Media och arkiv

Nyheter

Skulle du vilja påverka studiemiljön vid din fakultet? Är du intresserad av hälsofrågor som har med studielivet att göra och är du villig att verka för hälsofrämjande?

En av Studenternas Hälsovårdsstiftelses (SHVS) centrala uppgifter är främjandet av studerandes hälsa. På det lokala planet planeras och genomförs det hälsofrämjande arbetet i samarbete med de studerande, universiteten och representanter för de andra samarbetsparterna i s.k. hälsoarbetsgrupper. Helsingfors universitets studerandes frågor behandlas i två hälsoarbetsgrupper; en för de studerande vid centrumcampus och en gemensam för de studerande vid Mejlans, Gumtäkts och Viks campus. Till centrumcampus arbetsgrupp söker vi nu en suppleant, som ska representera teologiska fakultetens studerande, för resten av mandatperioden till 31.8.2019.

Hälsoarbetsgruppernas uppgifter är att:
•    identifiera de fenomen i studiemiljön och studielivet som för tillfället påverkar studerandes hälsa
•    behandla resultaten av de utredningar om studiemiljöns hälsosamhet och säkerhet som SHVS genomför
•    identifiera de tillfällen där man kan främja studieförmågan
•    behandla de utvecklingsförslag som studerande lämnar in till SHVS
•    presentera den verksamhet som SHVS, universitetet och de studerande bedriver och utveckla samarbetsmöjligheter
•    nätverka för bättre främjande av studerandes hälsa

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) presenterar kandidaten för SHVS, som kallar hälsoarbetsgruppens sakkunnigmedlem utifrån studentkårens förslag. Hälsoarbetsgrupperna håller möten dagtid ett par gånger per termin. Det är viktigt att studentrepresentanterna kan delta i mötena. Hälsoarbetsgruppernas arbetsspråk är finska.

Fritt formulerade ansökningar jämte motiveringar skall riktas till styrelsen vid Studentkåren vid Helsingfors universitet och inlämnas senast söndagen 17.12.2017 per e-post till HUS registratur (kirjaamo@hyy.fi). Av de sökande önskas intresse för hälsofrågor förknippade med studiemiljön och studielivet samt en positiv attityd till hälsofrämjande. Erfarenhet av ämnes- och fakultetsföreningsverksamhet räknas som merit. Studentkåren hoppas på sökande av olika kön. Den sökandes namn, e-postadress och telefonnummer samt fakultet skall framgå av ansökan.

Mera information: Sofia Lindqvist, sakkunnig vid HUS, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605.

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet valde på sitt möte 4.12 en ny styrelse för år 2018. Styrelsen utgörs av Ämnesföreningarnas delegationsgrupp HYAL, Socialdemokratiska studeranden vid HUS OSY, Nationernas delegationsgrupp, Obunden vänster och De Gröna vid HUS. Edistykselliset, Svenska Nationer och Ämnesföreningar SNÄf och HELP sitter i opposition år 2018.

Till styrelseordförande valdes juris studerande Lauri Linna. Han representerar delegationsgruppen Obunden vänster. År 2017 satt Linna i HUS styrelse som ordförande för ekonomidirektionen och ansvarig för rättsskydd, likabehandling i föreningarna samt frändefolksärenden. 

”Studentkårens 150-årsjubileum är en lysande chans att uträtta storverk. Vi har chansen att göra studentkåren ännu mer känd och tillgänglig för medlemmarna. Vi kan göra studentkåren till en gemenskap där alla kan känna sig hemma oavsett bakgrund, och som är stark nog att kämpa för en rättvisare värld”, säger den färska ordföranden Linna.

HUS styrelse år 2018:
Lauri Linna, ordförande (Obunden vänster), Krista Laitila, vice ordförande (HYAL), Sara Järvinen, ordförande för ekonomidirektionen (HYAL), Amanda Pasanen (De Gröna vud HUS), Aleksanteri Gustafsson (OSY), Titta Hiltunen (Obunden vänster), Jane Kärnä (HYAL), Mathilda Timmer (HYAL), Topias Tolonen (Nationerna), Laura Wathén (HYAL), Julius Uusinarkaus (Obunden vänster), Sebastian Österman (De Gröna vid HUS).

