Media och arkiv

Nyheter

Undervisnings- och kulturministeriets verkställandeplan för framtidsplanen Vision 2030 publicerades i slutet på januari. Det är glädjande att man inom ramen för det strävar att utveckla högskolepersonalens välbefinnande: "Högskolor som bästa arbetsplats i Finland" är ett av utvecklingsprogrammen för framtidsplanen.

Förutom personalens välbefinnande behöver även studerandenas välbefinnande uppmärksammas. Vi lever i ett korstryck med flera faktorer. Förutom att slutföra våra studier borde vi skaffa en utkomst, skapa nätverk för framtida anställning och rädda världen. Inte konstigt att en tredjedel av oss inte mår gott psykiskt *.

Tyvärr kommer resultaten från Vision 2030 sannolikt att ge oss mer illamående. En ny finansieringsmodell för universitet som träder i kraft år 2021, utarbetades också inom ramen för visionen. Finansieringsmodellen belönar universiteten enligt hur många studerande som utexamineras och hur de utexamineras Mest finansiering kommer universiteten att få av staten för de studeranden som utexamineras enligt utsatt tid. Minst får högskolorna för de studerande som avlägger sin andra examen. **

Således kommer universiteten snart att få nya ekonomiska drivkrafter för att få ut studerandena ur högskolan så fort som möjligt. Det här kommer säkert att påverka studievardagen. Vi hoppas att avläggandet av examina främjas i högskolorna med studerandevänliga metoder. Vi behöver inte  piskor utan satsningar på vårt välbefinnande. Det är bl.a. tillräckliga studiepsykologtjänster, flexibla undervisningsformer  och en studiemiljö fri från trakasserier och mobbning.  Vår utexaminering främjas också av en kvalitativ studievägledning. Lyckligtvis har utvecklingsarbetet vid Helsingfors universitet redan inletts. Ett exempel på det är Handledningshörnan som öppnats för studenterna nu i februari ***

Förutom att främja studievägledningen och studerandenas välbefinnande blir även en flexibel övergång från ett område till ett annat aktuellt för högskolorna. När statsmakten försvårar avläggandet av en annan examen utöver förstagångskvoter med finansieringsmodellen är det viktigt att studenten kan byta inriktning mitt under studierna. Få av oss vet när vi söker till den första studieplatsen vad vi verkligen vill studera som äldre eller arbeta med.

Låt oss samarbeta med hela universitetssamfundet för att anpassandet av finansieringsmodellen genomförs på ett så studerandevänligt sätt som möjligt vid Helsingfors universitet!


Aleksi Rytkönen

 
* SHVS Hälsoundersökning för högskolestuderande 2016 http://www.yths.fi/kott2016  2016

** Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande om högskolornas nya finansieringsmodell 17.1.2019
https://minedu.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/korkeakouluille-uusi-raho... och studentkårernas ställningstagande om ämnet publicerad hösten 2018: https://hyy.helsinki.fi/sv/content/högklassig-kompetens-och-branschöverskridande-innovationer-–-nej-till-examina-på-löpande

*** Studerandenas egen Handledningshörna öppnar i Kajsahuset i februari 2019. I hörnan får studerandena vägledning och rådgivning med lågtröskel i ärenden gällande välbefinnande, arbetssökning och digitala färdigheter.
 https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/handledningshornan

 

 

 

 Ansök till ekonomiposter i HUS och HUS Gruppen

Studentkårens styrelse söker aktiva studenter som är intresserade av och insatta i studentkårens ekonomi och som vill sitta i HUS Gruppens och Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelser. Styrelsemedlemmarna representerar HUS medlemmar i företagets förvaltning.

Viktiga urvalskriterier är att personerna är engagerade i uppgiften och har erfarenhet av HUS Gruppens verksamhet. Vi förutsätter förmåga att sätta sig in i arbetet och ett aktivt styrelsearbete. HUS Gruppen har finska som förvaltningsspråk och de sökande förväntas kunna arbeta på finska. Utbildning ordnas för de sökande 26.2 och deltagande räknas som merit, särskilt om den sökande saknar erfarenhet från de ekonomiska posterna i HUS eller HUS Gruppen. Styrelsernas mandatperiod är 1.4.2019–31.3.2020.

