Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 193 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media och arkiv

Nyheter

Har du stött på en strålande föreläsare, en hängiven handledare eller en lärare som annars bara är utmärkt? Studentkåren belönar årets bästa lärare som undervisar vid Helsingfors universitet. Skicka förslag till studentkåren! 

HUS pris God lärare – Magister Bonus ges varje höst till en lärare som har visat sig vara kunnig och intresserad av både undervisningen och dem hen undervisar. Alla medlemmar och medlemsföreningar i universitetssamfundet kan föreslå pristagare.  HUS styrelse besluter om saken efter jury om studerande har behandlat förslagen. Kriterierna för priset är positiv inställning till studenterna, sakkunskap, aktiv inställning till utveckling och att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik. Detta år fokuseras även på hur lärare stöder studieförmåga och studenters välbefinnande i undervisningen. Priset delas ut på studentkårens årsfest den 23 november. 

Kriterier och instruktioner för att lämna förslag:

Positiv inställning till studenterna
Till en positiv inställning hör förutom en positiv attityd också en vilja att utveckla det allmänna välmåendet och gemenskapen. Att man sätter värde på studenterna syns såväl i handledningen och på föreläsningarna som i annan verksamhet.

Sakkunskap
Sakkunskapen yttrar sig i förmågan att lyfta fram det väsentliga. En god lärare är entusiastisk över sitt eget område och kan också förmedla detta till studenterna. En sakkunnig lärare fungerar också som studenternas pålitliga guide i vetenskapssamfundet.

Aktiv inställning till utveckling
En bra lärare vill aktivt förkovra sig som lärare och vill också utveckla sina undervisningsmetoder. Hen förhåller sig positivt till utveckling av undervisningen med hjälp av undervisningsteknologiska lösningar och hen använder sig av elektroniska system och informationsteknik i undervisningen. Hen fungerar som en del av det vetenskapliga samfundet och strävar efter att utveckla undervisningen på sin institution och på universitetet.

Att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik
En bra lärare samlar in feedback och utnyttjar den aktivt för att utveckla undervisningen. Hen kan även ge studenterna konstruktiv kritik och uppmuntrar dem till öppen dialog.

Förslagen ska lämnas in före den 7 november klo 23:59: https://www.lyyti.in/Hyva_opettaja__Magister_Bonus__Best_International_T...

Alla medlemmar av universitetssamfundet, både personer och föreningar, kan föreslå pristagare. Mottagaren måste undervisa vid Helsingfors universitet. I motiveringarna ska man ge exempel på hur den föreslagna personen uppfyller kriterierna. Dessutom kan man bifoga kommentarer av studenter och andra medlemmar av universitetssamfundet, eller andra lämpliga bevis på kandidatens förtjänster. Uppgifterna kan laddas upp som bilagor till blanketten.

Mera information fås av Minna Suorsa, p. 050 5439612, minna.suorsa@hyy.fi

Har du stött på en strålande föreläsare, en hängiven handledare eller en lärare som annars bara är utmärkt och som undervisar på något annat språk än finska eller svenska? Studentkåren belönar årets bästa lärare som undervisar på ett främmande språk vid Helsingfors universitet. Skicka förslag till studentkåren!

HUS styrelse besluter om saken efter jury om studerande har behandlat förslagen. Kriterierna för priset är positiv inställning till studenterna, sakkunskap, aktiv inställning till utveckling och att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik. Detta år fokuseras även på lärarnas förmåga att skapa en känslan av gemenskap genom undervisning.

Priset delas ut på studentkårens årsfest den 23 november.

Förslagen ska lämnas in före den 7 november klo 23:59: https://www.lyyti.in/Hyva_opettaja__Magister_Bonus__Best_International_T...

Alla medlemmar av universitetssamfundet, både personer och föreningar, kan föreslå pristagare. Mottagaren måste undervisa vid Helsingfors universitet. I motiveringarna ska man ge exempel på hur den föreslagna personen uppfyller kriterierna. Dessutom kan man bifoga kommentarer av studenter och andra medlemmar av universitetssamfundet, eller andra lämpliga bevis på kandidatens förtjänster. Uppgifterna kan laddas upp som bilagor till blanketten.

Kriterier och instruktioner för att lämna förslag är samma som för Magister Bonus-priset och kan ses här:

Positiv inställning till studenterna
Till en positiv inställning hör förutom en positiv attityd också en vilja att utveckla det allmänna välmåendet och gemenskapen. Att man sätter värde på studenterna syns såväl i handledningen och på föreläsningarna som i annan verksamhet.

