Media och arkiv

Studenterna röstade ivrigt under de tre första valdagarna i HUS delegationsval

31.10.2016

De tre första valdagarna i delegationsvalet vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har nu hållits. Under de första valdagarna röstade cirka 3600 studerande i det elektroniska valet. Valdeltagandet är för tillfället 13,6 %. Det är högre än valdeltagandet i förhandsröstningen i föregående val. Röstberättigade är alla närvaroanmälda HUS-medlemmar vid Helsingfors universitet, det vill säga cirka 26 600 universitetsstuderande.

I studentkårens delegationsval, som hålls 26–28.10.2016 och 31.10–2.11.2016, väljs de 60 medlemmarna i studentkårens högsta beslutande organ, delegationen. Den nya delegationen inleder sin tvååriga mandatperiod 1.12.2016.

Det föregående valet vid HUS hölls som ett traditionellt urnval med två förhandsröstningsdagar och två egentliga valdagar. Då förhandsröstade 2671 personer och andelen som förhandsröstade var 9,5 procent. I detta val, som är HUS första elektroniska val, hålls ingen förhandsröstning alls, i stället kan man rösta kl. 10–18 under de sex egentliga valdagarna.

I HUS delegationsval kandiderar sammanlagt 597 studenter. Antalet kandidater är något färre än i det föregående valet 2014, då de var 626. Tio olika grupperingar har ställt upp kandidater, av vilka en del kommer att verka som flera olika grupper i delegationen. På HUS valsidor hyy.fi/vaalit finns mera information om det exakta antalet kandidater i valringarna och valförbunden.

Under valdagarna förs valkampanjer i närheten av campusområdena runtom i staden och valet kulminerar i en valvaka i restaurang Teatteri Forum onsdag 2.11 på kvällen. Alla är välkomna med på valvakan.

Valdeltagandet i HUS val har under 2000-talet varit högre än valdeltagandet på riksnivå.

HUS delegationsval (valdeltagande)
2001: 28,9 %
2003: 31,6 %
2005: 34,9 %
2007: 33,2 %
2009: 35,2 %
2011: 34,2 %
2012: 32,3 %
2014: 31,7 %*

Valdeltagandet i delegationsval, hela landet
2001: 27,5 %
2003: 29,7 %
2005: 26,1 %
2007: 27,6 %
2009: 28,4 %
2011: 29,6 %
2013: 25,0 %
2015: 29,4 %*
*= sedan 2012 har HUS en annan valrytm än de övriga studentkårerna och håller sina val jämna år.
    
HUS informerar om valresultatet genast på onsdag kväll 2.11, då resultatet är klart.

Nästan alla studentkårer i Finland håller delegationsval varannan höst. HUS följer dock en annan rytm än de andra studentkårerna – förutom HUS är det bara Svenska Handelshögskolans Studentkår som håller val i år. HUS val hålls alltid jämna år, medan de andra studentkårerna håller sina val udda år.
 
Mera information om HUS val ger generalsekreterare Jannica Aalto, paasihteeri@hyy.fi, 0400 816 426 och informatör Siiri Salo, tiedottaja@hyy.fi, 050 543 9609.

--
HUS är ett offentligrättsligt samfund bestående av studerande. Studentkåren är en intresse-, service- och frivilligorganisation för medlemmarna och den fungerar som central- och serviceorganisation för de cirka 250 föreningar som verkar inom studentkåren. HUS delegation beslutar hur studentkårens egendom ska användas och drar upp riktlinjer för verksamheten. Resultatet i studenternas val kan även påverka helsingforsarnas liv, eftersom studentkåren har en stor fastighetsegendom och dessutom samarbetar HUS aktivt med Helsingfors stad, bland annat i frågor som rör studentbostäder och kollektivtrafik. Delegationen beslutar bland annat om ägarstyrningen av HUS Gruppen, som äger fastigheterna vid Brunnsgården, så den påverkar också det som sker alldeles i hjärtat av Helsingfors.