Media och arkiv

Har du fått en begäran om utredning om din studieframgång?

06.10.2016

I oktober får de studerande som inte har tillräckligt med studieprestationer för låsåret 2015-2016 jämfört med hur många studiestödsmånader de har lyfts en begäran om utredning om studieframgång. Det lönar sig att svara på begäran!

Om du studerar vid en högskola måste du avlägga i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad och minst 20 studiepoäng under varje läsår.

Om du inte avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad under det föregående läsåret kan du fortfarande få stöd om du under hela din studietid avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad.

Svara på begäran om utredning på den bifogade blanketten eller med en separat utredning. Berätta hur din situation har påverkat studierna. Kolla också att all dina studieprestationer har registrerats. Kom ändå ihåg att studiepoäng från augusti hör redan till det nästa läsåret.

Godtagbara orsaker till att studietakten varit långsam är bland annat egen eller en nära anhörigs sjukdom, en i övrigt svår livssituation eller att du håller på med en särskilt omfattande studiehelhet (t.ex. ett lärdomsprov eller examensarbete).En godtagbar orsak kan också vara att du avbrutit dina studier på grund av att du fått barn eller på grund av beväringstjänst eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor. Om möjligt ska du till utredningen foga ett intyg från en myndighet (t.ex. ett läkarintyg) över orsaken till att din studieframgång påverkats.

Om du inte svarar på begäran om utredning eller om de orsaker som du anger inte godkänns kan ditt studiestöd dras in eller ändras så att det blir tidsbegränsat. Studiestödet kan även återkrävas om antalet studieprestationer varit synnerligen litet och det av omständigheterna framgår att du inte ens haft för avsikt att studera.

Kom också ihåg när du planerar dina studier för det nuvarande läsåret att du måste få 5 studiepoäng per stödmånad och 20 studiepoängper läsår om du lyfter studiestöd!

För mera information se FPA's nätsida om begärän om studieframgången och studieframgången i allmänhet.