HUS Gruppen ordnar våren 2019 HUS Business School för de som valts till ekonomiposterna som en utbildning som varar hela dagen 2.4.2019. De som väljs önskas kunna delta i utbildningen.

Poster som ska tillsättas:

HUS Gruppens styrelse

 HUS Gruppen är en mångsidig koncern som ägs av Studentkåren vid Helsingfors universitet med fastighetsförvaltning, inkvarterings- och restaurangverksamhet. De kommande årens verksamhet påverkas av betydande byggprojekt i de centrala delarna av Helsingfors och vi vill vara föregångare för förtagsansvar och etik i hela Finland.

HUS Gruppens styrelse fungerar som styrelse för Gruppens modersammanslutning dvs. HUS fastighetsekonomi och som styrelse för Oy HYY-Yhtiöt Ab och dess koncern. Styrelsen bereder målbudgetar för de fastigheter som studentkåren äger, bereder bokslut och fastighetsärenden som delegationen beslutar om samt övervakar fastigheternas ekonomi och godkänner inom ramen för sin behörighet investeringar som rör fastigheterna. Gruppens styrelse övervakar och leder också studentkårens investeringsverksamhet.  År 2018 var HUS Gruppens omsättning cirka 33,5 milj. € och vid årets slut var personalantalet 159.

Ansökan till HUS Gruppens styrelse (5 studentrepresentanter):

Förhandsuppgifter:

1.      Gör en SWOT-analys om HUS Gruppens projekt Lyyra och begrunda hur HUS Gruppen skulle kunna beakta slutledningarna i din analys i sin verksamhet. (1 sida)

2.      Studentkårens mål är att vara medlemsavgiftsfri år 2025. Vad innebär det här för Gruppens verksamhet? (1 sida)

3.      Vad anser du är en tillräcklig självförsörjningsgrad för HUS Gruppen? Motivera ditt svar (0,5 sidor)

Ansökningsanvisningar

Förhandsuppgifterna och fritt formulerade ansökningar med meritförteckning riktas till HUS styrelse och  skickas elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi. De av delegationsgruppen rekommenderade kandidaternas ansökningar sammanställs och skickas vidare av delegationsgruppens ordförande. Längden på ansökans och meritförteckningen max. 2 sidor. Dokumenten ska vara framme senast tisdagen 5.3 kl. 23.59. Försenade ansökningar beaktas inte. Urvalsgruppen behandlar alla ansökningsdokument anonymt.

Styrelsen för Ylioppilaslehden Kustannus Oy och styrelseordförande

Ylioppilaslehti hör till världens äldsta studenttidningar med en av de största upplagorna. Ylioppilaslehti är en unik institution på det finska mediefältet och informerar om samhälls- och kulturfenomen redan innan andra hunnit få nys om dem.

Styrelsen för Ylioppilaslehden Kustannus Oy behandlar ekonomiska ärenden som rör utgivningen och marknadsföringen av Ylioppilaslehti samt föredrar den årliga målbudgeten och bokslutet för studentkårens styrelse som fastställer dem. Bolagets omsättning är cirka 0,7 milj. €. Förvaltningsspråket är finska och de sökande förväntas kunna arbeta på finska

Ansökan till posten som Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelseordförande

       Förhandsuppgifter för ordföranden:

1.      Hur ser du på Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelseordförandes roll i förhållande till styrelsen, redaktionen och ägaren? (1 sida)

2.      Hur och varför borde Ylioppilaslehti ges ut i hela Finland? (1 sida)

 

Ansökan till Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelse (3–7 studentrepresentanter)

       Förhandsuppgifter för styrelsemedlemmar:

1.      Hur och varför borde Ylioppilaslehti ges ut i hela Finland? (1 sida)

 

Förhandsuppgifterna och den fritt formulerade ansökan riktas till HUS styrelse och skickas elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi. De av delegationsgruppen rekommenderade kandidaternas ansökningar sammanställs och skickas vidare av delegationsgruppens ordförande. Ansökans längd max. 1 sida.  De som söker posten som styrelseordförande skickar också sin meritförteckning på max. 1 sida. Dokumenten ska vara framme hos studentkåren senast 5.3 kl. 23.59. Försenade ansökningar beaktas inte. Urvalsgruppen behandlar alla ansökningsdokument anonymt.