Sakkunskap
Sakkunskapen yttrar sig i förmågan att lyfta fram det väsentliga. En god lärare är entusiastisk över sitt eget område och kan också förmedla detta till studenterna. En sakkunnig lärare fungerar också som studenternas pålitliga guide i vetenskapssamfundet.

Aktiv inställning till utveckling
En bra lärare vill aktivt förkovra sig som lärare och vill också utveckla sina undervisningsmetoder. Hen förhåller sig positivt till utveckling av undervisningen med hjälp av undervisningsteknologiska lösningar och hen använder sig av elektroniska system och informationsteknik i undervisningen. Hen fungerar som en del av det vetenskapliga samfundet och strävar efter att utveckla undervisningen på sin institution och på universitetet.

Att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik
En bra lärare samlar in feedback och utnyttjar den aktivt för att utveckla undervisningen. Hen kan även ge studenterna konstruktiv kritik och uppmuntrar dem till öppen dialog.

Mera information fås av Minna Suorsa, p. 050 5439612, minna.suorsa(at)hyy.fi

Hej student-musiker – är du eller ditt band intresserad av att uppträda på HUS evenemangsutskotts bandkväll den 21.11?

HUS evenemangsutskott ordnar bandkväll med band som består av studerande i resataurangbåten Wäiski (Hagnäskajen 11) tisdagen den 21.11. kl. 18-01. Bandkvällen är en del av HUS årsfestvecka och meningen är att öka kännedomen om band och musikprojekt inom studentvärlden.

Om du är intresserad av att delta ska du skicka ett meddelande till tapahtumatjakulttuuri@gmail.com eller via Facebook-sidan HYYn tapahtumat & kulttuuri senast den 8.11. Till samma adress kan man också skicka eventuella frågor om evenemanget. Berätta i samband med anmälan vem som är med i ert band, vilken genre ni representerar (eller era konstnärliga förebilder), e-postadress och telefonnummer till er kontaktperson samt om ni eventuellt har behov av roddning. Skicka också en länk om ni delar er musik via t.ex. SoundCloud eller YouTube så vi kan bekanta oss med er musik. För varje band reserveras ca 30-40 minuter tid att uppträda. Vi meddelar den 10.11 vilka band vi valt.


På studentkårens delegationsmöte den 10 oktober 2017 valdes agronomie- och forststuderande, filosofie studerande Johanna Riitakorpi och rättsnotarie, ekonomie studerande, teologie studerande Antti Kähkönen till nya studentrepresentanter i styrelsen för Helsingfors universitet. De nya studentrepresentanterna inleder sin tvååriga mandatperiod i universitetets styrelse den 1 januari 2018.

Riitakorpi har suttit i universitetets styrelse sedan september 2015 och i styrelsens revisionsutskott 2016–2017. Förutom från universitetets styrelse har hon omfattande erfarenhet av universitetsförvaltningen både från institutionsråd (2009–2010, 2014–2015) och från universitetsnivån där hon suttit i Jubileumsfonden, direktionen för Lokal- och fastighetscentret, arbetsgruppen för personalpolitik, koordinationsarbetsgruppen för samhällsansvar och utvärderingsarbetsgruppen för Lärarakademin åren 2014–2015. Riitakorpi har också varit medlem i HUS delegation 2012–2016 och medlem i HUS styrelse med ansvar för utbildningspolitik år 2014.

Kähkönen har tidigare varit studentrepresentant bland annat i juridiska fakultetens fakultetsråd (2013–2015), universitetskollegiet (2013–2015) och universitetets styrgrupp för kvalitetsledning (2017). Kähkönen har också varit medlem i HUS delegation 2011–2013. Dessutom har han varit generalsekreterare för Hankens studentkår (2014–2015) och styrelsemedlem i HUS Gruppen sedan år 2016.

I sina inlägg på delegationens möte betonade Riitakorpi och Kähkönen att internationaliteten, gemenskapen och det samhälleliga ansvaret och genomslaget behöver stärkas vid universitetet. De betonade också behovet av att stärka det interna förtroendet inom universitetet och samarbetet mellan studenter och personal. Båda anser att ett av de viktigaste besluten under den kommande styrelseperioden är valet av rektor för den kommande femårsperioden.

