Media och arkiv

HUS Magister Bonus-pris till Kirsti Lonka

30.11.2012

Studentkåren vid Helsingfors universitet överräckte på sin årsfest 26.11.2012 priset En God Lärare – Magister Bonus till professorn i pedagogisk psykologi, vicedekanus Kirsti Lonka. HUS delar årligen ut priset på sin årsfest. Kriterierna för priset och prismottagaren bestäms av HUS styrelse.

I prismotiveringarna sägs att Lonka har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete och har utvecklat inlärningen, bland annat genom World Design Capital-projektet. Tack vare henne har Institutionen för beteendevetenskaper även fått en ny, innovativ inlärningsmiljö, Minervatorget.

Lonka arbetar aktivt för deltagande inlärning. Hon har utmärkt sig både som föreläsare på introduktionskurser och som handledare för graduskribenter och forskarstuderande. I sitt arbete uppvisar hon ett levande engagemang och intresse för undervisning. Lonka har även skrivit mycket uppskattade läroböcker för både universitetsstuderande och gymnasister, det främsta exemplet på det är verket Tutkiva oppiminen.
 
Enligt förslagsställarna har Lonka en mycket positiv inställning till studenterna och hon hjälper dem att utvecklas till medlemmar av vetenskapssamfundet. Lonkas ansvarsområde som vicedekanus är den samhälleliga växelverkan och hon har även engagerat studenterna i detta arbete. I år har Lonka också fått pris som årets kommunikatör.

Precis som tidigare år utsågs en jury som valde årets pristagare. Studieutskottet och alla fakultetsföreningar ombads delta i juryn. Jurymedlemmarna var i år Pirre Seppänen, Jenna Tirkkonen, Anna Heino, Lotta Kuusisto, Mika Sirelius samt Kaisa Heiskanen, Olli-Pekka Tikkanen, Harri Mäcklin och Suvi Pulkkinen.