---

HUS förespråkar mångsidighet och likabehandling i sin verksamhet. Vi önskar få så många sökande som möjligt med varierande bakgrund.  Medlemmar av HUS Gruppens förvaltningsråd kan inte samtidigt sitta i HUS Gruppens styrelse. De personer som väljs får utbildning för sina uppgifter i början av mandatperioden.

Mer information:

Claes Bergh, HUS styrelsemedlem med ansvar för HUS Gruppen
claes.bergh@hyy.fi
050 595 0327

HUS söker en styrelseordförande för HUS Gruppen

HUS Gruppen är en mångsidig koncern med fastighetsförvaltning, inkvarterings- och restaurangverksamhet som ägs av Studentkåren vid Helsingfors universitet. De kommande årens verksamhet påverkas av betydande byggprojekt i Helsingfors centrala delar och vi vill vara föregångare för företagsansvar och etik i hela Finland. År 2018 var HUS Gruppens omsättning cirka 33,5 milj. € och vid årets slut var personalantalet 159.

HUS söker en styrelseordförande till HUS Gruppen. Av de som söker posten som HUS Gruppens styrelseordförande förutsätts en gedigen erfarenhet av HUS Gruppens ägarförvaltning samt synpunkter på utvecklandet av affärsverksamheten. För att sköta uppgiften framgångsrikt krävs förmåga till konstruktivt utmanande, interaktivt ledarskap samt förmåga till en framåtförande dialog med den operativa ledningen. För att uppnå HUS Gruppens mål måste sökanden ha synpunkter på företagsansvaret och på Gruppens roll i staden.

HUS Gruppen ägs av studenter och därför krävs det att styrelseordföranden har förmåga att samarbeta med ägaren och förståelse för studentkårens verksamhetsekonomi. Till speciell fördel ser vi erfarenhet av affärsverksamhet utanför studentkåren.

Arbetet är delvis väldigt självständigt och kräver en rimlig tidssatsning. För uppdraget betalas ett arvode. I ordförandens arbetsuppgifter ingår förutom att leda styrelsen även ordförandeskap i gruppstyrelsens utskott samt att presentera behandlade ärenden för bolagsstämman.

HUS Gruppens styrelse fungerar som styrelse för Gruppens fastighetsekonomi och som styrelse för Oy HYY-Yhtiöt Ab och dess koncern. Styrelsen bereder målbudgetar för de fastigheter som studentkåren äger, bereder bokslut och fastighetsärenden som delegationen beslutar om samt övervakar fastigheternas ekonomi och godkänner inom ramen för sin behörighet investeringar som rör fastigheterna. Gruppens styrelse övervakar även studentkårens investeringsverksamhet. HUS Gruppens arbetsspråk är finska och de sökande förutsätts kunna arbeta på finska. Mer information om HUS Gruppen fås på adressen https://yhtyma.hyy.fi/sv/.

Mandatperioden för HUS Gruppens styrelseordförande är 4/2019 - 3/2020. De fritt formulerade ansökningarna med meritförteckning skickas till adressen Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 2: a våningen, 00100 Helsingfors eller elektroniskt till adressen  hallinto@hyy.fi  . Dokumenten måste vara framme senast 25.2 kl. 23.59. En del sökande kallas på intervju som hålls fredag 8.3.2019 i studentkårens lokaler (Mannerheimvägen 5 A, 2. våningen). De sökande som kallas på intervju meddelas måndag 4.3.2019.

HUS förespråkar mångsidighet och likabehandling i sin verksamhet. Vi önskar få så många sökande som möjligt med varierande bakgrund. Ansökningarna behandlas anonymt.

Mer information:

Claes Bergh, HUS styrelsemedlem med ansvar för HUS Gruppen
claes.bergh@hyy.fi
050 595 0327

HYY POP UP

HYY POP UP 11.–14.3.2019

Vik / Mejlans / Centrum / Gumtäkt

Evenemanget på Facebook!

