Media och arkiv

Studenterna hittar inte stadens sociala service då de behöver den

10.04.2013

Studerande som behöver socialservice har svårt att hitta de tjänster som staden erbjuder, framgår det av en enkät som gjorts av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Mer än 80 procent av vårdpersonalen vid Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) i Helsingfors och Esbo uppger att de i sitt arbete möter studerande vars sjukvård enligt personalen försvåras eller fördröjs på grund av ekonomiska problem. I en enkät som genomfördes vårvintern 2013 undersökte HUS hur samarbetet mellan SHVS och Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk fungerar. Enkäten visar att det finns tydliga brister i hur studenterna hänvisas till social- och hälsovårdsverkets tjänster.

Ingen av dem som deltog i HUS enkät anser att de studerande som behöver socialverkets tjänster har lätt att hitta dem. En tredjedel av de svarande anser att studenterna har svårt att hitta socialverkets tjänster. En tredjedel kunde inte säga hur bra eller dåligt studenterna hittar socialvårdens tjänster. Tre av fyra av de anställda vid SHVS har i sitt arbete behövt ge studenterna råd i frågor som rör socialväsendet. Socialt arbete ingår inte i SHVS uppgifter, så det är nödvändigt att socialväsendet på studenternas bostadsort samarbetar med SHVS.

Under de senaste åren har studietiden begränsats och kraven för att få studiestöd har skärpts. HUS har därför fäst speciell uppmärksamhet vid studenternas behov av socialhandledning, så att inte ens svåra livssituationer nödvändigtvis behöver leda till att studierna avbryts. HUS anser att det är nödvändigt att Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk och SHVS bygger upp en praxis för hur studenterna hänvisas till den sociala servicen, för att trygga att studenterna får socialhandledning i rätt tid.

HUS genomförde undersökningen i februari–mars 2013 genom att skicka en elektronisk enkät om studenternas behov av socialvård till vårdpersonal som arbetar med allmän och mental hälsa vid SHVS enhet i Helsingfors–Esbo. Enkäten bestod av 18 frågor och den besvarades av 36 allmänläkare, hälsovårdare, psykiatrer, psykologer, psykiatriska sjukvårdare och psykiatriska socialarbetare. Svarsprocenten var 40.

Rapporten om enkäten (på finska)

Mera information:

HUS styrelsemedlem Nelli Nurminen (hälsa, kommunikation, motion), 0505950318, nelli.nurminen(at)hyy.fi
HUS sakkunniga Sofia Lindqvist (boende, hälsa, staden), 050 543 9605, sofia.lindqvist(at)hyy.fi