Media och arkiv

Utskotten reformeras!

04.11.2014

HUS styrelse beslöt på sitt möte 31.10 att grunda utskotten så att de hädanefter fungerar tills vidare. Numera grundas de alltså inte på nytt för varje år, utan de fortsätter verka också över årsskiftet och upphör att existera bara om styrelsen beslutar lägga ner dem. Alla nuvarande utskott, förutom tvåspråkighetsutskottet, grundades tillsvidare, och tutorutskottet bytte namn till utskottet för gulnäbbsverksamhet. Utvecklingssamarbetsutskottet och frändefolksutskottet grundades tills vidare redan 2013.

Beslutet bygger på de slutledningar som HUS utvecklingsgrupp för utskottsverksamheten (”Valiojoukko”) gjorde våren 2014, då man kom fram till att det är svårare att planera och genomföra verksamhet på lång sikt om utskotten ska grundas på nytt varje år. Gruppen gjorde en omfattande rapport (på finska) om utskottsverksamhetens historia, nuläge och framtidsvisioner.

De nya utskotten konstituerar sig i månadsskiftet november–december. Mera information om mötestider och -platser kommer i början av november. HUS kommer också att effektivera rekryteringen till utskotten och introduktionen till utskottsarbetet, för att det ska bli så lätt och okomplicerat som möjligt för studentkårens medlemmar att gå med i verksamheten.

Utskott som styrelsen nu grundat tills vidare:

Föreningsutskottet
Föreningsutskottet är med om att utveckla verksamhetsförutsättningarna för föreningarna inom HUS. Det görs i nära samarbete med den sakkunniga och styrelsemedlemmen med ansvar för föreningar. Utskottet planerar och ordnar kurser för föreningarna, exempelvis hålls två ordförandeseminarier per år. Utskottet beslutar om vem som får hyra Alinasalen och deltar också i att utveckla fördelningen av verksamhetsbidrag till föreningarna samt organiserar föreningstävlingar.

Utbildningspolitiska utskottet
Det utbildningspolitiska utskottet försöker utveckla undervisningen och studieadministrationen på universitetet, så att studierna ska löpa så smidigt som möjligt för alla studerande. Utskottet påverkar universitetets utbildningspolitik på institutions-, fakultets- och universitetsnivå. Utskottet försöker sprida god praxis och bidra till att förverkliga de gemensamt överenskomna målen för universitetets olika enheter. Utskottet fungerar alltså som ett samarbetsnätverk för de studieansvariga och studentrepresentanterna i förvaltningen. På senare år har utskottet fokuserat exempelvis på att förbättra studiehandledningen, utveckla e-undervisningen (t.ex. genom tentakvarier) och på den riksomfattande studentantagningsreformens effekter på Helsingfors universitet.

Utskottet för gulnäbbsverksamhet
Utskottet för gulnäbbsverksamhet är med om att planera och genomföra mottagandet av nya studerande. Utskottet ordnar kurser och annan verksamhet för tutorer samt kläcker och genomför nya idéer för mottagandet av de nya studenterna, som en del av HUS övriga verksamhet för nya studerande. Dessutom stöder gulnäbbsutskottet HUS påverkansarbete gentemot universitetet för att förbättra tutoreringen och mottagandet av de nya studenterna.

Kulturutskottet
Kulturutskottet är den rätta platsen för studentkårsmedlemmar som är intresserade av kultur och av att ordna evenemang. Utskottet genomför årligen olika egna projekt, det är med om att planera och genomföra HUS evenemangs- och kulturverksamhet och försöker främja kontakten mellan studentkåren och föreningarna inom studentkåren.

Miljöutskottet
Miljöutskottet samlar studerande vid Helsingfors universitet som är intresserade av miljöfrågor. Målet är att öka studenternas miljömedvetenhet och att fungera som ett nätverk för de miljöansvariga i HUS föreningar och andra miljöaktiva. Förutom möten ordnar utskottet också till exempel filmkvällar med miljötema, exqurrar till intressanta platser som t.ex. Sitra, och matsvinnsmiddagar. Utskottet genomför, följer upp och uppdaterar HUS miljöprogram tillsammans med den ansvariga för miljöfrågor i HUS styrelse.

Utskottet för campusodlingar
Utskottet för campusodlingar organiserar studentkårens och universitetets gemensamma stadsodlingar.

Utskottet för samhällspåverkande
Syftet med utskottet för samhällspåverkande är att genomföra HUS sociala och stadspolitiska målsättningar och jämlikhetsmålsättningar, att stöda det beredningsarbete som görs i styrelsen och att göra det möjligt för studerande som är intresserade av samhälleliga frågor att samverka och dela information. Utskottet har till exempel varit med om att driva studentkårens studiestödskampanj och har ordnat evenemang kring cykling och Prideveckan.