Media och arkiv

Stora praktiska förändringar på universitetet från början av året!

18.12.2013

Vad tänker du om förhändringarna? Berätta oss enkelt här: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47590/lomake.html

 

Mindre utrymme på Aleksandria nattetid

Möjligheten att använda lärocentret Aleksandria nattetid har väckt mycket debatt bland studenterna sedan man i somras gjorde ett försök med att slopa nattanvändningen. Med en personlig magnetnyckel har man hittills kunnat utnyttja delar av Aleksandria nattetid och på veckosluten utanför de egentliga öppettiderna. Direktionen för universitets Lokal- och fastighetscentral har nu beslutat att Aleksandria i framtiden inte ska kunna användas 24 timmar i dygnet, utan istället ska det finnas en mindre lokal i anslutning till Aleksandria som man får använda kl. 01-07. Den exakta tidtabellen för förändringen är inte klar ännu.
HUS har under hela hösten diskuterat med ledningen för Lokal- och fastighetscentralen och har också försökt påverka via studentrepresentanterna i centralens direktion. Studentkåren har framhållit att studenterna har mycket olika livssituationer och att det därför är viktigt att det finns ett utrymme som kan användas också på natten. HUS har dessutom krävt att det måste ges tydlig och aktuell information om saken.
HUS vill säkra att studenterna kan studera flexibelt, effektivt och tryggt i alla livssituationer och i alla skeden av studierna.

Antalet gratisutskrifter minskar

Universitetet ska förnya sin apparatur för kopiering och utskrifter, och då blir det också förändringar i fråga om utskrifterna. I fortsättningen kommer studenterna inte längre att ha en utskriftskvot för varje läsår, utan istället har man en kvot som gäller för hela studietiden. Om den blir fylld kan man skriva ut och kopiera mot betalning. Det är fortfarande inte helt klart hur stor kvoten blir, vad utskrifterna kommer att kosta eller med vilken tidtabell förändringen görs. Priset för kopiering och utprintandet av papper beräknas i framtiden vara runt 8,70 euro / 100 kopieringar.
Enligt universitetets IT-centrals tidigare planer skulle den så kallade utskriftskvoten minska till ungefär en fjärdedel av den nuvarande. För dem som studerar i fem år minskar antalet gratisutskrifter i så fall till ungefär fem procent av nuvarande. Men IT-centralen kan inte ännu ge något bindande svar på hur många sidor man kommer att få skriva ut i framtiden, eller när de nuvarande kvoterna försvinner.
Studentkåren har tagit ställning till saken tidigare i höst: HUS: Utskriftskvoterna får inte skäras ner utan att de elektroniska alternativen förbättras.
HUS har för universitetet poängterat att målsättningarna, exempelvis att minska papperskonsumtionen, i sig är positiva, men att de negativa effekterna överskuggar dem, ifall man inte omedelbart vidtar åtgärder för att minska behovet av utskrifter, exempelvis genom att göra det möjligt att lämna in alla studiearbeten i elektronisk form.
Enligt de uppgifter vi nu har kommer Unigrafia att lösa in kopieringskorten som fungerar med nuvarande apparatur enbart om de är helt oanvända och har fullt saldo. Delvis använda kort kommer inte att återinlösas. Tanken är dock att kopieringsmaskiner som fungerar med de gamla korten delvis skall lämnas kvar i bilioteken och på olika håll på campusana. På det viset kan man även i framtiden fortsättningsvis använda kopieringskorten.

 

Vad tänker du om förhändringarna? Berätta oss enkelt här: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47590/lomake.html