Behöver du råd gällande ditt boende eller ditt uppehälle? Skulle du vilja påverka positivt i studieärenden och för din studiemiljö vid universitetet? Grubblar du över ditt eget välbefinnande och din studieförmåga? Skulle du vilja ha rådgivning gällande SHVS tjänster för välbefinnandet? Vet du hur HUS påverkar i val, staden och i samhället? Eller är du intresserad av hurdana föreningar och utskott som verkar inom HUS och hur du skulle kunna gå med i dem? Behöver din förening vägledning i frågor gällande verksamhetsbidrag? Vill du ge HUS feedback och vara med och påverka studentkårens verksamhets och mål?

Välkommen på HUS POP UP-tillställningar i Vik, Mejlans, Centrum och Gumtäkt 11-14.3.2019!

HUS styrelsemedlemmar och sakkunniga har jour och ger rådgivning dagligen från måndag till torsdag kl. 10-15 på alla Helsingfors universitetscampus. På HUS POP UP hittar du temabord för utkomststöd, välbefinnande, studieärenden, val, utskott och föreningar. Dessutom får du med dig det sprillans nya HUS -overallmärket, HUS -produkter och pris!

HUS POP UP-TILLSTÄLLNINGAR 11-14.3.2019


VIK (Ee-huset, Agnes Sjöbergsväg 2, Foajén)

11.3.2019 kl. 10-15

MEJLANS (Terkko Event Space, Hartmansgatan 4)

12.3.2019 kl. 10-15

CENTRUM (Handledningshörnan, Kajsahuset, Fabiansgatan 30)

13.3.2019 kl. 10-15

GUMTÄKT (Physicum, Gustaf Hällströmsväg 2. Foajén)

14.3.2019 kl. 10-15

HYY POP UP

Rektor Jari Niemelä har blivit sjukskriven eftersom han diagnostiserats med en tumör och vården har påbörjats omedelbart. Rektorn berättade om saken med ett öppet brev för hela universitetssamfundet. Prorektor Sari Lindblom vikarierar rektorn under hans sjukledighet.

HUS vill sända Jari krafter för att orka och tillfriskna – därför samlar vi nu in studenternas kämparbrev fram till 18.2 och förmedlar meddelandena till rektorn!

Du kan skicka din hälsning till Jari fram till 18.2 så här:

1.     Sänd ditt kämparbrev med denna blankett

2.    Kom och skriv ett kort till Jari på HUS servicebyrå (observera öppettiderna)

3.    Lämna in ett eget kort på HUS servicebyrå

HUS vidaresänder hälsningarna!

Jari Niemelä har berättat i HUS intervju att hans totemdjur är tvättbjörn.

Bild: Krista Holm

Är du intresserad av evenemangsproduktion, föreningsverksamhet, miljöfrågor eller kanske utvecklingssamarbete? Välkommen med i HUS utskottsverksamhet! I utskotten får du göra det som intresserar just dig och lära känna nya människor. Kvällar för nya medlemmar ordnas i februari och mars, men alla är välkomna med när som helst!FöreningsutskottetVad i hela friden är föreningsutskottet och vad sysslar det egentligen med? Kan jag påverka vad utskottet gör i år?

Du får svar på de här frågorna om du kommer på föreningsutskottets "nyas kväll" måndag 18.2 kl. 17 på Topelius (Centralbyrån, Nya studenthuset 2. våningen). Kom och bekanta dig avslappnat med föreningsutskottets verksamhet och funktionärer samt föreslå idéer för årets kommande evenemang!

Välkommen med!

Facebook händelse

Tvåspråkighetsutskottet

Hej och välkommen att komma och bekanta dig med Tvåspråkighetsutskottets verksamhet på ”de nyas kväll”! Detta är Tvåspråkighetsutskottets andra möte för i år. Mötet kommer att innehålla roligt program och det bjuds på kaffe med tilltugg. Vårens verksamhet såsom valpanel, exkursion och tvåspråkighetsenkät gås igenom närmare. Mötet äger rum 27.2 kl. 18 i mötesrum Sparre i Nya Studenthuset. 

