Media och arkiv

Ansökningen om stöd för utvecklingssamarbetsprojekt öppen

03.03.2014

Känner du till någon pålitlig organisation i ett u-land som behöver finansiering för något litet utvecklingssamarbetsprojekt?

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) riktar 0,7 % av verksamhetsekonomins budget till utvecklingssamarbete. En del av medlen för 2014 ges som projektstöd till utbildningsprojekt, speciellt projekt som handlar om utbildning och/eller grundutbildning för barn och unga.

Projektmedlen ges som engångsstöd till frivilligorganisationer i utvecklingsländerna. Organisationerna måste under de två senaste åren ha haft ett finansiellt förhållande med en frivilligorganisation som är registrerad i Finland, eller ett nära samarbete med en av Kepa ry:s medlemsorganisationer, och detta måste framgå av ansökan. År 2014 beviljas inte stöd till organisationer som fick stöd 2013.

Årsbudgeten för de organisationer som ansöker om stöd får inte vara större än 100 000 euro. Projekten som stöds ska genomföras i ett u-land, de ska vara initierade av lokalbefolkningen och stöda de mest utsatta befolkningsgrupperna. Sammanlagt finns 12 000 euro som delas ut till två olika projekt med en maximal budget på 6 000 euro var. Projekten får pågå i maximalt ett år. Avsikten är att bevilja stöden i maj 2014.

Ansökningar ska göras på engelska eller franska och innehålla en budgetplan i euro. De organisationer som får stöd förbinder sig att skicka in en rapport om projekten när de har avslutats.

Om du känner till någon organisation som uppfyller kraven ska du uppmana den att skicka e-post till adressen hyy.projectfunds(at)gmail.com och be om en ansökningsblankett.

Deadline för 2014 års ansökan är 28.3.2014 kl. 21.00 (GMT+2).

Mer information:

Iris Lawson
Projektmedelskoordinator
HUS utvecklingssamarbetsutskott
hyy.projectfunds(at)gmail.com