projektbidraget ger ordföranden för HUS ekonomidirektion Sara Järvinen (sara.jarvinen@hyy.fi, 050 595 0324) och HUS föreningssakkunniga Jaakko Kalske (jaakko.kalske@hyy.fi, 050 537 3798)

Allmänna begränsningar och kriterier för projektbidrag:

• Projekt som beviljas bidrag ska genomföras under tiden 13.4.2018–31.3.2019. Bidrag beviljas i regel inte retroaktivt.

• Projektbidrag beviljas inte för fester eller andra projekt där starka bevis pekar på att pengarna används för alkohol

• Projektstöd beviljas inte heller för fortlöpande föreningsverksamhet, till exempel för webbplatsförnyelser

• I fråga om studieresor görs en helhetsprövning där de viktigaste kriterierna är evenemangets genomslag och bidragets ändamålsenlighet

• För evenemang som i regel upprepas varje år beviljas inte bidrag om inte evenemanget på ett väsenligt sätt ändras eller förnyas så att projektbidraget är motiverat. Det gäller att föra fram det här i ansökan, och även för sådana evenemang görs en helhetsprövning