Utvecklingssamarbetsutskottet

Är du intresserad av global rättvisa? Vill du vara med i HUS utskottsverksamhet? Visste du att din studentkår även gör utvecklingssamarbete? Och att studentkåren har ett projekt i Moçambique? 

Utvecklingssamarbetsutskottet Mosambik + de nyas kväll i Alina-salen 19.3. erbjuder en möjlighet att få höra och lära sig om HUS projekt i Moçambique, och om landets kultur och samhälle samt att bekanta sig med utvecklingssamarbetsutskottets verksamhet och komma med. Så kom och tillbringa en avslappnad kväll med oss inom ramen för utvecklingssamarbetet och Moçambique -projektet om vårt utskott, Moçambique eller utvecklingssamarbetet fick dig att bli intresserad! Evenemanget är öppet för alla medlemmar vid HUS. Matservering. Ett mer detaljerat program och tidtabell kommer att publiceras senare.

Utbildningspolitiska utskottet

Välkommen med i Utbildningspolitiska utskottets verksamhet! Utbildningspolitiska utskottet är en del av studentkårens intressebevaknings- och utbildningspolitiska verksamhet. I vår verksamhet får du bekanta dig med andra utbildningsaktörer, ta del av studentkårens breda utbildningspåverkan och höra om högskolepolitikens nya vindar. Alla intresserade, såväl gulnäbbar som erfarna föreningshajar är välkomna med i utskottets verksamhet.

På de nyas kväll får du bekanta dig med vår verksamhet, träffa andra utbildningsaktörer och tillbringa en trevlig kväll tillsammans med suveräna typer! De nyas kväll ordnas tisdag 26.2 kl.17 i mötesrum Topelius i Nya Studenthuset.

Facebook händelse

Evenemangsutskottet

Brinner du för att arrangera evenemang eller har du idéer för ett evenemang? Är du trött på teorier och skulle vilja använda dina kunskaper i praktiken? Evenemangsutskottet HUMU ger dig möjlighet att se evenemangen vid HUS bakom kulisserna och påverka deras innehåll!  HUMU ger dig möjlighet att planera  de bästa festerna och evenemangen i den bästa av grupper. Du får möjlighet att visa ditt eget kunnande och får förverkliga dina idéer i praktiken som del av HUS evenemangsgäng. Vi vill att just du kommer med!

VAD:  Evenemangsutskottet HUMUs kväll för nya aktörer
VAR: HUS Centralbyrå (Sparre), Nya Studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 2. våningen.
NÄR: 26.2. från kl. 18:00
FÖR VEM? Just dig!
VARFÖR: På grund av evenemangen!

Facebook händelse

Miljöutskottet

Är du intresserad av att arbeta med miljöärenden och förbättra miljömedvetenheten vid universitetet? I miljöutskottet kan du vara med och organisera såväl evenemang med miljötema, som exkursioner och filmkvällar med andra likasinnade. Förutom den övriga verksamheten finns det planer på att ordna ett Loppisappro som kulmineras av ett klädbytesevenemang. Kom med och ge idéer! 

Miljöutskottets "nyas kväll" hålls torsdagen 21.2.2019 kl 18.00 i mötesrum Sparre, Nya studenthuset (Mannerheimvägen5 A, 2. våningen). Vi bjuder på tilltugg!

Facebook händelse

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS, Aalto-universitetets studentkår AUS och Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus har låtit göra en utredning av inkomsterna bland studerande på Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Utredningen tog reda på den ekonomiska situationen och studieförmågan bland grundexamensstuderande hösten 2018. Teman var studiestöd, arbete, försörjning, boende och studerandenas välmående. Undersökningen fäste särskild uppmärksamhet på studiestödsförnyelsens effekter samt på reformen, där studerandena nu omfattas av det allmänna bostadsbidraget.

Nedskärningarna i studiestödet syns i behovet att lyfta lån

Studerandena är ingen enhetlig grupp när det kommer till inkomsterna, visar undersökningen. Av de studerande som besvarade enkäten lever omkring 50 procent under fattigdomsgränsen. Av dessa har 25 procent mindre än 850 euro i månaden att försörja sig med. 

