Media och arkiv

HUS kommentar om trafikplanen för Tavastvägen

14.10.2015

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har studerat den nya trafikplanen för Tavastvägen (på finska) och lämnat sin kommentar om den genom Helsingfors stads Kerro kantasi-tjänst. Stadsplaneringsnämnden besluter i november hur planeringen av trafiken på Tavastvägen fortsätter. 

Studentkåren har redan länge arbetat för att underlätta cyklandet i Helsingfors. Vi är mycket tacksamma för att man i planen vill införa ordentliga cykelfiler på Tavastvägen och slopa genomfartstrafiken. Om planen förverkligas innebär det inte bara inbesparingar på t.o.m. flera miljoner för kollektivtrafiken i området, i och med att restiderna med buss och spårvagn förkortas, utan också att bullernivån i området minskar, företagarnas vardag underlättas och invånarna uppmuntras till att cykla och gå mera.

HUS är medlem av student- och studerandekårernas nätverk World Student Capital, som representerar cirka 100 000 studerande i huvudstadsregionen. I nätverkets undersökning Studenternas stad (Otus), som offentliggörs 3.12.2015, har man utförligt undersökt hur studerande i huvudstadsregionen förhåller sig till olika stadsplaneringsfrågor.

Av svaren framgår på många sätt att cykel- och kollektivtrafikarrangemangen på Tavastvägen måste förbättras. Då studenterna till exempel fick markera på en karta var de anser att det behövs mera cykelleder fick Tavastvägen en tydlig anhopning av markeringar. I enkäten fick studenterna också ange hur de förhåller sig till påståendet ”Det finns tillräckligt med cykelvägar och -filer i huvudstadsregionen” på en skala från 1 till 10 (1 = håller inte alls med, 10 = håller med helt). Siffran 4 på skalan fick det största antalet markeringar, 18 %, medan sammanlagt 55 % av svaren placerade sig mellan 1 och 4. Man kan dra slutsatsen att majoriteten inte håller med om påståendet och alltså upplever att det inte finns tillräckligt med cykelvägar och -filer i huvudstaden.
En klar majoritet av de svarande håller med om påståendet ”Det behövs mera leder för cykel- och gångtrafik (banor)”. 32 % av de svarande var helt av samma åsikt och 88 % var helt eller delvis av samma åsikt.

Den öppna frågan ”Vad anser du att speciellt försvårar cyklandet i huvudstadsregionen?” fick enormt många svar, mer än hälften av dem som deltog i undersökningen besvarade frågan. Det man främst upplevde som problem var dåliga cykelförbindelser och ett outvecklat nätverk av cykelvägar, bilisternas och fotgängarnas attityder till cyklister samt att det är otryggt att cykla. Speciellt bekymrande är cyklisternas upplevelser av cyklingens faror. Många upplever att det är direkt farligt att cykla i huvudstadsregionen. Detta gäller sannolikt speciellt i Helsingfors centrum, eftersom man i många svar nämnde hur det är att cykla i den livliga trafiken, bland spårvagnar, bilar och annan trafik.

Saken betonades till exempel i dessa svar:

Det finns inte cykelvägar överallt, exempelvis på Tavastvägen. Det är farligt att cykla bland bilarna, så man kan inte eller vågar inte cykla överallt där man skulle vilja.

Exempelvis är Tavastvägen mellan Sörnäs och Hagnäs verkligt farlig. Också annanstans måste man cykla bland bussarna och bilarna, vilket är riskfyllt. Dessutom är förbindelserna långsamma, det behövs mera ’banor’, så att man inte skulle behöva cykla i kringelikrokar.

Min skolväg går längs Backasgatan. Det finns ingen cykelfil alls, men gatan är så livligt trafikerad att jag inte vågar cykla bland bilarna, speciellt inte i bussfilen, för chaufförerna är ibland oberäkneliga och de kan ha svårt att lägga märke till cyklar i sina stora bussar. Och på trottoaren är det jag som orsakar problem för fotgängarna.

Bristen på cykelvägar ökar tröskeln för att åka ut och cykla. Att cykla bland bilarna (i rusningstrafiken) i centrum känns allt för skrämmande.

Studentkåren hoppas att planen framskrider utan att man ger avkall på cykelfilernas nivå eller strävan att slopa genomfartstrafiken. På lång sikt kan det vara skäl att fundera på nya sätt att försnabba och underlätta trafiken på Tavastvägen. Ett sätt kunde vara att kraftigt minska på busstrafiken på Tavastvägen, eller flytta bort den helt och hållet, genom att styra trafiken till Böle eller Fiskehamnen, därifrån man kunde åka till Helsingfors centrum med spårtrafik som går intill bussterminalen. Men om planen förverkligas som sådan kommer den ändå på kort sikt att i hög grad underlätta vardagen i huvudstadsregionen och för studenterna.

Mera information:

Alviina Alametsä, HUS styrelsemedlem med ansvar för stadsfrågor, alviina.alametsa@hyy.fi, 050 595 0318

Sofia Lindqvist, sakkunnig vid HUS (boende, hälsa, staden), sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605