Media och arkiv

Antti Kähkönen och Sebastian Österman valdes till studentrepresentanter i styrelsen för Helsingfors universitet

29.05.2019

På studentkårens delegationsmöte den 16 maj 2019 valdes rättsnotarie, ekonomie studerande, teologie studerande Antti Kähkönen och filosofie studerande Sebastian Österman till nya studentrepresentanter i styrelsen för Helsingfors universitet. Universitetskollegiet har bekräftat valet på sitt möte 22.5.2019. De nya studentrepresentanterna inleder sin tvååriga mandatperiod i universitetets styrelse den 1 januari 2020.

Kähkönen har varit medlem bland annat i universitetets styrelse och i styrelsens granskningskommitté från och med januari 2018 och har nu blivit vald för en andra period i styrelsen. Kähkönen har även tidigare varit studentrepresentant bland annat i juridiska fakultetens fakultetsråd (2013–2015), universitetskollegiet (2013–2015) och universitetets styrgrupp för kvalitetsledning (2017).  Kähkönen har också varit medlem i HUS delegation 2011–2013.  Dessutom har han varit generalsekreterare för Hankens studentkår (2014–2015) och styrelsemedlem i HUS Gruppen (numera Ylva) 2016–2018.

Före valet till universitetets styrelse var Österman studentrepresentant bland annat i bio- och miljövetenskapliga fakultetens fakultetsråd, universitetskollegiet och i universitetets hållbarhets- och ansvarskommitté från år 2018. Österman har även varit medlem i HUS delegation 2016 - 2019 och studentkårens styrelsemedlem med ansvar för högskolepolitik, miljöfrågor och tvåspråkighet år 2018.

I sina inlägg på delegationens möte betonade Kähkönen och Österman universitetets styrelses roll som en befrämjare av universitetets värderingar och globala ansvar, som måste ha ett längre perspektiv än dagspolitiken och kvartalekonomin. Ett av de mest betydande besluten under tvåårsperioden är att befästa universitetets nya strategi som fastställer universitetets riktning fram till år 2030.

― Målet för universitetets kommande strategi måste vara ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart universitet som genom kritisk forskning och undervisning fostrar nyfikna, ansvarsfulla och modiga medborgare som har både vilja och förmåga att lösa samhällets svåra problem. Således kan vi som universitet tillsammans skapa en bättre värld för morgondagen, linjerar Kähkönen.

De nyinvalda styrelsemedlemmarna betonar att universitetets interna gemenskaplighet måste förstärkas och att såväl personalens som studenternas välbefinnande kräver satsningar så att vi som universitet är på en hållbar väg. Även befrämjandet av öppenhet och demokratiskhet i universitetets beslutsfattande skapar en gemenskap som alla vid universitetet kan känna tillhörighet med.

― Jag tror att vi tillsammans kan skapa ett universitet där värderingarna sanning, bildning, frihet och gemenskaplighet, vilka lyfts fram i beredandet av vår nya strategi, samt principerna universitetsdemokrati, kritiskhet och jämnställdhet strömmar igenom vår universitetsstruktur och syns i alla universitetsmedlemmars vardag, visionerar Österman.

Styrelsen är det högsta beslutande organet vid Helsingfors universitet, som består av tretton medlemmar av vilka två är studenter. Styrelsen beslutar om universitetets strategi, verksamhetsplanen och ekonomiplanen, budgeten, instruktionerna, universitetets verksamhetsstruktur och antalet nya studerande som antas till universitetet, ansvarar för skötseln och användningen av universitetets förmögenhet, sköter om att bokföringen och medelsförvaltningen övervakas, godkänner universitetets resultatavtal med Undervisnings- och kulturministeriet samt andra principiellt viktiga avtal och ger universitetets utlåtanden i principiellt viktiga frågor. Mer information om universitetets styrelses verksamhet finns på universitetets webbplats.Mer information om valet av medlemmar till universitetets styrelse ger:

Jenna Sorjonen, sakkunnig (utbildningspolitik)
jenna.sorjonen@hyy.fi
0503255202