Den nya styrelsens mandatperiod är ett år och den inleds i januari 2018.

Från vänster till höger Laura Wathén, Jane Kärnä, Topias Tolonen, Julius Uusinarkaus, Aleksanteri Gustafsson och Mathilda Timmer. I toppraden Krista Laitila, Sebastian Österman, Sara Järvinen och Lauri Linna. Bilden saknas av Titta Hiltunen och Amanda Pasanen.

Mer information: 
Lauri Linna, HUS styrelseordförande 2018 
tfn 050 5950324
lauri.linna(at)hyy.fi

Ställningstagande 30.11.2017

Den stora sociala rörligheten mellan olika samhällsklasser är en central faktor som bidragit till det hundraåriga Finlands framgångssaga. Det högklassiga utbildningssystem som vårt land förknippas med är möjligt att upprätthålla med offentliga medel. Avgiftsfriheten på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till högskolorna bidrar till att begåvade unga kan sträva efter sina drömmar oavsett familjebakgrund. 

Finlands framgångar i PISA-testerna som mäter skolelevernas kunskaper är välkända. I den senaste jämförelsen placerade sig Finland bland de fem främsta länderna i fråga om samarbets- och problemlösningsfärdigheter. I Finland avspeglar inte PISA-resultaten föräldrarnas socioekonomiska ställning i lika hög grad som i andra OECD-länder. Det här är ett tecken på ett jämlikt samhälle.

”Förespråkarna för terminsavgifter ser inte den samhälleliga helhetsbilden. Särskilt nu när Finland firar sitt jubileumsår är det läge att framhäva fördelarna med den avgiftsfria utbildningen”, konstaterar styrelseordföranden för Studentkåren vid Helsingfors universitet, Laura Luoto.

I de länder där högskolorna tillämpar terminsavgifter är det typiskt att personer med högre utbildning har studielån fram till pensionsåldern. I Finland kan man söka sig till en utbildning på högskolenivå utan risk för en lånebörda som skulle avskräcka särskilt personer från familjer med små inkomster.

Ändå finns det flaskhalsar när det gäller utbildningens tillgänglighet. Till exempel i gymnasier och yrkesläroanstalter är de studerande själva tvungna att skaffa de läroböcker och det material som behövs i utbildningen, och betalar också examensavgifterna. Också avgiftsbelagda prepkurser inför ansökningen till ett universitet är problematiska.

”Genuint avgiftsfria studier på andra stadiet, ett materialbaserat inträdesprov till universitetet som inte kräver långa förberedelser, och öppna MOOC-högskolekurser på nätet kunde förbättra situationen”, säger Luoto. ”Det är viktigt att de nedskärningar i studiepenningen som verkställts under regeringsperioden tas tillbaka. Den nuvarande otillräckliga nivån på studiepenningen underminerar en genuint tillgänglig högskoleutbildning”, påpekar hon. 

Det finns skäl att granska den avgiftsfria utbildningen också från andra perspektiv än den finländska medborgarens. De terminsavgifter för studenter från länder utanför EU och EES som trädde i kraft i år stöter bort just de internationella experter som framtidens Finland behöver.

”När stipendier och avgiftsbefrielser beaktas betalar för tillfället endast 19 studenter terminsavgifter vid Helsingfors universitet. Det är en skrattretande idé att deras terminsavgifter skulle kunna täcka de nedskärningar som gjorts”, betonar Luoto.

Den 30 november är den riksomfattande dagen för avgiftsfri utbildning. Finlands studentkårers förbund har sammanställt citat från offentliga personer som försvarar den avgiftsfria utbildningen: https://syl.fi/maksuton-koulutus/

HUS styrelse har valt Jenna Sorjonen till sin andra sakkunniga i utbildningspolitiska frågor. 

Sorjonen har hittills varit HUS urvalskoordinator och ansvarat för urvalsprocessen i valet av studentrepresentanter till universitetets förvaltning. I början av november efter att Aaro Riitakorpi blivit generalsekreterare för HUS inledde hon arbetet som sakkunnig i utbildningspolitiska frågor.

