Media och arkiv

Sysselsättningsläget gott för utexaminerade från HU

03.05.2017

Enligt den senaste karriäruppföljningsenkäten för Helsingfors universitet har 84 procent av dem som tog examen för fem år sedan idag ett arbete som motsvarar utbildningsnivån eller är mera krävande. Av dem säger mer än hälften att de i sitt arbete hela tiden kan utnyttja kunskaper och färdigheter som de fått på universitetet. Av dem som deltog i enkäten har en tredjedel varit arbetslös någon gång sedan utexamineringen.

Resultaten av karriäruppföljningen vid Helsingfors universitet har publicerats i samband med en riksomfattande enkät för karriäruppföljning. Trots att det talas mycket om de stora förändringarna i arbetslivet och den låga sysselsättningsgraden framkommer det av enkäten att en högskoleutbildning fortfarande ger goda grundförutsättningar för arbetslivet och gör det lättare att få jobb jämfört med hela befolkningen. Däremot har den relativa fördelen av en högskoleexamen minskat.

Resultaten av enkäten visar att studier vid Helsingfors universitet ger goda färdigheter att tänka teoretiskt och analytiskt, att leta fram information och tillägna sig den, god initiativförmåga och förmåga att kommunicera på finska. Det är färdigheter som behövs i många typer av expertjobb också i framtiden, oavsett förändringarna i arbetslivet.

Men det finns också brister. Enligt de svarande utvecklar studierna vid universitetet inte i tillräckligt hög grad sådant som stresstålighet, samarbets-, organisations- och förhandlingsförmåga, förmåga att nätverka och projektledningsfärdigheter – sådant som det finns ett skriande behov av i en värld av kortjobb och dolda jobb.

Studentkåren föreslår lösningar som bland annat kurser i studieförmåga, som skulle kunna utveckla studenternas förmåga till tids- och stresshantering och ge dem verktyg för självledning.  Detta skulle kunna hjälpa studenterna att avancera i studierna och ge dem större arbetslivsfärdigheter. Men viktigare än det är ändå att planera alla studier så att de är ”kompetensbaserade”: studenterna måste kunna se de konkreta kompetensmålen för alla studier. På det sättet skulle de tydligare än nu kunna gestalta hur kurserna och studieperioderna förhåller sig till arbetslivet.