Media och arkiv

Nyheter

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har på sitt jubileumsmöte beviljat flera utmärkelsetecken för arbete studentkåren till fromma. Utmärkelserna delas ut på HUS 148-årsfest i Gamla studenthuset på kvällen den 26 november.

Studentkårens förtjänsttecken i brett blått band ges årligen till en eller flera personer som på ett betydande sätt har främjat studentkårens strävanden eller som studentkåren vill visa sin aktning för.

Studentkårens förtjänsttecken i brett blått band ges i år till utvecklingsdirektören, pedagogie doktor Kirsi Lonka för en betydande och förtjänstfull insats som förespråkare för deltagande inlärning samt till SHVS verkställande direktör Katariina Poskiparta för ett betydande och förtjänstfullt arbete till förmån för studenthälsovården.

Enligt 4 § i studentkårens reglemente för förtjänsttecken kan studentkårens standar ges till ett samfund som har främjat studentkårens strävanden.

Studentkårens standar ges till Förbundet för Mänskliga Rättigheter för dess värdefulla arbete att främja och övervaka de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt till Humanisticum för ett värdefullt arbete humanismen och humanisterna till fromma.

Förtjänsttecken i smalt blått band för betydande och förtjänstfullt arbete studentkåren till fromma ges till pedagogie magister Anu Aarnio, till filosofie magister, diplomingenjör och politices magister Risto Karinkanta, till skiftesförman Tiina Käyhkö, filosofie magister Elina Mattero-Meronen, kommunikations- och marknadsföringskoordinator Petri Minni, kundtjänstrepresentant Pirjo Mäkinen, kallskänkan Jonna Laiho, pedagogie kandidat Marina Lampinen, kassören/servitrisen Heidi Lottonen, pedagogie kandidat Iiris Niinikoski, kandidaten i naturvetenskaper Vesa Piilola, personalkoordinator Olli Rossi samt filosofie magister Anna Ylitalo.

Magister Bonus-priset, det vill säga priset En god lärare 2016 går till universitetslektorn i datavetenskap Arto Hellas. Kriterierna för Magister Bonus-priset är en positiv inställning till studenterna, sakkunskap, en aktiv utvecklingsvilja samt att man ger och tar emot konstruktiv kritik. Vid valet av 2016 års prismottagare fästes dessutom speciell uppmärksamhet vid att kandidaterna uppmuntrar studenterna till livslångt lärande, att utveckla sig själva och öka sin kompetens. Arto Hellas nominerades i två separata förslag. Ett av förslagen hade undertecknats av flera personer vid universitetet, såväl studenter och lärare som chefer och företrädare för förvaltningen.

Priset Best International Teacher går till lektorn i kinesiska språket Haixia Wang. Hon undervisar i kinesiska som modersmålstalande och bemödar sig om att beakta kulturskillnader i sin undervisning. Hon använder många olika metoder och digitala applikationer i undervisningen och gör också eget undervisningsmaterial. Haixia Wang ber aktivt om feedback av studenterna, hon reagerar väl på den och utvecklar undervisningen utifrån detta. Hon ger också studenterna konstruktiv feedback på deras uppgifter. De mångkulturella undervisningsmetoderna märks i att hon i undervisningen beaktar studenternas olika bakgrund, respekterar kulturskillnader och stöder studenter med olika kulturbakgrund. På kurserna förs ofta diskussioner om studenternas mångskiftande bakgrunder.

HUS styrelseförhandlingar började på 7.11. Efter avslutade förhandlingar är följande grupperingar redo för styrelsesamarbete året 2017: HYAL, De Gröna vid HUS, Obunden Vänster, Socialdemokratiska studeranden och Osakuntalaiset.

De ifrågavarande grupperna föreslår Laura Luoto (HYAL) till styrelsebildare.

Förutom detta beslöts det i förhandlingarna att styrelsen väljer inom sig som vice ordförande Ada Saarinen från De Gröna vid HUS och som ordförande av ekonomidirektionen Lauri Linna från Obunden Vänster.

