Media och arkiv

Nyheter

Från 1.8.2017 övergår Helsingfors universitetet till de nya utbildningsprogrammen för kandidat- och magisterexamen. Hur ska studenterna göra för att övergå från det gamla systemet till det nya och hur fortsätter man från nya kandidatprogram till nya magisterprogram? Universitetets rektor beslöt i mars om de allmänna principerna för övergång och fortsättning, utifrån dem ska fakulteterna sedan fatta sina egna, detaljerade beslut.

Här har vi samlat den viktigaste informationen för studenternas del.

Universetet har också meddeledat information om övergången till ämnesföreningarnas maillistor på tisdagen 25.4.

Hur ska man göra för att övergå från det gamla examenssystemet till det nya?
Studenterna kan övergå från gamla utbildningsprogram och läroämnen till nya enligt fakulteternas motsvarighetstabeller. Tabellerna är fortfarande under arbete. Studerande som övergår från ett gammalt program till ett nytt har rätt att välja program, så länge deras huvudämne passar in i det nya utbildningsprogrammet och de har gjort alla de kurser som krävs enligt fakultetens och läroämnets motsvarighetstabeller.

Studenterna har rätt att fortsätta i de gamla programmen fram till övergångsperiodens slut, d.v.s. 31.7.2020. Man kan övergå till de nya utbildningsprogrammen i det skede som passar en bäst. Även om universitetet i princip önskar att övergången ska ske snabbt är det inte alltid det bästa alternativet ur studenternas synvinkel. Det gäller att kolla vilka möjligheter man har att till exempel komma in på väldigt populära magisterprogram (se nedan). Om man är på slutrakan med kandidat- eller magisterstudierna och är säker på att bli färdig före 31.7.2020 lönar det sig kanske inte alls att flytta över till det nya systemet mitt i studierna.

Hur övergår man från nya kandidatprogram till nya magisterprogram?
Enligt rektors beslut kommer det för en del kandidatprogram att finnas alternativa ”optioner för magisterprogram”, som studenterna kan välja mellan då de ska fortsätta från nya kandidatprogram till nya magisterprogram. Till alla nya magisterprogram, speciellt till de mest populära, kommer man alltså inte att ta in alla som vill komma in på programmet, utan för att bli antagen måste man uppfylla vissa kriterier. Fakulteternas antagningskriterier kan vara exempelvis de tidigare studiernas omfattning och innehåll, studieframgången och hur lång tid man har studerat. Kriterierna gäller inte studenter som övergår från det gamla examenssystemet till ett nytt program.

I praktiken innebär begränsningen att alla studenter inte kommer att få plats i önskat magisterprogram efter kandidatexamen. Examensrätten vid Helsingfors universitet bibehålls ändå. De studerande som inte fått plats i de populäraste programmen får istället plats i något alternativt magisterprogram.

Hur försöker studentkåren påverka övergången mellan de olika systemen?
Före rektorns beslut om övergångs- och fortsättningsbestämmelserna diskuterades saken i universitetets utbildningsråd (ONE). Studentkårens representant i utbildningsrådet är sakkunnig Heikki Isotalo och studenternas representant är Minna Mäkitalo. I diskussionen i ONE har HUS poängterat att fakulteterna måste besluta om och informera om ansökningskriterierna i så god tid som möjligt. Studenterna måste få veta vad som krävs för att komma in på olika magisterprogram redan då de ansöker om studieplats.

Studentkåren anser att så många magisterprogram som möjligt ska vara öppna för alla som vill, så man inte skapar nya, onödiga hinder i studiegången. HUS diskuterar med ledningen på fakulteterna och stöder studentrepresentanterna i fakultetsråden, så att studenterna också i fortsättningen ska ha så stor valfrihet som möjligt.

Mera information:
Heikki Isotalo
Sakkunnig
heikki.isotalo@hyy.fi
050 543 8458

Universitetets planer på att begränsa examinas omfattning gäller bara för dem som inleder studierna efter 1.8.2017. Efter det får det på examensbetyget för kandidater tas med studier motsvarande högst 180 studiepoäng och på examensbetyget för magistrar högst 120 studiepoäng. Eventuellt kommer det att finnas en flexmån på tio procent.

Utifrån de diskussioner som fördes i universitetets utbildningsråd 24.4 kan nuvarande studerande i sina betyg inkludera alla de studier som fullgjorts före övergången till de nya utbildningsprogrammen. Övergångsperioden pågår till 31.7.2020.

