Media och arkiv

Nyheter

De tre första valdagarna i delegationsvalet vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har nu hållits. Under de första valdagarna röstade cirka 3600 studerande i det elektroniska valet. Valdeltagandet är för tillfället 13,6 %. Det är högre än valdeltagandet i förhandsröstningen i föregående val. Röstberättigade är alla närvaroanmälda HUS-medlemmar vid Helsingfors universitet, det vill säga cirka 26 600 universitetsstuderande.

I studentkårens delegationsval, som hålls 26–28.10.2016 och 31.10–2.11.2016, väljs de 60 medlemmarna i studentkårens högsta beslutande organ, delegationen. Den nya delegationen inleder sin tvååriga mandatperiod 1.12.2016.

Det föregående valet vid HUS hölls som ett traditionellt urnval med två förhandsröstningsdagar och två egentliga valdagar. Då förhandsröstade 2671 personer och andelen som förhandsröstade var 9,5 procent. I detta val, som är HUS första elektroniska val, hålls ingen förhandsröstning alls, i stället kan man rösta kl. 10–18 under de sex egentliga valdagarna.

I HUS delegationsval kandiderar sammanlagt 597 studenter. Antalet kandidater är något färre än i det föregående valet 2014, då de var 626. Tio olika grupperingar har ställt upp kandidater, av vilka en del kommer att verka som flera olika grupper i delegationen. På HUS valsidor hyy.fi/vaalit finns mera information om det exakta antalet kandidater i valringarna och valförbunden.

Under valdagarna förs valkampanjer i närheten av campusområdena runtom i staden och valet kulminerar i en valvaka i restaurang Teatteri Forum onsdag 2.11 på kvällen. Alla är välkomna med på valvakan.

Valdeltagandet i HUS val har under 2000-talet varit högre än valdeltagandet på riksnivå.

HUS delegationsval (valdeltagande)
2001: 28,9 %
2003: 31,6 %
2005: 34,9 %
2007: 33,2 %
2009: 35,2 %
2011: 34,2 %
2012: 32,3 %
2014: 31,7 %*

Valdeltagandet i delegationsval, hela landet
2001: 27,5 %
2003: 29,7 %
2005: 26,1 %
2007: 27,6 %
2009: 28,4 %
2011: 29,6 %
2013: 25,0 %
2015: 29,4 %*
*= sedan 2012 har HUS en annan valrytm än de övriga studentkårerna och håller sina val jämna år.
    
HUS informerar om valresultatet genast på onsdag kväll 2.11, då resultatet är klart.

Nästan alla studentkårer i Finland håller delegationsval varannan höst. HUS följer dock en annan rytm än de andra studentkårerna – förutom HUS är det bara Svenska Handelshögskolans Studentkår som håller val i år. HUS val hålls alltid jämna år, medan de andra studentkårerna håller sina val udda år.
 
Mera information om HUS val ger generalsekreterare Jannica Aalto, paasihteeri@hyy.fi, 0400 816 426 och informatör Siiri Salo, tiedottaja@hyy.fi, 050 543 9609.

--
HUS är ett offentligrättsligt samfund bestående av studerande. Studentkåren är en intresse-, service- och frivilligorganisation för medlemmarna och den fungerar som central- och serviceorganisation för de cirka 250 föreningar som verkar inom studentkåren. HUS delegation beslutar hur studentkårens egendom ska användas och drar upp riktlinjer för verksamheten. Resultatet i studenternas val kan även påverka helsingforsarnas liv, eftersom studentkåren har en stor fastighetsegendom och dessutom samarbetar HUS aktivt med Helsingfors stad, bland annat i frågor som rör studentbostäder och kollektivtrafik. Delegationen beslutar bland annat om ägarstyrningen av HUS Gruppen, som äger fastigheterna vid Brunnsgården, så den påverkar också det som sker alldeles i hjärtat av Helsingfors.

Känner du en person, en förening eller en del av universitetet som har gjort något för att berika universitetets tvåspråkighet? Har du t.ex. deltagit i bra tvåspråkigt program, fått bra tvåspråkig service eller gått på en bra tvåspråkig kurs? Eller kommer du på något annat som gjort din tvåspråkiga vardag eller fest lite bättre och gett dig ett leende på läpparna? Håller din egen förening kanske på med samarbete med de finskspråkiga studerandena?

