Media och arkiv

Påverka studentkåren och bli delaktig i utskottens fakultetsöverskridande verksamhet för år 2013!

22.01.2013

Vad vill du förändra vid universitetet? På vems vägnar borde HUS knacka på riksdagshusets dörr?

Utskotten är öppna för alla medlemmar av studentkåren. Dessa utskott är verksamma inom studentkåren år 2013:

Högskolepolitiska utskottet
Inom Högskolepolitiska utskottet diskuteras frågor som berör både universitets inre angelägenheter och nationella högskolepolitiska teman, samt ärenden som berör internationella studerande.
https://www.facebook.com/Opintoasiat

Föreningsutskottet
Föreningsutskottet fungerar som ett sammanbindande organ för de föreningar som fungerar under HUS. Under 2013 kommer utskottet speciellt att främja jämställdhet mellan föreningarna och bland deras funktionärer.
http://hyy.helsinki.fi/fi/j%C3%A4rjest%C3%B6t/hyyn-j%C3%A4rjest%C3%B6t-j...

Utskottet för samhällspåverkan
Påverkning av samhället är själva kärnan i utskottes verksamhet. I utskottet debatteras olika samhällsteman, så som HUS stadspolitiskt program och hälsopolitiska linjer, och olika påverkningsstrategier för dessa teman planeras.

Kulturutskottet
I kulturutskottet föds passionerade och innovativa kulturprojekt! Carpe culturam!
https://www.facebook.com/groups/262298133857113/

Tvåspråkighetsutskott – Kaksikielisyysvaliokunta
Kaksikielisyysvaliokunta pyrkii toiminnallaan turvaamaan ruotsinkielisten opiskelijoiden asemaa yliopistolla ja ylioppilaskunnassa. Tvåspråkighetsutskottet arbetar för att trygga de svenskspråkiga studenternas ställning vid universitetet och inom studentkåren.
https://www.facebook.com/tvasprakighetsutskottet

Miljöutskottet
Återvinn dina fina idéer och delta i planeringen av studentkårens ekogärningar.

ESN-utskottet
ESN-utskottet ger de internationella studerandena en inblick i det finska studielivet. Utskottet är en del av Erasmus Student Network
http://blogs.helsinki.fi/esn-hyy/

Frändeutskottet
Utskottet stöder forskning om de finsk-ugriska språken och vårdar den finska kulturen och språket.
http://www.helsinki.fi/hyy/skv/

Utskottet för utvecklingssammarbete
Praktiska erfarenheter av utvecklingssamarbete! Utskottet för utvecklingssamarbete
sköter om HUS utvecklingssamarbetesprojekt och ordnar exkursioner, samt utvecklingssamarbetesveckan under våren.
http://blogs.helsinki.fi/kehy-valiokunta/

Tutorutskottet
Tutorutskottets sammanför tutorer från de olika kampusarna och ansvarar för planeringen och genomförandet av HUS tutorutbildning.
http://hyy.helsinki.fi/node/1454
 
Motionsutskottet
Det mest rörliga utskottet vid HUS! Utskottet planerar och förverkligar nya sätt för att få de studerande intresserade av idrott, samt förbättrar samarbetet mellan HUS olika idrottsföreningar.

Sök till utskotten genom att fylla i den elektroniska blanketten senast den 1.2.2013! Som ansökan räcker en kort text där du motiverar varför du är intresserad av att gå med i utskottets verksamhet. Man behöver ej ha tidigare erfarenhet av förenings-eller utskottsarbete. Nämn även i din ansökan om du är intresserad av att fungera som utskottets ordförande eller viceordförande.

Mera information om utskottens verksamhet för 2013 samt när deras konstituerande möten hålls hittar du på sidan: http://hyy.helsinki.fi/sv/studentk%C3%A5ren/organisation/utskott

Information om när utskotten sammanträder kommer att komma upp på hemsidan i början av året. Men man kan gå med i utskottens verksamhet när som helst under året.

HUS styrelse grundar även andra påverkningskanaler under året, så som olika arbetsgrupper och kommittéer, som är öppna för alla föreningsmedlemmar. Föreningsmedlemmarna informeras om dessa i ett senare skede.