Media och arkiv

Nyheter

Ställningstagande 30.11.2017

Den stora sociala rörligheten mellan olika samhällsklasser är en central faktor som bidragit till det hundraåriga Finlands framgångssaga. Det högklassiga utbildningssystem som vårt land förknippas med är möjligt att upprätthålla med offentliga medel. Avgiftsfriheten på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till högskolorna bidrar till att begåvade unga kan sträva efter sina drömmar oavsett familjebakgrund. 

Finlands framgångar i PISA-testerna som mäter skolelevernas kunskaper är välkända. I den senaste jämförelsen placerade sig Finland bland de fem främsta länderna i fråga om samarbets- och problemlösningsfärdigheter. I Finland avspeglar inte PISA-resultaten föräldrarnas socioekonomiska ställning i lika hög grad som i andra OECD-länder. Det här är ett tecken på ett jämlikt samhälle.

”Förespråkarna för terminsavgifter ser inte den samhälleliga helhetsbilden. Särskilt nu när Finland firar sitt jubileumsår är det läge att framhäva fördelarna med den avgiftsfria utbildningen”, konstaterar styrelseordföranden för Studentkåren vid Helsingfors universitet, Laura Luoto.

I de länder där högskolorna tillämpar terminsavgifter är det typiskt att personer med högre utbildning har studielån fram till pensionsåldern. I Finland kan man söka sig till en utbildning på högskolenivå utan risk för en lånebörda som skulle avskräcka särskilt personer från familjer med små inkomster.

Ändå finns det flaskhalsar när det gäller utbildningens tillgänglighet. Till exempel i gymnasier och yrkesläroanstalter är de studerande själva tvungna att skaffa de läroböcker och det material som behövs i utbildningen, och betalar också examensavgifterna. Också avgiftsbelagda prepkurser inför ansökningen till ett universitet är problematiska.

”Genuint avgiftsfria studier på andra stadiet, ett materialbaserat inträdesprov till universitetet som inte kräver långa förberedelser, och öppna MOOC-högskolekurser på nätet kunde förbättra situationen”, säger Luoto. ”Det är viktigt att de nedskärningar i studiepenningen som verkställts under regeringsperioden tas tillbaka. Den nuvarande otillräckliga nivån på studiepenningen underminerar en genuint tillgänglig högskoleutbildning”, påpekar hon. 

Det finns skäl att granska den avgiftsfria utbildningen också från andra perspektiv än den finländska medborgarens. De terminsavgifter för studenter från länder utanför EU och EES som trädde i kraft i år stöter bort just de internationella experter som framtidens Finland behöver.

”När stipendier och avgiftsbefrielser beaktas betalar för tillfället endast 19 studenter terminsavgifter vid Helsingfors universitet. Det är en skrattretande idé att deras terminsavgifter skulle kunna täcka de nedskärningar som gjorts”, betonar Luoto.

Den 30 november är den riksomfattande dagen för avgiftsfri utbildning. Finlands studentkårers förbund har sammanställt citat från offentliga personer som försvarar den avgiftsfria utbildningen: https://syl.fi/maksuton-koulutus/

HUS styrelse har valt Jenna Sorjonen till sin andra sakkunniga i utbildningspolitiska frågor. 

Sorjonen har hittills varit HUS urvalskoordinator och ansvarat för urvalsprocessen i valet av studentrepresentanter till universitetets förvaltning. I början av november efter att Aaro Riitakorpi blivit generalsekreterare för HUS inledde hon arbetet som sakkunnig i utbildningspolitiska frågor.

Före HUS har Sorjonen arbetat vid Helsingfors universitet som forskningsassistent och med flera administrativa uppgifter. Hon har också en bakgrund inom studenternas intressebevakning där hon haft olika förtroendeuppdrag. Hon har verkat i flera olika roller som studentrepresentant och i HUS delegation sedan år 2014. 

I arbetet som sakkunnig i utbildningspolitiska frågor kommer Sorjonen fortsättningsvis att ansvara för valet av studentrepresentanter till förvaltningen och även utbilda representanterna och stödja deras påverkansarbete. Dessutom ansvarar Sorjonen för frågor som gäller studenternas rättsskydd. Utöver dessa ansvarsområden sköter hon studenternas utbildningspolitiska intressebevakning och kommunikationen i anslutning till den tillsammans med den övriga utbildningspolitiska sektorn. 

‘’Det har varit motiverande att arbeta med valet av studentrepresentanter och jag ser fram emot att arbeta med de nya representanterna. Att försvara studenternas perspektiv vid universitetet och i samhället har länge varit en hjärtesak för mig. Intressebevakningen och utvecklingen av utbildningen är viktiga teman för mig och som sakkunnig vill jag se till att HUS styrelse, studentrepresentanterna och de frivilliga får det stöd de behöver i sitt viktiga påverkansarbete”, säger Sorjonen. 