Vinnaren av priset behöver inte på något sätt ge perfekt service på båda språken eller fungera perfekt på två språk, studentkåren vill med detta pris uppmuntfa till fortsatt utvecklan av tvåspråkigheten vid uni.

Förslag om vinnare bör ges senast den 31 oktober. Förslaget bör innehålla en kort motivering om varför den eller de föreslagna bör få detta pris. Priset utdelas på Svenska dagen den 6 november.

Frågor och förslag till HUS styrelsemedlem Rasmus Olander, rasmus.olander(at)hyy.fi

I oktober får de studerande som inte har tillräckligt med studieprestationer för låsåret 2015-2016 jämfört med hur många studiestödsmånader de har lyfts en begäran om utredning om studieframgång. Det lönar sig att svara på begäran!

Om du studerar vid en högskola måste du avlägga i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad och minst 20 studiepoäng under varje läsår.

Om du inte avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad under det föregående läsåret kan du fortfarande få stöd om du under hela din studietid avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad.

Svara på begäran om utredning på den bifogade blanketten eller med en separat utredning. Berätta hur din situation har påverkat studierna. Kolla också att all dina studieprestationer har registrerats. Kom ändå ihåg att studiepoäng från augusti hör redan till det nästa läsåret.

Godtagbara orsaker till att studietakten varit långsam är bland annat egen eller en nära anhörigs sjukdom, en i övrigt svår livssituation eller att du håller på med en särskilt omfattande studiehelhet (t.ex. ett lärdomsprov eller examensarbete).En godtagbar orsak kan också vara att du avbrutit dina studier på grund av att du fått barn eller på grund av beväringstjänst eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor. Om möjligt ska du till utredningen foga ett intyg från en myndighet (t.ex. ett läkarintyg) över orsaken till att din studieframgång påverkats.

Om du inte svarar på begäran om utredning eller om de orsaker som du anger inte godkänns kan ditt studiestöd dras in eller ändras så att det blir tidsbegränsat. Studiestödet kan även återkrävas om antalet studieprestationer varit synnerligen litet och det av omständigheterna framgår att du inte ens haft för avsikt att studera.

Kom också ihåg när du planerar dina studier för det nuvarande läsåret att du måste få 5 studiepoäng per stödmånad och 20 studiepoängper läsår om du lyfter studiestöd!

För mera information se FPA's nätsida om begärän om studieframgången och studieframgången i allmänhet.

HUS pris God lärare – Magister bonus ges varje höst till en lärare som har visat sig vara kunnig och intresserad av både undervisningen och dem hen undervisar. Alla medlemmar och medlemsföreningar i universitetssamfundet kan föreslå pristagare.

Vid valet av pristagare 2016 fäster vi speciell vikt vid kandidater som uppmuntrar studenterna till livslångt lärande och till att utveckla sig själva och öka sin kompetens

Kriterierna för priset är:

Positiv inställning till studenterna

Till en positiv inställning hör förutom en positiv attityd också en vilja att utveckla det allmänna välmåendet och gemenskapen. Att man sätter värde på studenterna syns såväl i handledningen och på föreläsningarna som i annan verksamhet.

Sakkunskap

Sakkunskapen yttrar sig i förmågan att lyfta fram det väsentliga. En god lärare är entusiastisk över sitt eget område och kan också förmedla detta till studenterna. En sakkunnig lärare fungerar också som studenternas pålitliga guide i vetenskapssamfundet.

Aktiv inställning till utveckling

En bra lärare vill aktivt förkovra sig som lärare och vill också utveckla sina undervisningsmetoder. Hen förhåller sig positivt till utveckling av undervisningen med hjälp av undervisningsteknologiska lösningar och hen använder sig av elektroniska system och informationsteknik i undervisningen. Hen fungerar som en del av det vetenskapliga samfundet och strävar efter att utveckla undervisningen på sin institution och på universitetet.

Att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik

En bra lärare samlar in feedback och utnyttjar den aktivt för att utveckla undervisningen. Hen kan även ge studenterna konstruktiv kritik och uppmuntrar dem till öppen dialog.

