Media och arkiv

Bli studentrepresentant i styrelsen för Helsingfors universitet!

27.05.2013

Helsingfors universitetets styrelse är universitetets högsta beslutande organ. Det har till uppgift att besluta om universitetets strategi, verksamhets- och ekonomiplaner, budget, instruktioner, universitetets verksamhetsstruktur och antalet studerande som antas till universitetet samt att ansvara för förvaltningen och användningen av universitetets förmögenhet, ordna tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen, godkänna universitetets målavtal med undervisnings- och kulturministeriet samt ingå andra avtal som är principiellt viktiga för universitetet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller universitetet. Enligt universitetslagen ska universitetets styrelse omsorgsfullt främja universitetets intressen.
Studentkåren vid Helsingfors universitet söker nu två studentrepresentanter till styrelsen för Helsingfors universitet. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år, 1.1.2014–31.12.2015. Valbara är personer som har rätt att avlägga lägre eller högre högskoleexamen, licentiat- eller doktorsexamen, specialläkar-, specialtandläkar- eller specialveterinärexamen eller bedriva speciallärar- eller specialbarnträdgårdslärarstudier vid Helsingfors universitet och som har närvaroanmält sig vid universitetet före 15.9.2013. Enligt universitets valinstruktion kan personer som hör till personalen inte kandidera för studentrepresentantplatser i styrelsen. Om valbarheten bestäms närmare i universitetets valinstruktion 9 § och i studentkårens reglemente om val av studentrepresentanter i universitetets förvaltning 4 §.

Vid valet värdesätter vi en bred syn på universitetets utveckling och högskolepolitiken samt kunskaper om universitetets förvaltning och ekonomi. Erfarenhet av universitetsförvaltningen räknas som merit. Förmåga att växelverka med andra, argumentationsförmåga och förmåga att uppfatta stora helheter räknas även som meriter. Av studentrepresentanterna krävs motivation och engagemang för styrelsearbetet.

Motiverade ansökningar med meritförteckning riktas till studentkårens delegation och de bör vara studentkårens centralkansli tillhanda före 31.5.2013 kl. 12.00 (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 HELSINGFORS). Ansökan kan också skickas in per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi. Kommittén för val av studentrepresentanter intervjuar en del av de sökande den 24.6.2013. Studentkårens delegation väljer två studentrepresentanter på sitt möte 28.8.2013. Mera information om uppdraget och urvalsprocessen ger sakkunnig för akademiska ärenden Janne Lardot, tfn 050-543 8460, janne.lardot(at)hyy.fi.