Rätten att slutföra extra studiehelheter som överskrider den rekommenderade eller maximala omfattningen för examina kommer åtminstone inte i det här skedet att begränsas, varken för nuvarande studerande eller för dem som börjar 1.8.2017 och senare. Studerande som övergår till ett nytt utbildningsprogram efter 1.8.2017 kommer då de utexamineras att få en separat, skriftlig bilaga, där studiehelheter som inte ingår i examen anges.

Studentkåren understöder fortfarande inte denna förändring, trots att riktlinjerna som utbildningsrådet nu har föreslagit inte begränsar studenternas frihet lika mycket som det ursprungliga förslaget. I utbildningsrådet representeras studentkåren av sakkunnig Heikki Isotalo, medan studenternas representant är Minna Mäkitalo.

Mera information:
Heikki Isotalo
Sakkunnig
heikki.isotalo@hyy.fi
050 543 8458

Bild: Saku MetsärinneBild: Saku Metsärinne

HUS 149:e årsfest – den bästa någonsin!

Imponerande, överraskande, berörande, fnissig, storslagen? Hur ser den absolut bästa HUS-årsfesten ut enligt dig? Vill du ha konfetti och glitter eller någon annat? Är du bra på att arrangera fester? Bli vår årsfestmarskalk!

Årsfesten hålls torsdag 23.11, den firas i form av en traditionell årsfest med supé och en öppen efterfest. I år kommer firandet att hållas på Crowne Plaza. Årsfestmarskalken samlar ihop ett årsfestteam, deltar i planeringen av festen och efterfesten och ansvarar för det praktiska genomförandet. Det går också att söka uppdraget i par. Årsfestmarskalken eller -marskalkerna får ett sammanlagt arvode på 1000 euro och 15 procents provision på alla sponsorintäkter som de förhandlar fram. Det här jobbet kräver flytande finska eller engelska.

Fritt formulerade ansökningar skickas till adressen elina.nieminen@hyy.fi med rubriken ”Årsfestmarskalk 2017” senast må 8.5.2017 före kl. 10. Intervjuer hålls vecka 20.

Mera information:
Elina Nieminen, styrelsemedlem med ansvar för evenemang, tfn 050 325 8041, elina.nieminen@hyy.fi

Vad borde HUS verksamhet koncentrera sig på? Vilka angelägenheter borde studentkåren lyfta upp vid universitetet, i Helsingfors eller på riksnivå?
Hurdana borde våra åsikter vara t.ex. om terminsavgifter, studiebostäder eller studiestödet? Hurdan verksamhet borde HUS erbjuda sina medlemmar?

Under årets lopp förnyar HUS riktlinjerna för sin verksamhet och sammanställer dem till ett policydokument, som styr all verksamhet. Arbetet är fördelat i flera tema-arbetsgrupper, där både nuvarande tyngdpunkter och nya ideer tas upp angående HUS verksamhet.

Alla HUS medlemmar är välkomna till tema-arbetsgrupperna! Ifall du inte kan komma på det första mötet men vill vara med, kan du kontakta arbetsgruppens kontaktperson. Arbetsgrupperna sammankallas under våren.

Event i Facebook: https://www.facebook.com/events/1858995541022169/

Tema-arbetsgrupperna

Kontaktpersonernas e-postaddresser är av formen förnamn.efternamn@hyy.fi

Staden och boende (Joel Lindqvist) 2.5 kl. 17:00

Uppehälle och hälsa (Mikko Kymäläinen) 24.4 kl. 17:00

Utbildningspolitik (Minna Silvennoinen) 25.4 kl. 17:00

Föreningar (Matias Nurmi) 3.5 kl. 17:00, mötesrummet Seppele (Alkärrsgatan 11)

Kultur (Elina Nieminen) onsdag 26.4 kl. 18:00, mötesrummet Sparre (Mannerheimvägen 5A, 2. vån.)

I och med att man på universitetet reformerar riktlinjerna för studier och examina har det föreslagits att det i fortsättningen i examensbetyget bara skulle få finnas det antal studiepoäng som motsvarar den rekommenderade omfattningen för examen. I examensbetyget för magistrar skulle det alltså totalt få finnas studier motsvarande 300 poäng.

Begränsningen innebär inget direkt förbud mot att ta kurser som överskrider den rekommenderade omfattningen. Men redan nu har den i olika sammanhang tolkats också som en begränsning av antalet studieprestationer. Studenterna står under ett hårt tryck från samhällets sida att bara fokusera på hårt styrda examina – det är inte universitetets sak att öka på det trycket.

