Media och arkiv

HUS testade studentserviceenheterna – stora brister finns, men servicen är vänlig

08.09.2016

Den nya studentservicen inledde sin verksamhet 1.8.2016. Studenterna vid Helsingfors universitet anvisas nu till studentserviceenheterna i alla frågor som rör studierna. Studentkåren har testat serviceställena och berättar här om sina erfarenheter och ger tips om hur man bäst får hjälp. 

Studentserviceenheter finns på alla fyra campus: i centrum finns tre och på vart och ett av de andra campusområdena finns en enhet. Du hittar din studentserviceenhet här. Testgruppen rekommenderar att man kollar adressen i förväg, för en del av serviceställena har bristfällig skyltning. Om du är tutor: se till att dina gulnäbbar vet var de kan få rådgivning!

Inte problemfritt

På studentservicen i Mejlans hänvisades vi direkt till en undervisningsskötare då vi ställde frågor om de olika studieskedena. Vid vårt besök gick det tyvärr inte att få rådgivning på svenska. Precis som förr är det studierådgivaren som ger råd i frågor som rör preklinikskedet och undervisningsskötaren som svarar på frågor om klinikskedet.

Studentservicen i Vik var lätt att hitta i infocentret Korona. Enligt anvisningarna vi fick där ska alla ärenden som rör studierna skötas direkt med fakulteten. Vem tjänar på att studenterna hänvisas till studentserviceenheten, när enheten i Vik helt tydligt bara finns till för att slussa folk vidare? Det här känns som slöseri med både resurser och studenternas tid.

På studentservicen i Forsthuset fick våra testare vägleda en utbytesstudent, för en del av skyltarna fanns bara på finska. För att servicen verkligen ska vara tillgänglig krävs en fungerande trespråkighet. Serviceenheten i Forsthuset betjänar alla studerande vid humanistiska och teologiska fakulteten.

På studentservicen på Brobergsterrassen var svaret på alla frågor att vi skulle vända oss vidare till en annan person, som inte ens var på plats. Observera att t.ex. mobilitetsservicen bara är på plats måndagar och torsdagar kl. 12–14. Dessutom var alla skyltar enbart på finska. 

På studentservicen i Kronohagen testade vårt team hurdan service studierådgivarna ger bl.a. i frågor som rör registrering, utbytesärenden och ersättande studier. Från början var det klart att studentserviceenheterna knappt har kommit igång ännu och att en del av personalen också är ny. Alla i testteamet hänvisades slutligen någon annanstans för att få svar på sina frågor. Om du har frågor om utbyte ska du observera att mobilitetsservicen finns i rummet bredvid studierådgivningen. I frågor som rör kursmotsvarigheter och registrering av kurshelheter får du bäst hjälp av utbildningsplanerarna vid ditt läroämne, deras kontaktuppgifter finns på studentserviceenheten och på webben.

Mera rutin ger bättre service

Över lag verkar det vara så, att man på studentserviceenheterna säkrast får hjälp med frågor på fakultetsnivå. Servicen var vänlig och väntetiden bara några minuter. Man försökte alltid hitta någon person som kunde ta hand om våra ärenden. En del av personalen har så gott som helt nya arbetsuppgifter, så de känner inte nödvändigtvis till fakulteternas kursutbud eller deras specifika särdrag ännu. 

De största utmaningarna är enligt studentkåren att det brister i trespråkigheten och integritetsskyddet; skyltningen var inte så bra som den borde vara med tanke på utländska studenter och det är omöjligt att sköta sina ärenden privat på serviceställena.

Universitetet vill gärna ha feedback på den nya studentservicen. Respons kan ges på här. Dessutom kan man alltid vända sig till HUS styrelsemedlemmar och sakkunniga för att få mera information.