Media och arkiv

Nyheter

HUS har valt Jenna Sorjonen som urvalskoordinator som ska bereda och genomföra val av studentrepresentanter i universitetet. Jenna är kandidat i humanistiska vetenskaper och har jobbat vid olika uppgifter inom förvaltningen vid Helsingfors universitet och flera förtroendeuppdrag vid universitetet och studentkåren. Jenna har också själv jobbat som studentrepresentant.

Koordinatorn ska bereda och genomföra val av studentrepresentanter i de olika förvaltningsorganen vid Helsingfors universitet. Studentrepresentanter utses till fakultetsråden, universitetskollegiet och universitetets styrelse. Hennes viktigaste uppgifter är att administrera urvalsprocessen och urvalskommittéernas möten, att bereda valen och behandla ansökningarna samt att fungera som sekreterare för urvalskommittéerna.

Jenna börjar på jobbet 14.8.

Ställningstagande 10.7.2017

Det allmänna bostadsbidraget måste moderniseras och bli mera jämlikt genom att bidraget görs till en individuell förmån. Från och med augusti kommer studerande att få allmänt bostadsbidrag, som i motsats till studiestödets bostadstillägg faktiskt beaktar de verkliga boendekostnaderna. Men ett stort problem med bostadsbidraget är att det ges per hushåll, det vill säga att man utgår från att personer som bor tillsammans är underhållsskyldiga för varandra.

Studentkåren vid Helsingfors universitet föreslår att det allmänna bostadsbidraget inte längre ska vara knutet till hushållet, så att stödsystemet blir jämlikt för alla.

I åratal har FPA:s handläggare bedömt arten av de sökandes par- och vänskapsförhållanden vid behandlingen av bidragsärenden. Många studenter har fått sin ekonomi raserad för att FPA har ansett dem leva i äktenskapsliknande förhållanden. Om en studerande har en lägenhetskompis eller maka/make i arbetslivet kommer hen sannolikt att helt förlora sitt bostadsbidrag från början av augusti.

År 2017 borde ingen längre behöva förklara för någon myndighet hur man har ordnat sitt liv med den person man delar bostad med.

”Behandlingen av ansökningar om bostadsbidrag borde utgå från att man tror på de sökandes egna utredningar. Det är irrationellt att använda samhällets resurser och de FPA-anställdas arbetstid till att vakta på andra för att man fruktar att stödet ska missbrukas”, konstaterar Ada Saarinen, ansvarig för försörjningsfrågor i HUS styrelse.

Studenter kan bo på många olika sätt och ha boendearrangemang som skiljer sig från den övriga befolkningens. Därför motsvarar studenternas verklighet och FPA:s tolkningar av deras mänskliga relationer långt ifrån alltid varandra.

Det är inte rimligt att FPA:s handläggare ska kunna göra tolkningen att personer som är i samma ålder och som delar bostad automatiskt är sambor, ifall man inte lyckas övertyga FPA om annat. Det går inte att slå fast vattentäta kriterier för detta i lagen. Men angår det FPA om två människor har ett gemensamt matkonto, om de har sex eller en outtalad överenskommelse om att ta hand om varandra? För många studerande känns FPA:s beslut godtyckliga och orättvisa.

”Bostadsbidraget borde enbart fastställas utifrån hyreskontraktet. Handläggarna ska inte kunna bestämma att människor lever i äktenskapsliknande förhållanden”, säger Saarinen.

Underhållsskyldighet leder till maktförhållanden och beroenden som inte hör hemma i ett parförhållande. Samhällets stöd får inte försätta mottagarna i en ojämlik ställning. Studentkåren anser att stöden för boendet måste vara individuella och oberoende av boende- eller familjeform.

Att fundera på arten av människors relationer tär på stödsystemets trovärdighet, det är ett slöseri med samhällets resurser och är något som inte hör hemma i 2020-talet.

Studentkåren vid Helsingfors universitet

Ada Saarinen, styrelsens vice ordförande, försörjning
Laura Luoto, styrelsens ordförande

ada.saarinen@hyy.fi, 050 595 0328 | laura.luoto@hyy.fi, 050 543 9610