Före HUS har Sorjonen arbetat vid Helsingfors universitet som forskningsassistent och med flera administrativa uppgifter. Hon har också en bakgrund inom studenternas intressebevakning där hon haft olika förtroendeuppdrag. Hon har verkat i flera olika roller som studentrepresentant och i HUS delegation sedan år 2014. 

I arbetet som sakkunnig i utbildningspolitiska frågor kommer Sorjonen fortsättningsvis att ansvara för valet av studentrepresentanter till förvaltningen och även utbilda representanterna och stödja deras påverkansarbete. Dessutom ansvarar Sorjonen för frågor som gäller studenternas rättsskydd. Utöver dessa ansvarsområden sköter hon studenternas utbildningspolitiska intressebevakning och kommunikationen i anslutning till den tillsammans med den övriga utbildningspolitiska sektorn. 

‘’Det har varit motiverande att arbeta med valet av studentrepresentanter och jag ser fram emot att arbeta med de nya representanterna. Att försvara studenternas perspektiv vid universitetet och i samhället har länge varit en hjärtesak för mig. Intressebevakningen och utvecklingen av utbildningen är viktiga teman för mig och som sakkunnig vill jag se till att HUS styrelse, studentrepresentanterna och de frivilliga får det stöd de behöver i sitt viktiga påverkansarbete”, säger Sorjonen. 

Sorjonen är 26 år gammal hum. kand. och avlägger som bäst slutskedet av sina magisterstudier med allmän språkvetenskap som huvudämne. 

HUS styrelse har valt Hannele Kirveskoski till sakkunnig med ansvar för försörjning och internationella ärenden. 

Kirveskoski kommer närmast från Diaks studerandekår O’Diako. Där var hon ansvarig för tutorverksamhet, internationalitet och socialpolitiska ärenden. Kirveskoski inledde arbetet vid HUS i slutet av oktober. Som sakkunnig ansvarar Kirveskoski för ärenden som anknyter till försörjning och internationalitet, såsom uppföljningen av och påverkansarbetet i studiestöds- och försörjningsrelaterade frågor och informationen till medlemskåren om ändringar som gäller dessa. I hennes arbetsuppgifter ingår också uppföljningen av internationaliseringsutvecklingen vid Helsingfors universitet och ärenden som gäller internationell mobilitet. 

Kirveskoski är också ett av HUS två trakasseriombud. Trakasseriombuden kan kontaktas konfidentiellt av personer som upplevt eller iakttagit trakasserier, mobbning eller osaklig behandling till exempel i samband med studierna eller föreningsverksamheten. Den som behöver råd och stöd för att reda ut en situation, eller bara diskutera en fråga, kan ta kontakt. 

‘’Jag har fått en fartfylld start på HUS eftersom stöden för studenternas boende varit föremål för en omvälvning och de lagstadgade terminsavgifterna införts för studenter från länder utanför EU och EES. HUS är känt för sitt kunniga och modiga intressebevakningsarbete och sina humana värderingar, och allt det här vill jag vara med och främja”, säger Kirveskoski. 

Kirveskoski är 28 år gammal politices magister från Helsingfors universitet. Kirveskoskis anställning är ett vikariat fram till 30.9.2018. 

Regeringen föreslår ändringar i lagen om det allmänna bostadsbidraget. Regeringen föreslår i sin proposition att den så kallade normen för delad bostad ska återinföras, vilket skulle innebära att FPA för personer som hyrt en del av en bostad eller bor i ettor med mindre än 20 kvadratmeter skulle godkänna 20 procent mindre boendeutgifter än för andra som bor i samma område. Till exempel skulle det tillgängliga stödbeloppet för enpersonshushåll i Helsingfors som värst minska med 82 euro.

Redan i remissdebatten i riksdagen framfördes tydligt att nedskärningen riktar sig särskilt mot studenter: studenter bor ofta i delade bostäder och små bostäder och kan inte ansöka om utkomststöd för att ersätta förlusten. Nedskärningen är helt enkelt oskälig eftersom studenterna lidit mest av de senaste årens nedskärningspolitik och många redan nu uppger att de använder över hälften av sina inkomster för boendet.

