Media och arkiv

Etappuppföljningen slopas – kriterierna för beviljandet av tilläggstudietid

09.12.2015

Från och med den 1.1.2016 slopas Etappuppföljningen för de kommande två åren. Genom Etappsystemet har man följt med framskridandet av studierna hos dem som studerar för en lägre eller en högre högskoleexamen. För de studerande som för tillfället omfattas av Etappkontrollen avlägsnas anmälningshindret i WebOodi. För studerande som påbörjat sina studier före den 1.8.2005 slopas Etappsystemet helt. Registeruppföljningen av doktorander fortsätter oförändrad.

Under åren 2016 och 2017 uppföljs studieframgången fortfarande. Studerande får handledning t.ex. i samband med att de gör upp sin individuella studieplan (ISP) och genom att kontakta dem som erbjuder handledning inom den egna fakulteten, institutionen och läroämnet. Alla enheter inom universitetet har också tillgång till de verktyg som Oodi erbjuder, med hjälp av dessa kan enheterna följa med studenternas framsteg i studierna.

Avbrottet i Etappsystemet under åren 2016 och 2017 inverkar inte på uppföljningen av studieframgången inom studiestödet.

Kriterierna för beviljandet av tilläggsstudietid skärps

Om dina studier försenas eller förhindras bör du kontakta studierådgivningen vid din institution eller fakultet. Det lönar sig också för dig att kontakta universitetets studiepsykologer.
Universitetets målsättning är fortfarande att möjliggöra en förkortning av studietiden och att studierna framskrider på ett flexibelt sätt. Detta möjliggör att studerande utexamineras inom den målsatta tiden för studierna.

Fakulteten kan genom ansökan bevilja tilläggstid för slutförandet av studierna. En förutsättning är att studeranden uppvisar en målinriktad och genomförbar studieplan över de återstående studierna. Enligt lag är studietiden för dem som påbörjat sina studier den 1.8.2005 eller senare begränsad (för studerande som avlägger både en kandidat- och en magisterexamen är tiden oftast 7 år). Om studierna inte blir klara på den här tiden måste man ansöka om tilläggstid. Tilläggstid för studierna beviljas inte en andra gång ifall studeranden inte avlagt studier enligt sin studieplan under den första tilläggstiden (rektors beslut 50/2015).

Du kan själv följa med hur mycket du har kvar av din studietid för examen i WebOodi. Din fakultet erbjuder studiehandledning som stöd för uppgörandet av studieplanen. Dessutom informerar universitetet dig när din studietid håller på att ta slut.

Varför slopas Etappuppföljningen under de kommande två åren?

Etappuppföljningen slopas temporärt eftersom studieadministrationen inom Helsingfors universitet, i en situation då resurserna minskar, vill säkra sina grundfunktioner: studenturvalet, stödet till att studierna framskrider och utexamineringen av studerande.

Under åren 2016 och 2017 förnyas universitetets stödtjänster och studiehandledningen som ett led i den organisationsförändring som universitetets administration genomgår. Studieadministrationen utvecklar också nya arbetssätt och -redskap. Med hjälp av dessa kan universitetet i framtiden erbjuda ännu bättre stöd och handledning för alla studerande i fråga om framskridandet av studierna, inte enbart för dem vars studier har dragit ut på tiden. Universitetet vill under de kommande åren skapa en gemensam praxis för studie- och studerandetjänsterna vid alla universitetets enheter.

Ytterligare information:
Päivi Tauriainen, sakkunnig
Enheten för studieärenden
paivi.tauriainen@helsinki.fi