Styrelsen är det högsta beslutande organet vid Helsingfors universitet. Styrelsen beslutar om universitetets strategi, verksamhetsplanen och ekonomiplanen, budgeten, instruktionerna, universitetets verksamhetsstruktur och antalet nya studerande som antas till universitetet, ansvarar för skötseln och användningen av universitetets förmögenhet, sköter om att bokföringen och medelsförvaltningen övervakas, godkänner universitetets resultatavtal med Undervisnings- och kulturministeriet samt andra principiellt viktiga avtal och ger universitetets utlåtanden i principiellt viktiga frågor.

HUS söker två koordinatorer och frivilliga för Moçambiqueprojektet och Bangladeshprojektet. Till båda projektgrupperna väljs 4–6 frivilliga.

HUS söker koordinator för Moçambique-projektgruppen år 2018!

Sök uppdraget som koordinator för Moçambique-projektgruppen år 2018

Moçambique-projektgruppen
När Bangladeshprojektet avslutas i slutet av år 2018 är det dags att genomföra planerna för ett nytt projekt. HUS nya utvecklingssamarbetsprojekt ska genomföras i Moçambique. Till projektgruppen väljs 4–6 frivilliga, och nu söker vi en koordinator för att samordna deras arbete. Eftersom detta är ett förtroendeuppdrag betalas inte lön för det, men koordinatorn får ett litet arvode (1 000 e).

I början av år 2017 valdes metropolområdet Maputo i Moçambique som ort för det nya projektet. Projektets finländska partner är Barn- och ungdomsstiftelsen. Projektets tema är ungdomar. Barn- och ungdomsstiftelsen söker som bäst en lokal partner i mållandet. En ansökan om Utrikesministeriets projektstöd ska göras.

År 2018 arbetar projektkoordinatorn och projektplaneringsgruppen med projektplanen och uppföljningsplanerna, beredningen av finansieringsansökan och informationen till HUS medlemmar om planeringen av projektet. Avsikten är också att år 2018 göra en planeringsresa till Moçambique. Projektgruppens koordinator förväntas delta i planeringsresan.

Av koordinatorn krävs:
Erfarenhet av projekthantering
Interaktionsfärdigheter (en viktig del av arbetet är att hålla kontakt med andra organisationer och eventuella samarbetspartner)
Initiativförmåga och förmåga att hantera helheter
Flytande engelska
Deltagande i utvecklingssamarbetsutskottets möten
Koordinatorn ska förbinda sig till uppgiften för hela året

Vad vi önskar av koordinatorn:
Entusiasm och vilja att lära sig
Kunskaper i portugisiska
Ledarskapserfarenhet
Erfarenhet av förvaltningen av utvecklingssamarbetsprojekt
Erfarenhet av HUS utvecklingssamarbete

Ansökan
Alla HUS medlemmar kan söka och intresserade ombeds skicka in en ansökan senast söndagen den 12 november 2017 på adressen mikko.kymalainen@hyy.fi.

Vi informerar senast den 16 november om vem som valts. De övriga posterna i HUS utvecklingssamarbetsutskott tillsätts på utskottets årsmöte den 27 november kl. 18 (Sparre, Mannerheimvägen 5 A, 2:a vån.). 
De bästa sökande intervjuas tisdagen den 14 november och HUS styrelse väljer koordinatorn på sitt möte den 16 november.

Mer information om ansökningen och uppgiften ger HUS styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete Mikko Kymäläinen (mikko.kymalainen@hyy.fi och 050 543 9611).

Frivilliga söks för HUS Moçambiqueprojekt år 2018

HUS söker frivilliga till planeringsgruppen för det nya Moçambiqueprojektet.

Planeringsgrupp för nytt projekt
När Bangladeshprojektet avslutas i slutet av år 2018 är det dags att genomföra planerna för ett nytt projekt. HUS nya utvecklingssamarbetsprojekt ska genomföras i Moçambique. Till projektgruppen väljs 4–6 frivilliga, och gruppens arbete leds av en projektkoordinator. Avsikten är att projektet ska inledas i början av år 2019.

I början av år 2017 valdes metropolområdet Maputo i Moçambique som ort för det nya projektet. Projektets finländska partner är Barn- och ungdomsstiftelsen. Projektets tema är ungdomar. Barn- och ungdomsstiftelsen söker som bäst en lokal partner i mållandet. En ansökan om Utrikesministeriets projektstöd ska göras.

År 2018 deltar projektplaneringsgruppen i arbetet med projektplanen och uppföljningsplanerna, beredningen av finansieringsansökan och informationen till HUS medlemmar om planeringen av projektet. Avsikten är också att år 2018 göra en planeringsresa till Moçambique. Medlemmarna i projektgruppen deltar i planeringen av resan och en del av dem får också delta i själva resan.
Samarbetet med Barn- och ungdomsstiftelsen är en fin möjlighet för projektgruppens medlemmar att lära sig mer om projektförvaltning och utvecklingssamarbete i allmänhet tillsammans med erfarna proffs.

