Media och arkiv

HUS fortsätter utvecklingssamarbetet i Indonesien

11.12.2012

HUS har fått Utrikesministeriets anslag för frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete för att fortsätta sitt Indonesienprojekt åren 2013–2015. Det nya projektet handlar om hållbara näringar för odlare i Sulawesi och HUS samarbetspartner är Payo-Payo, en organisation för unga jordbrukare och studenter som främjar ett hållbart lantbruk. Projektet är en fortsättning på ett projekt som HUS och Payo-Payo genomförde 2009–2011.

Med det nya projektet vill man påverka jordbrukspolitiken i Sulawesi, erbjuda odlarna bättre odlingsmetoder och nya sätt att vidareförädla jordbruksprodukter samt lära odlarna att verka tillsammans. Målgruppen är småbrukare och landlösa jordbrukare i tre byar i södra och västra Sulawesi. Målet med projektet är att byarna ska bli tillräckligt självförsörjande i fråga om näringsgrenar och utnyttjandet av naturresurser, så att de kan erbjuda invånarna hållbara näringar. Avsikten är att odlarna ska lära sig att sätta värde på den know-how som finns i deras egna byar och att stöda harmoniska relationer mellan byborna genom att upprätthålla gemensamma traditioner.

Projektet arbetar med odlargrupper i tre byar på ön Sulawesi. Projektaktiviteterna beaktar varje bys speciella särdrag: i byn Tombobulu koncentrerar man sig på vidareförädling, i Bonne-Bonne fortsätter man arbeta för att främja naturenliga odlingsmetoder och i Soga söker man sätt att öka hushållens inkomster. På landskapsnivå koncentrerar man sig på påverkningsarbete inom jordbrukspolitiken och på bredare utbildning. En utveckling av jordbruks- och bypolitiken stöder projektets principer och det praktiska arbetet i byarna.

Projektet finansieras till 85 % av Utrikesministeriet, HUS egen andel på 15 % kommer från HUS 0,7 %-budget. Projektansvariga på HUS är koordinatorn för utvecklingssamarbete och projektgruppen, med stöd av utvecklingssamarbetsutskottet.

Mera information:
Ilona Kalliola
Koordinator, utvecklingssamarbete
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)

+358 50 543 8450
ilona.kalliola(at)hyy.fi