I kombination med hushållstolkningarna i fråga om det allmäna bostadsbidraget gör normen det allt mindre populärt att dela bostad. Redan nu vill endast 10 procent av de studenter som söker bostad hos Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) ha ett studentrum, och i och med normen för delad bostad skulle andelen minska ytterligare. Regeringens proposition erkänner den här effekten. Om studentbostäder står tomma leder det till hyresförhöjningar för alla som bor i en studentbostad. När studenternas boende stöds med skattepengar är det ur en nationalekonomisk synvinkel förnuftigt med lösningar som gör det möjligt för studenter att bo förmånligt.

Med normen för delad bostad eftersträvas besparingar, men propositionen har beretts hastigt och konsekvenserna har inte bedömts ordentligt. På grund av allt det här hoppas vi att normen som gör det besvärligare att dela bostad och inte garanterar några besparingar ska strykas ur lagförslaget.

Ada Saarinen
Vice ordförande
ada.saarinen@hyy.fi

Joel Lindqvist
Styrelsemedlem
joel.lindqvist@hyy.fi

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig, försörjning, internationella ärenden
hannele.kirveskoski@hyy.fi

Ada Saarinen och Joel Lindqvist som kandiderade för Studentkåren vid Helsingfors universitet har valts in i styrelsen för Finlands studentkårers förbund FSF år 2018. Både Saarinen och Lindqvist studerar statskunskap.

”Studentrörelsen måste sätta upp tydliga mål för riksdagsvalet år 2018. Där vill jag bidra med mitt kunnande och mitt perspektiv på studenternas socioekonomiska ställning och särskilt på försörjningen och betydelsen av utbildning”, säger Saarinen, 24. Saarinen studerar världspolitik och är vice ordförande för HUS styrelse. I HUS styrelse har hon samordnat intressebevakningen och kommunikationen om den och varit ansvarig för försörjningsfrågor.

’’Under det kommande året vill jag arbeta för att jämlikheten ska tillgodoses ännu bättre än tidigare. Hit hör bland annat den avgiftsfria utbildningen och det individuella bostadsbidraget. För mig är studentrörelsen en föregångare med en framsynt blick på samhällsförändringar”, kommenterar Lindqvist, 23. Lindqvist som studerar samhällspolitik har i år suttit i HUS styrelse med ansvar för stadsfrågor och boende.

Totalt åtta personer kandiderade för en plats i HUS styrelse. Tre personer kandiderade för ordförandeposten. Till FSF:s ordförande valdes Miika Tiainen (TYY). Förutom Saarinen och Lindqvist valdes Petra Laiti (SHS), Petteri Heliste (AUS), Teemu Vasama (JYY) och Jenny Vaara (OYY) in i styrelsen.

FSF:s förbundsmöte ordnades i Tammerfors 17–18.11. FSF bevakar studenternas intressen på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

HUS gratulerar varmt den nyvalda styrelsen!

Teemu Vasama, Petteri Heliste, Joel Lindqvist, Miika Tiainen, Ada Saarinen, Jenny Vaara och Petra Laiti. Bild: Tarik Ahsanullah/ SYL

Personer med examen från Helsingfors universitet har fortfarande lätt att hitta jobb, men individens ansvar för att hålla sina arbetslivsfärdigheter uppdaterade har vuxit. Det är tydligt att artificiell intelligens och telerobotik kommer att vinna terräng även inom expertyrken och att konkurrensen bland högutbildade kommer att hårdna. Också karriärvägarna är brokigare än tidigare. Enligt en utredning av Sitra har i nuläget var tredje arbetstagare bytt bransch två till fyra gånger. 

Kanske är det överhuvudtaget fel att tala om individens arbetsliv i singular när man i stället kunde tala om arbetsliv i plural.

På hösten ordnade studentkåren arbetslivsevenemanget Multikompetensmarknaden för generaliststuderande. Evenemanget fokuserade på hurdana färdigheter en universitetsexamen ger och hur de bäst kan utnyttjas i arbetslivet. Som ett sammandrag av paneldebatten fem allmängiltiga råd som nästan säkert garanterar att du klarar dig på arbetsmarknaden.