Förslag på pristagare ges med en e-blankett senast tisdag 25.10.2016 före kl. 12.00.
 
E-blanketten: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/72861/lomake.html

I motiveringarna ska man ge exempel på hur den föreslagna personen uppfyller kriterierna. Till förslaget kan också bifogas information om tidigare utmärkelser, nomineringar och priser som den föreslagna personen har fått, samt den nominerades universitetsportfölj, om det finns en sådan. Uppgifterna kan laddas upp som bilagor till blanketten.

Dessutom kan man bifoga kommentarer av studenter och andra medlemmar av universitetssamfundet, eller andra lämpliga bevis på kandidatens förtjänster.

Tidigare års mottagare av priset Magister Bonus: hyy.helsinki.fi/sv/f%C3%B6r-studerande/att-studera-p%C3%A5-universitetet/hus-st%C3%B6der-inl%C3%A4rning-och-god-undervisning-innost%C3%B6d-och

Mera information: styrelsemedlem Maria Loima,  050 576 5073, maria.loima@hyy.fi

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) föreslår jur.stud. Tarik Ahsanullah till ordförande för Finlands studentkårers förbund (FSF) och pol.stud. Henna Pursiainen till styrelsemedlem i FSF för 2017.

I HUS styrelse har Ahsanullah i år ansvarat för utbildningspolitiska frågor och för ägarstyrningen av HUS Gruppen. Den 24-åriga Ahsanullah studerar juridik för fjärde året och han har bland annat verkat som ordförande för HUS Gruppens förvaltningsråd, som skattmästare för fakultetsföreningen Pykälä ry och han har suttit i juridiska fakultetens fakultetsråd. 

”Studentrörelsen har kritiserats för att vara en icke-rörelse, som nog hittar problem, men inga lösningar. Den här bilden av oss måste förändras! Som framtidens sakkunniga måste vi kunna erbjuda realistiska, konkreta och ansvarsfulla lösningar som gör att Finland är världens bästa land att leva och lära i också under de följande 100 åren”, slår Ahsanullah fast. 

Pursiainen studerar samhällspolitik och hon har lång erfarenhet av studentorganisationer. I HUS styrelse har den 24-åriga Pursiainen ansvarat för påverkansarbetet i stadsfrågor. Tillsammans med World Student Capital, nätverket för student- och studerandekårerna i huvudstadsregionen, lyckades hon i våras höja byggnadsmålet för studentbostäder i Helsingfors med etthundra bostäder per år.

”För mig räcker det inte att man bara kastar ut barnet i vattnet och ser om hen lär sig simma. Det måste samtidigt finnas en plan för vad man ska göra när barnet har lärt sig simma och behöver en större bassäng. Jag vill att studentrörelsen ska tänka stort, men enhetligt. Vi har inte råd att bara stå på bassängkanten och bekymra oss”, säger Pursiainen.  

”Studentrörelsen behöver en ledning som har ny energi, fräscha idéer och förmåga att engagera Lappbrinken och hela fältet till att ge allt de kan. Jag vet att Tarik är den bästa ordföranden för vårt förbund. Henna har visat sig vara en energisk och fördomsfri person som får saker gjorda, hon tar ansvar, slutför projekt framgångsrikt och jag sätter enormt värde på hennes samarbetsförmåga. Vi studenter kan sova bättre om natten när sådana som Tarik och Henna tar hand om vår framtid”, konstaterar HUS styrelseordförande Susanna Jokimies.

FSF väljer styrelse för 2017 på sin förbundsdag 18–19.11.2016 i Korpilampi i Esbo. FSF bevakar studenternas intressen på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

Mera information

Tarik Ahsanullah
tfn 050 595 0327
tarik.ahsanullah(a)hyy.fi 

Henna Pursiainen
tfn 050 595 0318
henna.pursiainen(a)hyy.fi

Susanna Jokimies
tfn 050 543 9610
susanna.jokimies(a)hyy.fi

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är en av de organisationer som har grundat Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) och är en viktig påverkare inom Hoas. HUS söker nu två ordinarie medlemmar och två suppleanter till Hoas delegation för mandatperioden 2017–2018.