Vad förutsätts av en frivillig?
Den sökande ska förbinda sig att delta i verksamheten under hela året och vara beredd att arbeta som en del av ett team bestående av studenter från olika studieområden. Den som väljs ska tala flytande engelska. Grupperna träffas i genomsnitt två gånger i månaden. Medlemmarna i projektgruppen förutsätts också delta i utvecklingssamarbetsutskottets möten. Medlemmarna i projektgruppen ska vara medlemmar i HUS.

Av den frivilliga önskar vi:
Tidigare erfarenhet av utvecklingssamarbete
Kunskaper i portugisiska
Erfarenhet av utvecklingsländer
Goda skriv- och kommunikationsfärdigheter
Kännedom om HUS utvecklingssamarbete
Erfarenhet av projektarbete eller projektplanering

Viktigast är ändå entusiasm, möjlighet att regelbundet delta i mötena och motivation att sköta uppgiften aktivt under hela året.

Ansökan
Intresserade ombeds skicka en högst en sida lång ansökan med uppgifter om tidigare erfarenhet, motivation och närvaro i Finland år 2018.

Alla HUS medlemmar kan söka och intresserade ombeds skicka in en ansökan senast söndagen den 12 november 2017 på adressen mikko.kymalainen@hyy.fi. Vi informerar senast den 16 november om vem som valts. De övriga posterna i HUS utvecklingssamarbetsutskott tillsätts på utskottets årsmöte den 27 november kl. 18 (Sparre, Mannerheimvägen 5 A, 2:a vån.).

Mer information om ansökningen och arbetet i projektgrupperna ger HUS styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete Mikko Kymäläinen (mikko.kymalainen@hyy.fi och 050 543 9611).

HUS söker koordinator för Bangladesh-projektgruppen år 2018!

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och organisationen Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge (BARCIK) driver tillsammans ett projekt för att skapa ett lokaldrivet program för klimatsäkring i Bangladesh, med målet att öka klimatsäkringen i landsbygdssamhällen i Bangladesh genom att lära människor att anpassa sig till och förbereda sig på de miljöproblem som uppstår eller förstärks genom klimatförändringen. I projektet utnyttjas både lokalbefolkningens egen know-how och BARCIK:s forskningsresultat om de mest centrala problemen i områdena. Projektet ska även gagna kvinnor, funktionshindrade och ursprungsfolk. Projektet strävar efter att minska ojämlikheten och öka jämställdheten mellan könen.

Eftersom detta är ett förtroendeuppdrag betalas inte lön för det, men koordinatorn får ett litet arvode (1 000 e). Som stöd i arbetet har koordinatorn en projektgrupp bestående av frivilliga, och gruppen förväntas rapportera om sitt arbete till HUS utvecklingssamarbetsutskott.  Koordinatorns uppgift är att leda arbetet i projektgruppen och delegera uppgifterna jämnt bland medlemmarna i projektgruppen. Erfarenhet av att arbeta med Bangladeshprojektet ses som merit.

Av koordinatorn krävs:
Erfarenhet av projekthantering
Interaktionsfärdigheter (en viktig del av arbetet är att hålla kontakt med andra organisationer och eventuella samarbetspartner)
Initiativförmåga och förmåga att hantera helheter
Flytande engelska
Deltagande i utvecklingssamarbetsutskottets möten
Koordinatorn ska förbinda sig till uppgiften för hela året

Vad vi önskar av koordinatorn:
Entusiasm och vilja att lära sig
Ledarskapserfarenhet
Erfarenhet av förvaltningen av utvecklingssamarbetsprojekt
Erfarenhet av HUS utvecklingssamarbete

Ansökan
Ansökningar skickas till HUS styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete, Mikko Kymäläinen (mikko.kymalainen@hyy.fi) senast den 12 november. De sökande intervjuas utifrån ansökningarna tisdagen den 14 november och den nya koordinatorn väljs på styrelsens möte den 16 november 2017.

Mer information om uppgiften ger HUS styrelsemedlem Mikko Kymäläinen (mikko.kymalainen@hyy.fi och 0505439611).

Frivilliga söks för HUS Bangladeshprojekt år 2018

HUS söker frivilliga till Bangladesh-projektgruppen. De frivilliga arbetar i en projektgrupp som leds av projektkoordinatorn. Till projektgruppen väljs 4–6 frivilliga medlemmar Bangladeshprojektet.