1) Sätt ord på din kompetens. Examensbeviset räcker inte för att visa vilka färdigheter du verkligen har. Vid sidan av studierna utvecklas ofrånkomligen också det analytiska tänkandet och informationssökningsfärdigheterna, men även många olika projekthanteringsfärdigheter, stresshanteringen och förmågan att arbeta i grupp. Också aktiviteter som inte hör till studierna har sin betydelse. Om du till exempel varit kassör i en vinsmakarförening har du samlat kunskaper i ekonomiförvaltning som är guld värda också i arbetslivet. Men om du inte själv identifierar dina färdigheter har du ingen nytta av dem. 

2) Träna dina sociala färdigheter. Att komma överens med andra människor är lika viktigt som att ha akademisk sakkunskap. För att agera i en arbetsgemenskap behövs förhandlingsfärdigheter, förmåga att övertyga andra och spelöga. Också empatiförmåga är en viktig färdighet i arbetslivet. Konfliktlösningsfärdigheter och förmåga att ta itu med mobbning är viktigt också på arbetsplatsen. Goda sociala färdigheter kräver inte att du är supersocial. 

3) Var aktiv. Arbetspraktik eller att skriva en avhandling som beställningsarbete kan vara idealiska sätt att få in foten hos en arbetsgivare. Få arbetsgivare förväntar sig att en ny arbetstagare börjar som perfekt expert i sin bransch. Det är viktigare att du har rätt inställning och kan förbinda dig till uppgifter du börjat arbeta med. 

4) Hitta överraskande karriärvägar. Det lönar sig att se öppet på den kompetens din examen ger dig. Spelföretag kanske inte bara behöver kodare, utan också folkloristiker som kan spinna fram en bra historia. Som journalist kan det vara bra att inte bara ha kommunikationsexpertis utan också djupgående kunskaper i evolutionsbiologi. När du identifierar din egen kompetens och de mångsidiga sätten att tillämpa den kan du bygga upp en individuell arbetskarriär.

5) Fortsätt lära dig. Du slutar inte lära dig bara för att du tagit din examen. Det viktigaste du lär dig vid universitetet är förmågan att lära dig nya saker. Också den som är i arbetslivet måste ständigt uppdatera sin kompetens och lära sig nya färdigheter. Det här kan betyda nya studiehelheter eller examina, men också självstudier vid sidan av arbetet.

Heikki Isotalo
Sakkunnig, utbildningspolitik och arbetsliv

Sitras utredning: Työelämän tutkimus 2017 https://media.sitra.fi/2017/05/16144238/Sitra-Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n-tutkimus-2017-FINAL_sitrafi_PDF.pdf
Huffington Post: Forget A.I. ‘Remote Intelligence’ Will Be Much More Disruptive https://www.huffingtonpost.com/entry/telerobotics_us_5873bb48e4b02b5f858a1579

Styrelseförhandlingarna har idag 7.11 slutförts och styrelsen utgörs i enlighet av Ämnesföreningarnas delegationsgrupp (HYAL), De Gröna vid HUS, Socialdemokratiska studeranden vid HUS (OSY), Nationernas delegationsgrupp samt Obunden vänster. I år förnyades förfaringssätten för förhandlingarna och gemensamma spelregler gjordes tydligare. Styrelseförhandlingarna fortlöpte i god anda och av detta vill vi tacka alla delegationsgrupper.

Styrelsen för året 2018 i enlighet med förhandlingsresultaten:

Lauri Linna, ordförande (Obunden vänster)

Krista Laitila, vice ordförande (HYAL)

Sara Järvinen, ordförande för ekonomidirektionen (HYAL)

Amanda Pasanen, ordförande HUS Gruppens företagsstyrning, (De Gröna vid HUS)

Auli Elolahti (De Gröna vid HUS)

Aleksanteri Gustafsson (Socialdemokratiska studenter vid HUS)

Titta Hiltunen (Obunden vänster)

Jane Kärnä (HYAL)

Mathilda Timmer (HYAL)

Topias Tolonen (Osakuntalainen edustajistoryhmä)

Laura Wathén (HYAL)

Sebastian Österman (De Gröna vid HUS)

Grupperna binder sig till att förvara medlemsavgiften på den nuvarande nivån. Till ekonomidirektionens förslag för studentkårens budget för året 2018 görs dessa förändringar:

Till projektarbetarnas personalkostnader reserveras 30 000 euro mera under budgetens punkt ”Personalkostnader” indelad i olika underkategorier. Denna reservation är menad för att förverkliga intressebevakningsprojekt med tanke på att kunna utnyttja den ökade synligheten under 150-jubileumsåret när studentkåren gör nya samhälleligt betydelsefulla diskussionsöppnare.

