Media och arkiv

Diskussion om kulturlivet i Helsingfors och om Guggenheimmuseet

03.05.2011

Hurdan kultur behöver vi i det framtida Helsingfors? Vad behöver man museer till och hur ser ditt drömmuseum ut? Hur borde man beakta studenterna i kulturutbudet i Helsingfors?

Helsingfors konstmuseum, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Helsingfors universitetsmuseum ordnar en
Diskussion om Helsingfors stads kulturstrategi 2012–2017 och om Guggenheimutredningen
Måndag 9.5.2011 kl. 19–21 i Helsingfors universitetsmuseums auditorium (Snellmansg. 3, 2 vån.)

Helsingfors stads biträdande stadsdirektör Tuula Haatainen och Helsingfors konstmuseums chef Janne Gallen-Kallela-Sirén bjuder in studerande, lärare, forskare och övrig personal vid Helsingfors universitet till en diskussion om Helsingfors stads kulturstrategi för åren 2012–2017 och om utredningen om ett Guggenheimmuseum.

Kom med och kläck idéer och för fram dina egna åsikter om hur kulturlivet i Helsingfors borde utvecklas och hur framtidens konstmuseum kunde se ut!

Debattuppslag och frågor kan man bidra med i förväg på evenemangets Facebooksida.

 

Helsingfors kulturstrategi 2012–2017
Den kulturstrategi som nu bereds för Helsingfors stad handlar om stadens centrala utvecklingsmål för åren 2012–2017 och hur de ska förverkligas. Perspektivet sträcker sig från år 2012, då designhuvudstaden Helsingfors har varit huvudstad i 200 år, och sträcker sig till år 2017 som är ett jubileumsår för vår självständighet. Strategins mål är att se helheter, ställa upp målsättningar och föreslå hur de kan genomföras. Framtiden skapas genom beslut och ett ständigt pågående utvecklingsarbete som inte upphör med något specifikt märkesår, då staden skulle vara ”färdig”. Kulturstrategins mål är att kulturen under de kommande åren ska få en stärkt ställning och synas och höras allt mera i Helsingfors och i huvudstadsregionen. Det gagnar alla finländare.

Utredning om möjligheten att bygga ett Guggenheimmuseum i Finland
Helsingfors stad har gett i uppdrag åt Solomon R. Guggenheim-stiftelsen att göra en koncept- och utvecklingsutredning om förutsättningarna att bygga ett Guggenheimmuseum i Finland. Utredningen ska vara klar före utgången av år 2011. Den ska bland annat kartlägga vilka uppgifter och strukturer ett eventuellt nytt innovativt och mångdisciplinärt konstmuseum kunde ha, samt hur dess utställningsprogram och museipedagogiska målsättningar kunde se ut. Dessutom ska man utreda hur ett eventuellt nytt museum skulle relatera till redan existerande bildkonstinstitutioner i Helsingfors, projektets ekonomiska effekter samt Solomon R. Guggenheim-stiftelsens roll i det. Utgångspunkten för arbetet är en djupgående analys av verksamhetsidén och innehållet, där målet är att gestalta hur ett museum på 2000-talet kunde se ut.