Sorjonen är 26 år gammal hum. kand. och avlägger som bäst slutskedet av sina magisterstudier med allmän språkvetenskap som huvudämne. 

HUS styrelse har valt Hannele Kirveskoski till sakkunnig med ansvar för försörjning och internationella ärenden. 

Kirveskoski kommer närmast från Diaks studerandekår O’Diako. Där var hon ansvarig för tutorverksamhet, internationalitet och socialpolitiska ärenden. Kirveskoski inledde arbetet vid HUS i slutet av oktober. Som sakkunnig ansvarar Kirveskoski för ärenden som anknyter till försörjning och internationalitet, såsom uppföljningen av och påverkansarbetet i studiestöds- och försörjningsrelaterade frågor och informationen till medlemskåren om ändringar som gäller dessa. I hennes arbetsuppgifter ingår också uppföljningen av internationaliseringsutvecklingen vid Helsingfors universitet och ärenden som gäller internationell mobilitet. 

Kirveskoski är också ett av HUS två trakasseriombud. Trakasseriombuden kan kontaktas konfidentiellt av personer som upplevt eller iakttagit trakasserier, mobbning eller osaklig behandling till exempel i samband med studierna eller föreningsverksamheten. Den som behöver råd och stöd för att reda ut en situation, eller bara diskutera en fråga, kan ta kontakt. 

‘’Jag har fått en fartfylld start på HUS eftersom stöden för studenternas boende varit föremål för en omvälvning och de lagstadgade terminsavgifterna införts för studenter från länder utanför EU och EES. HUS är känt för sitt kunniga och modiga intressebevakningsarbete och sina humana värderingar, och allt det här vill jag vara med och främja”, säger Kirveskoski. 

Kirveskoski är 28 år gammal politices magister från Helsingfors universitet. Kirveskoskis anställning är ett vikariat fram till 30.9.2018. 

Regeringen föreslår ändringar i lagen om det allmänna bostadsbidraget. Regeringen föreslår i sin proposition att den så kallade normen för delad bostad ska återinföras, vilket skulle innebära att FPA för personer som hyrt en del av en bostad eller bor i ettor med mindre än 20 kvadratmeter skulle godkänna 20 procent mindre boendeutgifter än för andra som bor i samma område. Till exempel skulle det tillgängliga stödbeloppet för enpersonshushåll i Helsingfors som värst minska med 82 euro.

Redan i remissdebatten i riksdagen framfördes tydligt att nedskärningen riktar sig särskilt mot studenter: studenter bor ofta i delade bostäder och små bostäder och kan inte ansöka om utkomststöd för att ersätta förlusten. Nedskärningen är helt enkelt oskälig eftersom studenterna lidit mest av de senaste årens nedskärningspolitik och många redan nu uppger att de använder över hälften av sina inkomster för boendet.

I kombination med hushållstolkningarna i fråga om det allmäna bostadsbidraget gör normen det allt mindre populärt att dela bostad. Redan nu vill endast 10 procent av de studenter som söker bostad hos Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) ha ett studentrum, och i och med normen för delad bostad skulle andelen minska ytterligare. Regeringens proposition erkänner den här effekten. Om studentbostäder står tomma leder det till hyresförhöjningar för alla som bor i en studentbostad. När studenternas boende stöds med skattepengar är det ur en nationalekonomisk synvinkel förnuftigt med lösningar som gör det möjligt för studenter att bo förmånligt.

Med normen för delad bostad eftersträvas besparingar, men propositionen har beretts hastigt och konsekvenserna har inte bedömts ordentligt. På grund av allt det här hoppas vi att normen som gör det besvärligare att dela bostad och inte garanterar några besparingar ska strykas ur lagförslaget.

Ada Saarinen
Vice ordförande
ada.saarinen@hyy.fi

Joel Lindqvist
Styrelsemedlem
joel.lindqvist@hyy.fi

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig, försörjning, internationella ärenden
hannele.kirveskoski@hyy.fi

Ada Saarinen och Joel Lindqvist som kandiderade för Studentkåren vid Helsingfors universitet har valts in i styrelsen för Finlands studentkårers förbund FSF år 2018. Både Saarinen och Lindqvist studerar statskunskap.

”Studentrörelsen måste sätta upp tydliga mål för riksdagsvalet år 2018. Där vill jag bidra med mitt kunnande och mitt perspektiv på studenternas socioekonomiska ställning och särskilt på försörjningen och betydelsen av utbildning”, säger Saarinen, 24. Saarinen studerar världspolitik och är vice ordförande för HUS styrelse. I HUS styrelse har hon samordnat intressebevakningen och kommunikationen om den och varit ansvarig för försörjningsfrågor.