Grupperna föreslår följande personer till styrelsemedlemmar:
Hanna-Maria Häkkilä (Osakuntalaiset)
Mikko Kymäläinen (OSY)
Joel Lindqvist (SitVas)
Elina Nieminen (HYAL)
Matias Nurmi (HYAL)
Elli Saari (HYAL)
Minna Silvennoinen (HyVi)
Minna Suorsa (HYAL)
Riikka Tähkävuori (HyVi)

Delegationen väljer styrelsen för år 2017 på sitt möte 1.12.2016.

Utbildningsrådet (ONE) är enligt universitetets instruktion det högsta sakkunnigorganet för studieärenden. Utbildningspolitiskt sakkunniga Aaro Häkkinen deltog i mötet, där man behandlade kandidatrespons, tidpunkten för pedagogiska studier, stipendiesystemet för terminsavgifterna, ett förenhetligande av praktikadministrationen och läget inom de mångspråkiga magisterprogrammen och magisterprogrammen på främmande språk. 

Kandidatrespons

Hädanefter kommer det bara att finnas en enkät, kandidatresponsen ska alltså slås ihop med HowULearn-enkäten och systemleverantören byts ut till CSC, som ägs av universiteten. Också i det nya systemet ska man kunna jämföra sina egna svar med svaren i andra studentgrupper. Anonymiteten slopas, så i fortsättningen kommer man i forskningssyfte att kunna kombinera svaren med studieframgång och andra relevanta data. Över lag håller universitetet på att skapa en Big Data-databank sam samlar data från all intern statistik vid uni, så i framtiden kommer man att kunna veta mera om det som pågår på universitetet. 

Praxis för praktikadministrationen på HU

På grund av centraliseringen av förvaltningen och personalminskningarna måste praktikadministrationen förenhetligas för att resurserna ska räcka till för praktikansökningarna. Hädanefter ska praktikadministrationen centraliseras till Karriärservicen, utom klinisk praktik och lärarauskulteringar som också i fortsättningen handhas av fakulteterna. Det nya systemet, som tas i bruk i och med nästa praktikansökan, följer i stort sett den modell som statsvetenskapliga fakulteten använt. Avsikten är att modellen ska reformeras och vidareutvecklas i vår.

Stipendiesystem för terminsavgifter

Universitetet ska ha enhetliga kriterier för beviljande av stipendier och man konstaterade att processen måste vara snabb och effektiv, eftersom det kan hända att folk inte tar emot sin studieplats om de inte får något stipendium. Stipendierna ska vara indelade i tre kategorier: 100 procent av terminsavgiften, 50 procent av terminsavgiften samt 100 procent av terminsavgiften plus stöd för levnadskostnader, 10 000 euro per år.

HUS undrade varför man inte planerar att bevilja stipendier på sociala grunder. I framtiden är det möjligt att man inför ett sådant system, när man vet mera om från vilka länder och sociala förhållanden de sökande kommer. Ett faktum är att utländska studerande har svårt att öppna bankkonton i Finland, vilket kan påverka stipendieplanerna.

Tidpunkten för pedagogiska studier 

Tidpunkten kommer att vara densamma som förr, så studierna börjar på hösten och slutar på våren, men det ska fortfarande gå att ta våren och hösten separat, så att man till exempel kan hålla ett års paus i de pedagogiska studierna. 

Läget för flerspråkiga magisterprogram och magisterprogrammen på främmande språk

Magisterprogrammet i filosofi börjar på de inhemska språken, eftersom uni inte kan ordna tillräckligt med undervisning på engelska. Stora hjulet-gruppen kommer att behandla ytterligare två problematiska magisterprogram. I övrigt kan en stor del av de planerade programmen inledas enligt tidtabellen 2017, en del dock först 2018. 

Antagning till doktorandutbildning

Doktorandutbildningarna får fyra gemensamma ansökningstider per år, datumen är ännu inte fastslagna. I fortsättningen ska det också för doktorandutbildningar bara vara möjligt att ta emot en plats. Därför måste studenterna också ha möjlighet att tacka nej till studieplatser. Rätten att bedriva forskarstudier och doktorandanställningar är skilda processer, så i framtiden ska man kunna anställa doktorander på prövotid innan de har fått rätt att bedriva forskarstudier.

Episkt program, tvärvetenskaplig fest och skumppa till studentvänligt pris. Du och dina kompisar som firar 148 år gamla Helsingfors universitets studentkår. JA, årets mest glittrande fest är här!