En av delegationens viktigaste uppgifter är att övervaka Hoas styrelse. Vid behov utser delegationen också Hoas styrelsemedlemmar. Hoas delegation har 16 medlemmar och den sammanträder i regel till vår- och höstmöte varje år. Förutom de ordinarie mötena kan delegationen också sammankallas för att kläcka idéer, sparra och utveckla Hoas. HUS utbildar delegaterna för uppdraget och ger dem stöd. Medlemskapet i Hoas delegation är ett förtroendeuppdrag som det inte utbetalas något arvode för.

Av de sökande önskas att de är intresserade av studentbostadsfrågor och är motiverade att arbeta för Hoas syfte, d.v.s. att underlätta studenternas bostadssituation, och att de vill utveckla Hoas. Kännedom om Hoas verksamhetsmiljö och beredskap att samarbeta med HUS bidrar till att sköta förtroendeuppdraget framgångsrikt. Att bo eller ha bott i Hoas-hus, aktivitet i någon boendekommitté och erfarenhet av HUS verksamhet räknas dessutom som meriter. Hoas styrelse arbetar på finska så tillräcklig förmåga att förstå och uttrycka sig på finska i tal och skrift är en förutsättning för god skötsel av förtroendeuppdraget.

Fritt formulerade ansökningar skickas per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi senast 17.10.2016. Av ansökan ska framgå den sökandes alla förnamn, efternamn, personnummer, adress, hemort, nationalitet, e-postadress och telefonnummer. Man kan också bifoga sin CV.

Mera information:
HUS sakkunniga i boendefrågor Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605

Har du stött på en strålande föreläsare, en hängiven handledare eller en lärare som annars bara är utmärkt och som undervisar på något annat språk än finska eller svenska? Studentkåren belönar årets bästa lärare som undervisar på ett främmande språk vid Helsingfors universitet. Skicka förslag till studentkåren!

HUS styrelse besluter om saken efter jury om studerande har behandlat förslagen. Kriterierna för priset är positiv inställning till studenterna, sakkunskap, aktiv inställning till utveckling och att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik. Detta år fokuseras även på undervisningsmetoder som stödjer mångkulturalitet, där studenterna oberoende av kulturell bakgrund blir bemötta.

Priset delas ut på studentkårens årsfest den 26 november.

Förslagen ska lämnas in före den 20 oktober klo 12:00: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/73451/lomake.html

Alla medlemmar av universitetssamfundet, både personer och föreningar, kan föreslå pristagare. Mottagaren måste undervisa vid Helsingfors universitet. I motiveringarna ska man ge exempel på hur den föreslagna personen uppfyller kriterierna. Dessutom kan man bifoga kommentarer av studenter och andra medlemmar av universitetssamfundet, eller andra lämpliga bevis på kandidatens förtjänster. Uppgifterna kan laddas upp som bilagor till blanketten.

Kriterier och instruktioner för att lämna förslag är samma som för Magister Bonus-priset och kan ses här:

Positiv inställning till studenterna

Till en positiv inställning hör förutom en positiv attityd också en vilja att utveckla det allmänna välmåendet och gemenskapen. Att man sätter värde på studenterna syns såväl i handledningen och på föreläsningarna som i annan verksamhet.

Sakkunskap

Sakkunskapen yttrar sig i förmågan att lyfta fram det väsentliga. En god lärare är entusiastisk över sitt eget område och kan också förmedla detta till studenterna. En sakkunnig lärare fungerar också som studenternas pålitliga guide i vetenskapssamfundet.

Aktiv inställning till utveckling

En bra lärare vill aktivt förkovra sig som lärare och vill också utveckla sina undervisningsmetoder. Hen förhåller sig positivt till utveckling av undervisningen med hjälp av undervisningsteknologiska lösningar och hen använder sig av elektroniska system och informationsteknik i undervisningen. Hen fungerar som en del av det vetenskapliga samfundet och strävar efter att utveckla undervisningen på sin institution och på universitetet.

Att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik

En bra lärare samlar in feedback och utnyttjar den aktivt för att utveckla undervisningen. Hen kan även ge studenterna konstruktiv kritik och uppmuntrar dem till öppen dialog.

Mera information fås av Laura Luoto, 050 543 9612, laura.luoto(at)hyy.fi