Av de studerande som är berättigade till studielån hade 63 procent lyft lån. Den klart viktigaste orsaken till att ta ett lån var att trygga inkomsten. Nedskärningar i studiestödet hade påverkat omkring var tredje studerandes behov att ta ett lån. En del studerande får finansiellt stöd även från sina föräldrar eller släktingar, men 37 procent får inget stöd över huvud taget.

Arbete fördröjer studierna

Det är rätt tydligt att ett sjukdomstillstånd påverkar hur studerandena uppfattar sin finansiella situation, visar undersökningen. Studerande som har ett sjukdomstillstånd som försvårar skolgången uppger sig ha en klart sämre eller rätt hyfsad inkomst.

Studerande arbetar hellre än lyfter lån, visar utredningen. Av de svarande hade 74 procent arbetat under förra läsåret. Omkring 70 procent anser att arbete sinkar studierna till en viss grad eller märkbart.

Effekterna av att studerandena nu omfattas av det allmänna bostadsbidraget

Studerandena flyttade över till det allmänna bostadsbidraget i augusti 2017. Av de som svarat enkäten får 47 procent allmänt bostadsbidrag. För en del studerande har förändringen sannolikt förbättrat inkomsterna. Det allmänna bostadsbidraget medför ändå problem om det i samma hushåll bor personer vars inkomster påverkar bidragets storlek. Efter att studerandena flyttade över till det allmänna bostadsbidraget har efterfrågan på små lägenheter ökat och samtidigt sjunkit för rum i delade lägenheter och kompisbostäder i huvudstadsregionen. De studerande som svarade enkäten anser att rum i delade lägenheter eller kompisbostäder inte längre är lika ekonomiskt attraktiva alternativ.

De studerande som bor ihop med en annan vuxen fick svara på hur hushållets utgifter fördelas. En stor del av de som bor i ett hushåll med någon annan lever inte i ett gemensamt hushåll, utan bostadsutgifterna fördelas jämnt och var och en ansvarar för sina egna utgifter. Av de som delar lägenhet med någon annan bor 29 procent i ett gemensamt hushåll, där en stor del av inkomsterna och utgifterna är gemensamma.

Huvudstadsregionens universitetsstuderande betalar i snitt 495 euro i hyra per månad. Medianhyran är 450 euro. För studerande är det en negativ utveckling att det är förmånligare att bo i en ägd lägenhet jämfört med en hyrd, eftersom hyrorna har stigit snabbare än bostadspriserna. De kraftigt stigande hyrorna slår hårt mot de studerande som bor på hyra.

Mera information:

Hannele Kirveskoski, sakkunnig på HUS (försörjning)
hannele.kirveskoski@hyy.fi
050 543 9608

Ställningstagande, publicerad 31.1.2019

Studentkåren vid Helsingfors universitet anser att de strandade förhandlingarna på måndag 28.1 mellan finländska universitet, forskningsinstitut och FinELib-konsortiet, representant för offentliga bibliotek, samt det internationella vetenskapsförlaget Taylor & Francis är mycket oroväckande. Oenigheten mellan förlaget och FinELib-konsortiet gäller särskilt kostnaderna för open access-publicering av forskningsdata, vilka för närvarande är orimliga för universiteten. För studenter och forskare vid Helsingfors universitet innebär de misslyckade förhandlingarna att åtkomsten till de av förlaget publicerade cirka 2000 elektroniska tidskrifterna upphör i slutet av januari.

Publikationer som försvinner bakom betalväggar försvårar avsevärt forskarnas och studenternas vardag. Situationen kan bli särskilt svår för studenter som inte har forskarnas erfarenhet och nätverk som skulle dela med sig av sin kunskap. Utan ett avtal mellan universitetet och vetenskapsförlaget, hotar den senaste vetenskapliga kunskapen att vara otillgänglig för ekonomiskt missgynnade stuenter, eftersom Taylor & Francis, liksom många andra vetenskapsförlag, fakturerar tiotals euro för endast ett dygns åtkomst till en enda artikel. Redan en fördröjning på några veckor för att få tillgång till sådana vetenskapliga källor som krävs för lärdomsprovet kan förhindra studentens utexaminering enligt planerad tidtabell. Som studentkår är vi mycket oroade över hur studenterna kommer att påverkas av förhandlingarna.