Ta med dig dina kompisar och ha en oförglömlig kväll: födelsedagar firas endast en gång om året, kvällens program är där efter. På Gamla Studenthuset hittas bl.a. en glitterbar, det fantastiska partybandet JIVE, DJ Louise samt mera bombastiskt program som ännu får förbli en överraskning. 

Klädkod: Fabulous, glittrande och din egen stil, den lilla svarta, en fräck kavaj eller frack.

Biljetter i förköp (31.10 - 20.11) 6 €/st eller biljettpaket med 8 st biljetter för 40 €. 
Under evenemangsveckan (21 -26.11.) biljetter 7,50 €/st 

OBS! I priset ingår garderobtjänst (3,5 €) och ett fint halarmärke. 

Köpa här: https://bailataan.fi/#!/events/97b49a84-971e-420a-95b8-a79d473416cd
Om du redan anmält dig till årsfesten behöver du inte köpa en skild biljett till efterfesten. 

I samarbete med: 

Academic Work
Bailataan.fi
Ballet
Botta
HYY Yhtymä
TEK

Styrkeförhållandena i delegationen vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) förändrades i det första elektroniska delegationsvalet i HUS historia. Valet hölls 26–28.10 och 31.10–2.11 och valdeltagandet var 31,61 procent, det vill säga 0,06 procentenheter lägre än i föregående delegationsval 2014. Valdeltagandet har hållits på ungefär samma nivå under 2000-talet.

De politiska grupperingarna stormade fram

Valets segrare blev valringen Maailmanpyörä + Tsemppi, som består av De Gröna vid HUS, Obunden vänster och de utländska studenterna. Valringen fick sammanlagt 17 mandat. I valringen ökade Obunden vänster mest, de gick från fem till åtta mandat. De Gröna vid HUS är dock fortsättningsvis den största politiska gruppen, i och med att deras mandat ökade från åtta till nio. De Gröna och Obunden vänster samarbetar mycket i delegationen, så det sammanlagda antalet mandat spelar en stor roll.
Gruppen Edistykselliset, som består av centerns och samlingspartiets studerandeförbund, blev också en valsegrare. De ökade sina mandat från tre till sex. Av de politiska grupperingarna lyckades socialdemokraternas OSY hålla sina två mandat.

Motgångar för de obundna grupperna

Den största gruppen i delegationen är fortfarande ämnesföreningarnas grupp HYAL med sina 18 mandat, vilket dock är två mandat färre än under föregående period. Valringen för de finskspråkiga nationerna, Osakuntalainen rengas, led den största valförlusten, deras mandatantal sjönk från åtta till fem.
HELP, sammanslutningen för dem som studerar odontologi, veterinärmedicin, medicin och juridik, lyckades hålla sin nio mandat. Den svenskspråkiga gruppen SNÄf lyckades också hålla sina tre mandat.

En grupp föll ut, ingen ny grupp kom in

De utländska studenternas grupp Tsemppi föll helt ut ur delegationen. Gruppen kom in i delegationen föregående period, men förlorade nu alltså båda sina mandat.
Tre grupper som inte hade några mandat i föregående delegation ställde upp i detta val. De grupperna var Piraatit, Liberaalinen vaaliliitto och sannfinländarnas Perussuomalainen vaaliliitto. Ingen av dessa grupper lyckades komma in i delegationen.

Röstmagneterna finns i de politiska grupperna

Valets röstmagneter kommer från de politiska grupperna. Mest röster lockade Tarik Ahsanullah från Edistykselliset som fick 155 röster och Amanda Pasanen från De Gröna vid HUS som fick 139 röster. De var de enda kandidaterna som fick mer än 100 röster. Ahsanullah var ordinarie medlem i den föregående delegationen, medan Pasanen är ny.

Valresultat:

HYAL: 18 (-2)
Maailmanpyörä 17 (+4)
Tsemppi 0 (-2)
HELP 9 (-)
Osakuntalainen rengas 5 (-3)
Edistykselliset 6 (+3)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar 3 (-)
OSY 2 (-)

Valresultatet och resultat från tidigare val finns på adressen vaalitulos.hyy.fi.