HUS och organisationen Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge (BARCIK) driver tillsammans ett projekt för att skapa ett lokaldrivet program för klimatsäkring i Bangladesh, med målet att öka klimatsäkringen i landsbygdssamhällen i Bangladesh genom att lära människor att anpassa sig till och förbereda sig på de miljöproblem som uppstår eller förstärks genom klimatförändringen. Projektet fokuserar på de svagaste samhällena och de mest sårbara människogrupperna inom näringar som är direkt beroende av lokala naturresurser och därför hotas av ekologiska förändringar. Verksamheten baserar sig på att stärka människornas egna kutymer och kompetens som ett led i anpassningen till klimatförändringen och på att öka de kollektiva verksamhetsformerna. Det treåriga projektet inleddes år 2016 och finansieras i sin helhet med 0,7 procent av HUS budget.

En mer detaljerad beskrivning av projektet finns på utvecklingssamarbetsutskottets webbplats (på finska): http://blogs.helsinki.fi/kehy-valiokunta/bangladesh-hanke-2016-2018/

Vad ingår i uppgiften?
Till de frivilligas uppgifter hör att bistå i projektförvaltningen, exempelvis att följa upp hur projektet framskrider, rapportera, informera och ordna evenemang. De frivilliga i projektet träffas under ledning av projektkoordinatorn och vid behov i mindre grupper, håller kontakt per e-post och sköter också uppgifter självständigt. Projektgruppen förväntas aktivt informera HUS medlemmar om projektet. I verksamheten ingår också att göra upp en årsrapport och en kvartalsrapport. Medlemmarna i projektgruppen förutsätts delta aktivt året runt.

Vad förväntas av en frivillig?
Den sökande ska förbinda sig att delta i verksamheten under hela året och vara beredd att arbeta som en del av ett team bestående av studenter från olika studieområden. Gruppen träffas i genomsnitt två gånger i månaden. Projektgruppens medlemmar förväntas dessutom delta i utvecklingssamarbetsutskottets möten. De frivilliga engageras för ett år i sänder.

Av den frivilliga önskar vi:
Tidigare erfarenhet av utvecklingssamarbete
Kunskaper om projektets ämnesområden (Bangladesh: lantbruks- och miljöfrågor)
Flytande kunskaper i engelska är ett krav
Erfarenhet av utvecklingsländer
Goda skriv- och kommunikationsfärdigheter
Kännedom om HUS utvecklingssamarbete
Erfarenhet av projektarbete eller projektplanering

Viktigast är ändå entusiasm, möjlighet att regelbundet delta i mötena och den övriga verksamheten samt motivation att sköta uppgiften aktivt under hela året.

Ansökan
Intresserade ombeds skicka en högst en sida lång ansökan med uppgifter om tidigare erfarenhet, motivation och närvaro i Finland år 2018.

Alla HUS medlemmar kan söka och intresserade ombeds skicka in en ansökan senast söndagen den 12 november 2017 på adressen mikko.kymalainen@hyy.fi. Vi informerar senast den 16 november om vem som valts. De övriga posterna i HUS utvecklingssamarbetsutskott tillsätts på utskottets årsmöte den 27 november kl. 18 (Sparre, Mannerheimvägen 5 A, 2:a vån.).

Mer information om ansökningen och arbetet i projektgrupperna ger HUS styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete Mikko Kymäläinen (mikko.kymalainen@hyy.fi och 050 543 9611).

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS har på sitt möte 10.10.2017 valt juris studerande Aaro Riitakorpi till ny generalsekreterare. Han inleder sitt treåriga mandat i november med en introduktionsperiod.

Riitakorpi, 29, studerar juridik vid Helsingfors universitet. Han har bred erfarenhet av olika förtroendeuppdrag i studentkårer och Helsingfors universitets förvaltning. I HUS har Riitakorpi bland annat varit styrelsemedlem år 2011 och medlem i HUS Gruppens styrelse åren 2012–2015. Han har också varit generalsekreterare för Sibelius-Akademins studentkår åren 2012–2013 och ordförande för De gröna unga och Studerandenas förbund år 2014.

Senast har Riitakorpi varit studentkårens sakkunniga för utbildningspolitik sedan augusti 2016.