Studentkåren har kommenterat begränsningen och problemen därmed både skriftligt och vid möten med universitetet. HUS har bl.a. betonat följande synvinklar.

  • Studenterna måste få ha kvar möjligheten att själva bedöma vilken kombination av studiehelheter som de har störst nytta av. Till exempel för ämneslärare är det viktigt att ha mer än den rekommenderade omfattningen studiepoäng i examen då de söker jobb. Dessutom spelar ovanliga ämneskombinationer en nyckelroll i att skapa nya innovationer.
  • Att begränsa omfattningen av studieprestationer i examensbetyget kommer inte att få studenterna att agera annorlunda. Det leder till underliga klumpigheter då studenterna ska presentera vad de kan, till exempel på anställningsintervjuer: separata bilagor och utdrag ur studieregistret är inte lika övertygande som ett enda, tydligt examensbetyg.
  • Om universitetet vill begränsa studenternas akademiska irrfärder bör det göras genom att man satsar på bra studiehandledning i de nya utbildningsprogrammen.

Ytterligare information:
Heikki Isotalo, sakkunnig (högeskolepolitik, utveckling av undervisningen)
heikki.isotalo@hyy.fi

Servicebyrån flyttar till en ny lokal vid Hansakäytävä på Kaivopiha (Mannerheimvägen 5 C). Lokalen är densamma som Kolmen Sepän kirjakauppa har använt för flera år.

Sista öppethållningsdag i gamla utrymmen i Nya Studenthuset är onsdagen 26.4, och vid Hansakäytävä öppnas byrån onsdagen 3.5.

Linjesaneringen i Nya Studenthusets A-trappuppgång torde vara färdig i slutet av september 2017 när servicebyrån återvänder till centralkansliet.

Se kontaktinformation och öppetider: https://hyy.helsinki.fi/sv/kontakt-och-faq/servicebyr%C3%A5n

I kommunalvalet var 59 HUS-medlemmar uppställda i Helsingfors – alltså till och med 5 % av kandidaterna. Alviina Alametsä, Fatim Diarra, Petra Malin, Otto Meri, Dani Niskanen och Daniel Sazonov blev valda. Till ersättarplats nådde Tarik Ahsanullah, Toni Ahva, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sirkku Ingervo, Marianna Kupias, Matilda Merenmies,  Karin Palmén, Amanda Pasanen och Sameli Sivonen.

I Esbo blev HUS-medlemmarna Henrik Vuornos och Teemu Lahtinen invalda och Sara Saramäki uppnådde ersättarplats. I Vanda blev Sakari Rokkanen invald i fullmäktige och Helen Josefsson uppnådde ersättarplats. Utanför huvudstadsregionen blev Anita Westerholm i Raseborg, Derya Özgün i Riihimäki, Heli Lehtelä i Orimattila och Sofia Nevalainen i Lovisa invalda.

Grattis till alla invalda!

Gillar du att röra på dig och också få andra att röra på sig? Ansök om att bli motionstutor!

Motionstutorerna har till uppgift att få gulnäbbarna att bekanta sig med motion i studielivet – både det mångsidiga utbudet på UniSport och sådan motion som man kan ägna sig åt på egen hand. Målet med tutoreringen är att uppmuntra gulnäbbarna till att leva ett rörligt liv, trots studiestressen. Av en motionstutor krävs inte att man är i toppform eller är utbildad tränare, det räcker med att du vill bidra till att gulnäbbarnas höst blir rörligare och roligare!

För motionstutorerna hålls en utbildning 11.5.2017 på kvällen, där tutorerna får goda råd om hur man planerar och ordnar bra evenemang. På träffen kan du också bekanta dig med andra motionstutorer som du sedan kan samarbeta med under hösten. Samarbetspartner är naturligtvis också UniSport som erbjuder tutorerna gratis lokaler och handledda turer, och kanske också ekonomiskt stöd för motion som ordnas någon annanstans än i UniSports lokaler. Det spelar ingen roll om du ordnar fotbollskvällar, hotyoga eller t.ex. en fotvandring – motionera kan man på många olika sätt.

Som belöning får motionstutorerna varsitt fyra månaders säsongskort till UniSport. Om du dessutom ordnar minst fem motionsevenemang och efteråt rapporterar om dina erfarenheter får du fyra månader till.

