Media och arkiv

HUS: Mera kultur, mindre Guggenheim!

13.02.2012

Ställningstagande 13.2.2012

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) kräver att staden erbjuder mångsidiga kulturtjänster som är tillgängliga för alla stadsbor. Därför motsätter sig HUS det planerade Guggenheimprojektet, som främjas utifrån näringslivets utgångspunkter snarare än kulturens.

HUS vill påminna om att det i huvudstadsregionen redan finns ett konstutbud som också internationellt sett håller hög nivå. Ur konstens synvinkel skulle det mervärde som varumärket Guggenheim medför alltså vara litet i förhållande till de investeringar som krävs. Om projektet genomförs skulle stadens kulturutbud snarare försämras, i och med nedläggningen av Helsingfors konstmuseum som idag tillhandahåller offentlig kulturservice av hög kvalitet och som ger den lokala konsten möjlighet att synas. ”Vill staden verkligen betala 140 miljoner för att få glädjen att privatisera en välfungerande offentlig service?”, frågar HUS styrelseordförande Jannica Aalto.

Guggenheim skulle tillgodose turisternas behov mera än stadsbornas. HUS anser att Helsingfors stad i främsta hand borde utnyttja resurserna som riktas till kulturen till att erbjuda nya upplevelser för stadsborna och därigenom skapa välbefinnande för dem. En lösning som är bättre och billigare än ett Guggenheimmuseum är att slopa inträdesavgifterna till stadens konstmuseer, antingen för specialgrupper eller för alla besökare. HUS vill också påminna om att Helsingfors stad i sin kulturstrategi för åren 2012–2017 har förbundit sig till att stöda inrättandet av ändamålsenliga lokaler för film och dans. Dessutom skulle det vara viktigt att Helsingfors äntligen skulle få ett centrumbibliotek som kunde bli ett verkligt kulturcentrum för stadsborna. HUS fruktar att det inte längre kommer att finnas pengar för sådana kulturprojekt efter att man gjort de investeringar som Guggenheimprojektet kräver.

"Det bästa sättet för staden att aktivera invånarna och öka deras livskvalitet är att erbjuda gratis kulturtjänster för en bred publik. Enligt studenterna är det också viktigt att stöda nya konstarter. Guggenheimprojektet kan inte tillgodose de behoven, utan det skulle framför allt vara en riskinvestering som görs från näringspolitisk utgångspunkt”, sammanfattar Aalto.

STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

Jannica Aalto            Katariina Styrman
Styrelseordförande        Generalsekreterare

Mera information: styrelsemedlem Matti Lehto, matti.lehto@hyy.fi tfn 050 325 8041

Läs mera om HUS stadspolitiska målsättningar för åren 2012–2015