Media och arkiv

Sök till HUS kontinuitetskommitté!

23.02.2015

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har i likhet med tidigare år beslutat att grunda en kontinuitetskommitté för år 2015. Till kontinuitetskommittén kan alla studentkårens före detta och nuvarande medlemmar söka. Kommitténs mandatperiod är på ett år och det första mötet hålls 13.3 klockan 15.30.

 

Kontinuitetskommitténs uppgifter är:
1. att vårda och utveckla studentkårens andliga och ideologiska kapital
2. att stöda studentkårens funktionärer och främja kontinuiteten
3. att stöda god förvaltningssed och organisationsutveckling
4. att stöda HUS styrelse

 

Kontinuitetskommitténs ordförande är studentkårens andra vice ordförande Sami Heistaro och kommitténs medlemmar utses av styrelsen. Till kommitténs viktigaste uppgifter under verksamhetsåret 2015 hör i synnerhet att stöda styrelsens och de enskilda styrelsemedlemmarnas arbete och att skapa ett brett alumnnätverk. Under året ordnar kontinuitetskommittén möten med teman som styrelsen har önskat. Medlemmarna i kommittén kan också erbjuda sig att fungera som personliga mentorer för styrelsemedlemmarna.

 

Vid valet av medlemmar till kontinuitetskommittén beaktas i synnerhet att en mångfald av vetenskapsområden, organisationer och erfarenheter är representerade. Medlemmarna i kommittén kan exempelvis vara äldre HUS-aktiva eller sådana som redan har lämnat den aktiva verksamheten. Kommittémedlemmarna kan inte vara aktiva medlemmar av någon delegationsgrupp.

 

Vid bedömningen av de sökande fäster styrelsen vikt vid följande kriterier:
- mångsidiga kunskaper om studentkårens verksamhet och egna erfarenheter av den
- den sökandes syn på universitetets och studentkårens verksamhetsmiljöer och hur de bör utvecklas
- karriären efter studentaktiviteten
- förmåga att objektivt värdera och väga olika åsikter
- andra särskilda förtjänster

 

Ansökningstiden går ut 2.3.2015 klockan 14.00. Mera information ger styrelseordförande Mari Kyllönen. Fritt formulerade ansökningar riktas till studentkårens styrelse och skickas per e-post till kirjaamo@hyy.fi med rubriken ”Ansökan till kontinuitetskommittén”. Vi önskar att det av ansökan framgår när den sökande har varit aktiv i studentkåren, vilka uppdrag den sökande har skött och vilka ämnen han/hon kan hålla inledningar om på möten eller handleda styrelsemedlemmar i.

 

Ordförande Mari Kyllönen
Tfn: 050 543 9610
E-post: mari.kyllonen@hyy.fi