Studenterna och resten av universitetssamfundet står emellertid inte i konflikt. Det nuvarande förlagssystemet, som är baserat på den överväldigande majoriteten av stora förlag, utgör ett centralt  hållbarhetsunderskott och demokratiskt underskott för samhället. Det är ohållbart att finska högskolor och forskningsinstitut varje år betalar miljontals euro för att få åtkomst till sådana publikationer vars innehåll till stor del produceras med offentliga medel och allmännyttiga stiftelsers finansiering. Det handlar också om att demokratisera vetenskaplig kunskap. Åtkomst till forskningsbaserad kunskap är en grundförutsättning för en hållbar framtid i en tid då vår samhällsordning utmanas av falska nyheter och populism.

Vi hoppas på en snabb lösning på frågan om vetenskapliga tidskrifters åtkomst, men vi vill inte böja oss för vetenskapsförlagens utpressning. Universiteten bör vara starka. Som representant för studenter och en ung generation har vi valt vägen för öppen vetenskap och stöder vårt vetenskapliga samfund i en mer tillgänglig kunskap.

Konsortiet FinELib som består av landets högskolor, forskningsinstitutioner och allmänna bibliotek har förhandlat med två förläggare för vetenskapliga tidskrifter om avtal som ska ge universitetens forskare och studenter åtkomst till vetenskapliga publikationer. Förhandlingarna med Taylor & Francis avslutades utan resultat den 28 januari 2019. De strandade förhandlingarna innebär att åtkomsten till Taylor & Francis elektroniska tidskrifter upphör vid Helsingfors universitet den 1 februari 2019. FinELib förhandlar vidare med Wiley.

Om du använder Taylor & Francis eller Wileys e-tidskrifter i ditt examensarbete ska du utan dröjsmål ladda ner och spara det material du behöver. Du har endast tillgång till materialet fram till utgången av januari.

Trots att Helsingfors universitet inte längre har åtkomst till nya nummer av de här förläggarnas tidningar då förhandlingarna strandat har universitetet avtal med en del av tidningarna som garanterar fortsatt åtkomst till äldre årgångar än år 2019. Vilka tidigare årgångar som är tillgängliga varierar beroende på tidskriften och organisationen. Dessutom har biblioteket på sin webbplats sammanställt sidan Alternative Access för forskare och studerande (tills vidare endast på finska) med aktuella anvisningar om vad man kan göra när man inte kommer åt materialet. Biblioteket gör sitt bästa för att erbjuda alternativa sätt att få åtkomst till artiklarna.

Vid problem kan du kontakta Helsingfors universitets bibliotek: e-library@helsinki.fi

Mer info om förhandlingarna finns på FinELibs webbplats.

Signaturerna Opiskelija (HS 21.1) och Kandidaatti (HS 22.1) kritiserar med fog kvoterna för förstagångssökande. Undersökningar har visat att endast cirka 250 studerande de facto gynnades av kvoten i fjol. Antalet är litet med beaktande av att inga undersökningar gjorts om hur många som lider av kvoterna på det sätt som Opiskelija och Kandidaatti beskriver.

Kvoterna driver unga att taktikera och ta onödiga mellanår innan de får sin studieplats i drömbranschen. Den orsakar också problem för dem som inte vet vad de vill studera. Man vågar inte testa något om det innebär att man förstör sina chanser att senare få sin drömstudieplats. Landets regering hoppades att förstagångskvoterna skulle förlänga arbetskarriärerna, men i verkligheten är effekten den motsatta.

Förutom att förstagångskvoterna gör det svårare att inleda studierna försvårar de också branschbyten och kontinuerligt lärande på ett oskäligt sätt. Det hör till ungdomen och till livet i allmänhet att man ska få försöka, misslyckas och försöka på nytt för att hitta sin egen plats.

Paula Karhunen

Studentkåren vid Helsingfors universitet

Pages