Media och arkiv

Sök till Språkcentrets studentämnd och direktionen för Helsingfors universitets bibliotek

11.11.2015

Sök till Språkcentrets studentämnd!

Antal medlemmar i studentnämnden

Till Språkcentrets studentnämnd utses sammanlagt 20 studerande från alla campus. Det är önskvärt att det också skulle finnas svenskspråkiga och utländska studerande bland dem.

Mandatperiodens längd

Studentnämndens mandatperiod sträcker sig över åren 2016–2017.

Medlemmarnas uppgifter

Studentnämnden sammanträder 2 gånger per termin för att diskutera språkstudierna vid Språkcentret och utvecklingen av dem. Medlemmarna kan delta i den pedagogiska utvecklingen vid Språkcentret genom arbetsgrupper och interna kurser. Medlemmarna för fram sina campus/fakulteters behov, åsikter och utvecklingsför¬slag angående språkstudierna. Medlemmarna deltar i årliga träffar för Språkcentret och sina respektive fakulteter.

Studenternas nytta av uppdraget

Arbetet i studentnämnden ger allmänna arbetslivserfarenheter (bl.a. samarbetsförmåga, möteskompetens, utvärderings- och utvecklingsfärdigheter). Medlemmarna får bekanta sig med universitetets verksamhet i ett bredare perspektiv än enbart ur den egna fakultetens synvinkel. För arbetet i nämnden kan man få studiepoäng (1–3 sp.) som inkluderas i de valfria studierna. För arbetet i studentnämnden ges ett separat intyg.

Motiverade ansökningar riktas till studentkårens styrelse och ska lämnas in senast måndag 7.12. före kl. 12.00 i www.halloped.fi-systemet som administreras av studentkåren. Studentkåren hoppas få sökande av olika kön. Mera information om uppdraget ger sakkunnigen för universitetsförvaltning och högskolepolitik Janne Lardot, tfn 050-543 8460, e-post janne.lardot(at)hyy.fi.

Sök till direktionen för Helsingfors universitets bibliotek!

Helsingfors universitets bibliotek är en fristående enhet, dit de fyra campusbiblioteken och centralenheten för biblioteksservice hör. Bibliotekets uppgift är att tillhandahålla högklassiga informationstjänster för forskning, undervisningen och inlärning vid Helsingfors universitet, samt att främja tillgången till vetenskaplig information i samhället.

Till bibliotekets direktion söker vi nu två studentmedlemmar och två suppleanter för dem för den period som pågår till 31.3.2018. Direktionen godkänner bibliotekets planer av principiell betydelse, beslutar om bibliotekets arbetsordning och användarregler, tillsätter bibliotekskommittéer samt verkar som sakkunnigorgan i biblioteksfrågor vid Helsingfors universitet.

Motiverade ansökningar riktas till studentkårens styrelse och ska lämnas in senast tisdag 7.12. före kl. 12.00 i www.halloped.fi-systemet som administreras av studentkåren. Studentkåren hoppas få sökande av olika kön. Mera information om uppdraget ger sakkunnigen för universitetsförvaltning och högskolepolitik Janne Lardot, tfn 050-543 8460, e-post janne.lardot(at)hyy.fi.

Studentkåren önskar få ansökningar både av grundexamens- och forskarstuderande.