Av motionstutorerna krävs:
•    motivation att fungera som motionstutor
•    vilja att ordna 5 motionsevenemang för gulnäbbar hösten 2017

För motionstutorerna är det inget hinder:
•    om du också är vanlig tutor hösten 2017
•    om du redan har ett säsongskort till UniSport (din belöning läggs till perioden som du har betalat för)

Ansök om att bli motionstutor med denna e-blankett senast 2.5. före kl. 12: https://www.lyyti.fi/reg/Haku_liikuntatuutoriksi_1209/se.

Hanna-Maria Häkkilä (hanna-maria.hakkila@hyy.fi), ansvarig för motionstutorering i HUS styrelse, besvarar alla eventuella frågor om detta.

Vi har valt Arttu Lehtinen till studentkårens nya producent. Arttu, 28, är kulturproducent från Humak och han har jobbat bl.a. som producent med Funky Amigos och för Wildlife Festival i Helsingfors och som kommunikationsassistent i We Jazz.


Producenten leder HUS evenemangsproduktion, såsom Finlands största gulnäbbsevenemang Gulnäbbsäventyret och planerar och genomför jubileumsåret HUS150. Hen ansvarar också för kommunikation och marknadsföring i syfte att bygga upp HUS-gemenskapen.

"Toppenfint att få chansen att producera evenemang för HUS! Tillsammans med hela studentkåren ska vi skapa evenemang som kopplar HUS150-jubileumårets festligheter till alla slags gemenskapliga upplevelser. För mig är det speciellt viktig att få studentkårens evenemang att kännas som hemliga mötesplatser för alla medlemmar – och också visa utåt alla dom underbara sakerna som studenter gör vid studentkåren!"

Arttu börjar vid studentkåren redan nästa vecka 11.4.

Skulle du vilja påverka studiemiljön vid din fakultet? Är du intresserad av hälsofrågor som har med studielivet att göra och är du villig att verka för hälsofrämjande?

En av Studenternas Hälsovårdsstiftelses (SHVS) centrala uppgifter är främjandet av studerandes hälsa. På det lokala planet planeras och genomförs det hälsofrämjande arbetet i samarbete med de studerande, universiteten och representanter för de andra samarbetsparterna i s.k. hälsoarbetsgrupper.

Helsingfors universitets studerandes frågor behandlas i två hälsoarbetsgrupper; en för de studerande vid centrumcampus och en gemensam för de studerande vid Mejlans, Gumtäkts och Viks campus. Till dessa arbetsgrupper söker vi nu för mandatperioden 1.9.2017–31.8.2019 studentrepresentanter från varje fakultet. Till hälsoarbetsgruppen för centrumcampus söker vi fem ordinarie medlemmar och för hälsoarbetsgruppen för de andra campusen sex ordinarie medlemmar samt lika många personliga suppleanter till båda grupperna.

Hälsoarbetsgruppernas uppgifter är att:

  • identifiera de fenomen i studiemiljön och studielivet som för tillfället påverkar studerandes hälsa
  • behandla resultaten av de utredningar om studiemiljöns hälsosamhet och säkerhet som SHVS genomför
  • identifiera de tillfällen där man kan främja studieförmågan
  • behandla de utvecklingsförslag som studerande lämnar in till SHVS
  • presentera den verksamhet som SHVS, universitetet och de studerande bedriver och utveckla samarbetsmöjligheter
  • nätverka för bättre främjande av studerandes hälsa


Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) presenterar kandidaterna för SHVS, som kallar hälsoarbetsgruppernas sakkunnigmedlemmar utifrån studentkårens och universitetets förslag. I början av höstterminen 2017 ordnas ett introduktionstillfälle för de valda studentrepresentanterna. Hälsoarbetsgrupperna håller möten dagtid ett par gånger per termin. Det är viktigt att studentrepresentanterna kan delta i mötena. Hälsoarbetsgruppernas arbetsspråk är finska.

Fritt formulerade ansökningar jämte motiveringar skall riktas till styrelsen vid Studentkåren vid Helsingfors universitet och inlämnas senast måndagen 24.4.2017 kl. 12.00 per e-post till HUS registratur (kirjaamo@hyy.fi). Av de sökande önskas intresse för hälsofrågor förknippade med studiemiljön och studielivet samt en positiv attityd till hälsofrämjande. Erfarenhet av ämnes- och fakultetsföreningsverksamhet räknas som merit. Studentkåren hoppas på sökande av olika kön. Den sökandes namn, e-postadress och telefonnummer samt fakultet skall framgå av ansökan.

Mera information: Sofia Lindqvist, sakkunnig vid HUS, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605.

Pages