Media och arkiv

Studentrepresentanterna i fakultetsråden och universitetskollegiet utsedda!

18.12.2017

I höst har HUS valt nya studentrepresentanter för alla fakulteteternas fakultetsråd och för universitetskollegiet för de kommande två åren. De nya studentrepresentanterna inleder sitt arbete 1.1.2018. Namnen på alla de nya studentrepresentanterna har offentliggjorts på HUS webbplats – ta reda på vem som representerar studenterna vid din egen fakultet!

Vad gör studentrepresentanterna?
Studentrepresentanterna sitter i olika beslutsfattande organ vid universitetet, till exempel i fakultetsråden och universitetskollegiet. De ser till att ingen kör över studenternas intressen när beslut fattas i frågor som rör studierna och studenternas liv. De för fram studenternas åsikter på mötena, främjar och försvarar frågor som är viktiga för studenterna och utvecklar universitetet så att det bättre avspeglar studenterna. Mer information om studentrepresentanternas arbete finns här. Genom att kontakta studentrepresentanterna från din egen fakultet i fråga om missförhållanden eller idéer för att utveckla universitetet kan du alltså göra din röst hörd i beslutsfattandet vid universitetet.

Vad är fakultetsrådet?
Fakultetsrådet är ett organ som består av fakultetens professorer, övriga personal och studenter. Dekanus är ordförande. Fakultetsrådet utvecklar undervisningen och forskningen vid fakulteten, ansvarar för kvalitetskontrollen i forskningen och undervisningen, fattar beslut om examenskraven, undervisningsprogrammet, grunderna för studentantagningen och riktlinjerna för ekonomi och personalärenden samt behandlar fakultetens olika vittomfattande planer och andra principiellt viktiga frågor. Fakultetsrådets personalmedlemmar har utsetts och de fakultetsvisa resultaten offentliggjorts i universitetets intranät Flamma (kräver inloggning).

Vad är kollegiet?
Universitetskollegiet är ett organ som behandlar ärenden som har betydelse för hela universitetet, och som består av representanter för professorerna, den övriga personalen och studenterna från alla de elva fakulteterna. Från och med nästa år är också Svenska social- och kommunalhögskolans studenter representerade. Kollegiet väljer bland annat de externa medlemmarna i styrelsen, som är universitetets högsta beslutande organ, väljer universitetets kansler och revisorer samt fastställer universitetets bokslut och verksamhetsberättelse. Medlemmarna i universitetskollegiet väljs i början av året.

Varför väljer HUS studentrepresentanter?
Valet av studentrepresentanter till universitetets förvaltningsorgan är studentkårernas lagstadgade uppgift. Studentkåren försöker ordna valet av studentrepresentanter på ett öppet och transparent sätt och efterlyser en så heterogen grupp av sökande som möjligt. I höst har studentrepresentanterna för första gången valts genom ett nytt ansökningsförfarande där alla närvaroanmälda studenter kunde söka uppdraget som studentrepresentant och ansökningarna behandlades av urvalskommittéer bestående av studenter från respektive fakultet. Universitetskollegiets studentmedlemmar väljs av HUS delegation. Representanterna i fakultetsråden och andra organ väljs av HUS styrelse.

Mer information i frågor som gäller studentrepresentanterna ger HUS sakkunniga för utbildningspolitik, Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen(at)hyy.fi, 0503255202.