Generalsekreteraren leder HUS verksamhet. Hen ansvarar bland annat för studentkårens operativa verksamhet och ekonomi och är chef för studentkårens cirka 20 sakkunniga och anställda. Dessutom utvecklar generalsekreteraren HUS organisation och sköter den allmänna intressebevakningen samt relationerna till intressentgrupper.

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS är ett offentligrättsligt samfund med cirka 27 000 universitetsstuderande som medlemmar. HUS är en intresse- och serviceorganisation för medlemmarna och de föreningar som verkar inom studentkåren.

Mer information:
Jannica Aalto, generalsekreterare
0400 816 426
jannica.aalto@hyy.fi

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med mer än 27 000 universitetsstudenter som medlemmar. HUS fungerar som intresse- och serviceorganisation för medlemmarna och de föreningar som verkar inom studentkåren. 

HUS söker en utbildningspolitiskt sakkunnig som brinner för högskolepolitik för en fast anställning från och med 6.11. eller enligt överenskommelse.

Tänder du på utbildningspolitik? Bra, för det gör vi också. Är det bästa du vet att bevaka studenternas intressen? Härligt. Drömmer du om en karriär där du verkligen kan påverka studenternas liv? Det får du hos oss. Vi vill ha dig om du talar flytande högskolepolitiska, men kan förklara saker på ett lättbegripligt sätt, om du ivrar för att stöda studentrepresentanterna vid Helsingfors universitet och om du har stenhård koll på det som sker inom högskolepolitiken. Förutom att du har högkolepolitiskt engagemang passar du också in i vår avspända och duktiga arbetsgemenskap.

I ditt arbete ansvarar du bland annat för val av studentrepresentanter i förvaltningen, du utbildar dem och motiverar dem i arbetet och har aktiv kontakt med dem. Frågor som gäller studenternas rättsskydd hör också till ditt ansvarsområde. Dessutom ansvarar du för att föredra ärenden inom ditt eget område för HUS styrelse. Till dina uppgifter hör också att informera om utbildningspolitiska frågor, både internt på kansliet och externt, exempelvis i de sociala medierna.

Vi är:
En studentkår med cirka 27 000 medlemmar
En effektiv, aktiv och passionerad intressebevakare
En engagerad och ungdomlig arbetsgemenskap bestående av bland annat 8 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt

Av dig förväntar vi oss:
Grundläggande kunskaper om högskolepolitiken och de nu rådande trenderna inom den
Insikt i högskoleförvaltningen
Noggrannhet i arbetet, förmåga att hantera också stora helheter
Ett självständigt grepp, förmåga att arbeta i team och problemlösningsfärdigheter
Kommunikationsfärdigheter
Högskolestudier
Vilja att utvecklas som expert på utbildningspolitik

Av oss får du:
Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
Lön enligt studentkårernas kollektivavtal (2 270,85 €/mån) med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
Härliga kolleger

Ansökningstiden går ut torsdag 26.10. klockan 12.00. Skriv ett fritt formulerat ansökningsbrev på max. en sida och bifoga meritförteckning. Skicka ansökan med bilagor till adressen hallinto@hyy.fi, använd rubriken ”Asiantuntija”. Intervjuerna hålls måndag 30.10. eller tisdag 31.10. Valet görs på HUS styrelsemöte torsdag 2.11. Mera information ger styrelsens ordförande Laura Luoto (050 543 9610) eller utbildningspolitiskt sakkunniga Aaro Riitakorpi (050 543 8460). E-post: fornamn.efternamn@hyy.fi.

I sin verksamhet betonar HUS pluralism och likabehandling. Vi önskar oss så många sökande som möjligt med olika bakgrund.

En av Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) centrala uppgifter är främjandet av studerandes hälsa. På det lokala planet planeras och genomförs det hälsofrämjande arbetet i samarbete med de studerande, universiteten och representanter för de andra samarbetsparterna i s.k. hälsoarbetsgrupper.

 

Hälsoarbetsgruppernas uppgifter är bland annat att identifiera de fenomen i studiemiljön och studielivet som för tillfället påverkar studerandes hälsa och att utveckla samarbetsmöjligheter mellan SHVS, universitetet och de studerande. Tidigare har hälsoarbetsgrupperna t.ex. varit med i projekt, vilkas syfte varit att minska på ensamhet och sittande, att identifiera risksituationer i studier eller praktik och att stöda föreningar i ordnandet av alkoholfria evenemang.

 

Helsingfors universitets studerandes frågor behandlas i två hälsoarbetsgrupper; en för de studerande vid centrumcampus och en gemensam för de studerande vid Mejlans, Gumtäkts och Viks campus. Till dessa arbetsgrupper valdes i maj-juni nya studentrepresentanter för mandatperioden 1.9.2017–31.8.2019. De tar gärna emot dina tankar eller idéer om din egen studiemiljö!

