Media och arkiv

HUS hyllade flera personer på sin 148-årsfest 26.11.2016

30.11.2016

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har på sitt jubileumsmöte beviljat flera utmärkelsetecken för arbete studentkåren till fromma. Utmärkelserna delas ut på HUS 148-årsfest i Gamla studenthuset på kvällen den 26 november.

Studentkårens förtjänsttecken i brett blått band ges årligen till en eller flera personer som på ett betydande sätt har främjat studentkårens strävanden eller som studentkåren vill visa sin aktning för.

Studentkårens förtjänsttecken i brett blått band ges i år till utvecklingsdirektören, pedagogie doktor Kirsi Lonka för en betydande och förtjänstfull insats som förespråkare för deltagande inlärning samt till SHVS verkställande direktör Katariina Poskiparta för ett betydande och förtjänstfullt arbete till förmån för studenthälsovården.

Enligt 4 § i studentkårens reglemente för förtjänsttecken kan studentkårens standar ges till ett samfund som har främjat studentkårens strävanden.

Studentkårens standar ges till Förbundet för Mänskliga Rättigheter för dess värdefulla arbete att främja och övervaka de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt till Humanisticum för ett värdefullt arbete humanismen och humanisterna till fromma.

Förtjänsttecken i smalt blått band för betydande och förtjänstfullt arbete studentkåren till fromma ges till pedagogie magister Anu Aarnio, till filosofie magister, diplomingenjör och politices magister Risto Karinkanta, till skiftesförman Tiina Käyhkö, filosofie magister Elina Mattero-Meronen, kommunikations- och marknadsföringskoordinator Petri Minni, kundtjänstrepresentant Pirjo Mäkinen, kallskänkan Jonna Laiho, pedagogie kandidat Marina Lampinen, kassören/servitrisen Heidi Lottonen, pedagogie kandidat Iiris Niinikoski, kandidaten i naturvetenskaper Vesa Piilola, personalkoordinator Olli Rossi samt filosofie magister Anna Ylitalo.

Magister Bonus-priset, det vill säga priset En god lärare 2016 går till universitetslektorn i datavetenskap Arto Hellas. Kriterierna för Magister Bonus-priset är en positiv inställning till studenterna, sakkunskap, en aktiv utvecklingsvilja samt att man ger och tar emot konstruktiv kritik. Vid valet av 2016 års prismottagare fästes dessutom speciell uppmärksamhet vid att kandidaterna uppmuntrar studenterna till livslångt lärande, att utveckla sig själva och öka sin kompetens. Arto Hellas nominerades i två separata förslag. Ett av förslagen hade undertecknats av flera personer vid universitetet, såväl studenter och lärare som chefer och företrädare för förvaltningen.

Priset Best International Teacher går till lektorn i kinesiska språket Haixia Wang. Hon undervisar i kinesiska som modersmålstalande och bemödar sig om att beakta kulturskillnader i sin undervisning. Hon använder många olika metoder och digitala applikationer i undervisningen och gör också eget undervisningsmaterial. Haixia Wang ber aktivt om feedback av studenterna, hon reagerar väl på den och utvecklar undervisningen utifrån detta. Hon ger också studenterna konstruktiv feedback på deras uppgifter. De mångkulturella undervisningsmetoderna märks i att hon i undervisningen beaktar studenternas olika bakgrund, respekterar kulturskillnader och stöder studenter med olika kulturbakgrund. På kurserna förs ofta diskussioner om studenternas mångskiftande bakgrunder.