Till föreningarnas verksamhetsbidrag läggs 7000 euro till i budgetens punkt ”Direkta föreningstjänster” i underpunkterna fakultets- och ämnesföreningar, nationer, andra föreningar samt orkestrar, körer och teatrar enligt nuvarande fördelning av verksamhetsbidrag. För det här flyttas 2000 euro från den allmänna verksamhetsreserven. De delegationsgrupper som bildar styrelsen har bundit sig till att inkludera de rekommendationer för intressebevakning som fanns i skissen för det slutliga målprogrammet. De specifika rekommendationerna är listade i detta meddelandets finskspråkiga version. Dessutom skall följande målen tilläggas i målprogrammets skiss:

1) Nolltolerans mot trakasserier
HUS satsar till konkreta åtgärder mot sexuella trakasserier inom studentkåren. HUS kan till exempel ordna en kampanj mot trakasserier och skola sina föreningsaktiva att känna igen och ingripa trakasserier i sina evenemang.

2) En studentkår som är nära sina medlemmar
Alla tjänster, lokaler och stödåtgärder som erbjuds till föreningar, skall riktas så att de möjliggör för och styr föreningar att agera enligt HUS värden. Dessutom skall fördelningsgrunderna för beviljande av föreningsbidrag granskas. Samtidigt strävar man efter att göra dessa grunder begripligare för alla medlemmar.

3) Studentrepresentanten behöver inte vara ensam
De bildar ett aktivt nätverk och vet var de placeras. De vet hur de kan fråga hjälp av HUS eller de övriga studentrepresentanterna. Det är klart för alla att på vilka andra ställen studenterna är aktiva och hurdan kunskap man kan få av dem.

Grupperna tillåter styrelsen att göra klargörande och stilistiska förändringar till dess mål.

På delegationsgruppernas vägnar,

Jaakko Rissanen,
Förhandlare, Obunden vänster
Tel.. +358 40 5141 551

Miran Hamidulla
Förhandlare, Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä
Tel. +358 44 535 1666

Maria Loima
Förhandlare, OSY
Tel. +358 44 086 3183

Teemu Palkki
Förhandlare, Osakuntalainen edustajistoryhmä
Tel. +358 50 331 7815

Toivo Laitinen
Förhandlare, De Gröna vid HUS
Tel. +358 44 977 8245

HUS söker två kandidater för perioden 1.1.2018–31.12.2018 i Svenska Studenrandes Intresseförening SSI:s styrelse. SSI är en intresseorganisation för svenskspråkiga studerande. Den ger ut tidningen Studentbladet och ordnar gemensamma evenemang för svenskspråkiga och tvåspråkiga studerande. Medlemmar i SSI är förutom HUS också Aalto-universitetets studentkår AUS, Arcada studerandekår ASK, Teknologföreningen och HUS svenskspråkiga nationer.

Av den sökande förutsätter HUS flytande kunskaper i svenska, kännedom om fältet av svenskspråkiga aktörer inom HUS samt tidigare erfarenhet av styrelsearbete. HUS representanter förväntas hålla tät kontakt med HUS styrelse i frågor som gäller SSI. Vi önskar att de sökande har möjlighet att delta i SSI:s höstmöte 25.11 där den nya styrelsen väljs.

De sökande ombeds skicka sina skriftliga ansökningar som bilaga till HUS registratur (kirjaamo@hyy.fi) senast 13.11.2017 kl. 12.00. HUS styrelse behandlar ansökningarna på sitt möte 15.11.2017 och meddelar därefter de sökande om resultatet.

Mer information om uppgiften ger styrelsemedlem Elli Saari (elli.saari@helsinki.fi) och Studentbladet https://www.stbl.fi/ssi/ssi-soker-ansvarspersoner-till-styrelsen/.

Pages