 

Hälsoarbetsgrupp 1 – Helsingfors universitet, centrumcampus

 

E-post

 

E-post

 

Medlem

 

Suppleant

 

Humanistiska fakulteten

Juho Kajava

juho.kajava@helsinki.fi

Kaisa-Leena Rahikka

kaisa-leena.rahikka@helsinki.fi

Pedagogiska fakulteten

Minna Inkinen

minna.inkinen@helsinki.fi

Lovisa Hirvonen

loviiisa.hirvonen@gmail.com

Juridiska fakulteten

Rita Härmälä

rita.harmala@helsinki.fi

Venus Mahmood

 

Teologiska fakulteten

Petra Harju

petra.harju@helsinki.fi

Emmi Virtanen

 

Statsvetenskapliga fakulteten

Laura Wathén

laura.wathen@helsinki.fi

Emilia Knaapi

emilia.knaapi@helsinki.fi

 

 

 

 

 

Hälsoarbetsgrupp 2 – Helsingfors universitet, campus Meilans, Vik och Gumtäkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Ansku Holstila

ansku.holstila@helsinki.fi

Minna Silvennoinen

minna.silvennoinen@helsinki.fi

Veterinärmedicinska fakulteten

Iina Leppänen

iina.m.leppanen@helsinki.fi

Maija Tiainen

maija.c.tiainen@helsinki.fi

Farmaceutiska fakulteten

Metti Sarmalinna

metti.sarmalinna@helsinki.fi

Nerdjusa Beciroski

 

Medicinska fakulteten

Eeva Leivo

eeva.leivo@helsinki.fi

Ville Liu

villeliu@hotmail.com 

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Tiia Kuronen

tiia.kuronen@helsinki.fi

Jenni Jääskeläinen

jenni.e.jaaskelainen@helsinki.fi

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Anne Huhtasalo

anne.huhtasalo@helsinki.fi

Jessika Isomeri

jessika.isomeri@helsinki.fiUtöver hälsoarbetsgrupperna och på ett bredare plan arbetar en styrelsemedlem och en sakkunnig vid HUS centralkansli med studerandes hälsa. Styrelsemedlemmen med ansvar för hälsa, Mikko Kymäläinen, ansvarar särskilt för HUS politiska linjedragningar.  Den sakkunniga med ansvar för hälsa, Sofia Lindqvist, ansvarar för HUS representation i SHVS beslutsfattande organ och att via dessa förverkliga HUS linjedragningar. Du kan dessutom kontakta Lindqvist om du har upplevt sådana problem förknippade med SHVS tjänster, som inte kunnat lösas genom direktkontakt till SHVS.

#HYYtymättömät – En blodgivningskampanj för studentföreningarna vid Studentkåren vid Helsingfors universitet. 

I höst ska vi hjälpa, och det med besked – Studentkåren vid Helsingfors universitet och ämnesföreningen för studerande i socialt arbete STYDI utmanar alla föreningar inom HUS att delta i ett livräddningstalko. 

Kampanjen började för två år sedan och nu tar den ny fart: i år är kampanjen #HYYtymättömät en del av Helsingfors universitets kampanj ”Goda gärningar – ge blod, stöd vetenskapen”, som pågår hela läsåret. Med kampanjen vill man skapa en positiv talkoanda och uppmuntra studenter och personal att ge blod och samtidigt stöda vetenskapen.

Varje vardag behövs det ca 800 frivilliga blodgivare för att ca 50 000 allvarligt sjuka personer ska kunna få vård varje år (t.ex. prematurer, cancerpatienter och olycksoffer). Någon gång kan det vara du – donerat blod kan inte ersättas med mediciner. Många händer kan hjälpa mera än en, så låt oss tillsammans få blodet att cirkulera. Det kostar ingenting!

Blodgivningskampanjen startar 2.10.2017 och de föreningar som under tiden 2.10–30.11.2017 har donerat mest blod, dels i förhållande till medlemsantalet, dels totalt sett, får fira en bastukväll i HUS bastu.

Såhär deltar man i kampanjen:

1. Uppdatera kontaktuppgifterna för er förenings BlodGrupp genom att skicka mejl till sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi med namn, telefonnummer och e-postadress till den som är kontaktperson i år. Om ni vet vem som var kontaktperson i fjol kan ni meddela det också. 
ELLER Registrera en BlodGrupp för er förening på adressen http://kampanja.veripalvelu.fi/svenska. Ger er BlodGrupp namnet ”HUS + föreningens namn”, t.ex. HUS-Stydi.
2. Meddela HUS att ni deltar i kampanjen, det görs genom att fylla i den här blanketten: lyyti.in/hyytymattomat
3. Donera blod, antingen i grupp eller individuellt på någon av blodgivningsbyråerna i huvudstadsregionen, eller på ett blodgivningstillfälle. För att poängräkningen ska fungera ska ni komma ihåg att uppge namnet på er förening då ni anmäler er. Om ni vill donera blod tillsammans ska ni i förväg komma överens om en tid med en blodgivningsbyrå, kontaktuppgifter finns här:https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/donera-blod/var-kan-man-ge-blod och på Facebook-evenemanget. Då kan Blodtjänst bereda sig på en eventuell rusning. Lämplig gruppstorlek är 4–6 personer och det hela tar ungefär en timme.
4. Det är bra att i förväg kontrollera om man får ge blod just nu: www.kanjagdonera.fi. Det går också att ringa det avgiftsfria infonumret 0800 0 5801.
5. Informera om kampanjen och eventuella gemensamma blodgivningsdagar i era egna kanaler. Om ni vill kan ni använda materialbanken på Blodtjänsts webbplats, www.veripalvelu.fi.
6. Använd hashtaggarna #HYYtymättömät2017 #HYYtymättömät #HYviätekoja #isokäsielämälle #VeriRyhmä i de sociala medierna, så att utmaningen sprids och så många som möjligt kan få hjälp. Information om kampanjen finns på Facebook, www.facebook.com/HYY.HUS och www.facebook.com/veripalvelu. Följ oss!

Kontaktuppgifter

HUS kontaktperson för blodgivningskampanjen, styrelsemedlem Matias Nurmi, matias.nurmi@hyy.fi
Helsingfors, blodtjänstbyrån i Sanomahuset, Tölöviksgatan 2, 2 vån., må, on, fre 11–19, ti, to 8–19, gruppbokningar: 029 300 1030
Helsingfors, blodtjänstbyrån i Stenhagen, Stenhagsvägen 7, må–to 11–18, fre 9–16, gruppbokningar: 029 300 1020
Esbo, blodtjänstbyrån i shoppingcentret Iso Omena, Biskopsbron 9, må, on 12–19, ti, to, fre 11–18, gruppbokningar: 029 300 1040
Andra blodgivningsställen i huvudstadsregionen: www.veripalvelu.fi/verenluovutustilaisuudet 
www.veripalvelu.fi/www/hemsidawww.kanjagdonera.fi/
Avgiftsfri information om blodgivning, tfn 0800 0 5801
www.facebook.com/HYY.HUSwww.facebook.com/veripalvelu

Ska det äntligen bli någon ordning på bostadsbidraget? Det får vi veta den här veckan! Det politiska trycket som studenterna byggt upp när det gäller problemen med det allmänna bostadsbidraget har fått riksdagens miljöutskott att leta efter ett sätt att få slut på diskrimineringen av personer som delar lägenhet och snokandet i bidragstagarnas parförhållanden.

Den här veckan kommer miljöutskottet att höra FPA, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt miljöministeriet om bostadsbidraget – dvs. alla dem som behövs för en översyn av lagstiftningen om bostadsbidraget. Som vi berättade för några veckor sedan (https://www.facebook.com/HYY.HUS/posts/10154651386301986) håller miljöutskottet med oss om att FPA:s tolkningar om rumskamraters samboförhållanden orsakar vansinniga svårigheter för studenterna i samband med boendet. 

Utskottet diskuterar med ministerierna och FPA om bostadsbidragets hushållsbundenhet, hur bostadsdelning kan underlättas och sannolikt också om den delbostadsnorm som nu är ute på remiss (se https://www.facebook.com/HYY.HUS/posts/10154658338036986).

Vårt budskap om att det inte är FPA:s sak att utreda människors parförhållanden och göra det svårare att dela bostad börjar gå fram. Enligt våra uppgifter har FPA börjat bereda sig på att uppdatera sin uppfattning om hushållsbundenheten. FPA måste ta initiativet för att social- och hälsovårdsministeriet genom lagstiftning ska ge FPA anvisningar för att ändra sitt agerande.

Den här veckan får vi alltså veta åt vilket håll bostadsbidraget utvecklas. Det gäller att hålla trycket uppe! #äläkelaamunsuhdetta!

Pages