’’Under det kommande året vill jag arbeta för att jämlikheten ska tillgodoses ännu bättre än tidigare. Hit hör bland annat den avgiftsfria utbildningen och det individuella bostadsbidraget. För mig är studentrörelsen en föregångare med en framsynt blick på samhällsförändringar”, kommenterar Lindqvist, 23. Lindqvist som studerar samhällspolitik har i år suttit i HUS styrelse med ansvar för stadsfrågor och boende.

Totalt åtta personer kandiderade för en plats i HUS styrelse. Tre personer kandiderade för ordförandeposten. Till FSF:s ordförande valdes Miika Tiainen (TYY). Förutom Saarinen och Lindqvist valdes Petra Laiti (SHS), Petteri Heliste (AUS), Teemu Vasama (JYY) och Jenny Vaara (OYY) in i styrelsen.

FSF:s förbundsmöte ordnades i Tammerfors 17–18.11. FSF bevakar studenternas intressen på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

HUS gratulerar varmt den nyvalda styrelsen!

Teemu Vasama, Petteri Heliste, Joel Lindqvist, Miika Tiainen, Ada Saarinen, Jenny Vaara och Petra Laiti. Bild: Tarik Ahsanullah/ SYL

Personer med examen från Helsingfors universitet har fortfarande lätt att hitta jobb, men individens ansvar för att hålla sina arbetslivsfärdigheter uppdaterade har vuxit. Det är tydligt att artificiell intelligens och telerobotik kommer att vinna terräng även inom expertyrken och att konkurrensen bland högutbildade kommer att hårdna. Också karriärvägarna är brokigare än tidigare. Enligt en utredning av Sitra har i nuläget var tredje arbetstagare bytt bransch två till fyra gånger. 

Kanske är det överhuvudtaget fel att tala om individens arbetsliv i singular när man i stället kunde tala om arbetsliv i plural.

På hösten ordnade studentkåren arbetslivsevenemanget Multikompetensmarknaden för generaliststuderande. Evenemanget fokuserade på hurdana färdigheter en universitetsexamen ger och hur de bäst kan utnyttjas i arbetslivet. Som ett sammandrag av paneldebatten fem allmängiltiga råd som nästan säkert garanterar att du klarar dig på arbetsmarknaden.

1) Sätt ord på din kompetens. Examensbeviset räcker inte för att visa vilka färdigheter du verkligen har. Vid sidan av studierna utvecklas ofrånkomligen också det analytiska tänkandet och informationssökningsfärdigheterna, men även många olika projekthanteringsfärdigheter, stresshanteringen och förmågan att arbeta i grupp. Också aktiviteter som inte hör till studierna har sin betydelse. Om du till exempel varit kassör i en vinsmakarförening har du samlat kunskaper i ekonomiförvaltning som är guld värda också i arbetslivet. Men om du inte själv identifierar dina färdigheter har du ingen nytta av dem. 

2) Träna dina sociala färdigheter. Att komma överens med andra människor är lika viktigt som att ha akademisk sakkunskap. För att agera i en arbetsgemenskap behövs förhandlingsfärdigheter, förmåga att övertyga andra och spelöga. Också empatiförmåga är en viktig färdighet i arbetslivet. Konfliktlösningsfärdigheter och förmåga att ta itu med mobbning är viktigt också på arbetsplatsen. Goda sociala färdigheter kräver inte att du är supersocial. 

3) Var aktiv. Arbetspraktik eller att skriva en avhandling som beställningsarbete kan vara idealiska sätt att få in foten hos en arbetsgivare. Få arbetsgivare förväntar sig att en ny arbetstagare börjar som perfekt expert i sin bransch. Det är viktigare att du har rätt inställning och kan förbinda dig till uppgifter du börjat arbeta med. 

4) Hitta överraskande karriärvägar. Det lönar sig att se öppet på den kompetens din examen ger dig. Spelföretag kanske inte bara behöver kodare, utan också folkloristiker som kan spinna fram en bra historia. Som journalist kan det vara bra att inte bara ha kommunikationsexpertis utan också djupgående kunskaper i evolutionsbiologi. När du identifierar din egen kompetens och de mångsidiga sätten att tillämpa den kan du bygga upp en individuell arbetskarriär.

5) Fortsätt lära dig. Du slutar inte lära dig bara för att du tagit din examen. Det viktigaste du lär dig vid universitetet är förmågan att lära dig nya saker. Också den som är i arbetslivet måste ständigt uppdatera sin kompetens och lära sig nya färdigheter. Det här kan betyda nya studiehelheter eller examina, men också självstudier vid sidan av arbetet.

Heikki Isotalo
Sakkunnig, utbildningspolitik och arbetsliv

Sitras utredning: Työelämän tutkimus 2017 https://media.sitra.fi/2017/05/16144238/Sitra-Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n-tutkimus-2017-FINAL_sitrafi_PDF.pdf
Huffington Post: Forget A.I. ‘Remote Intelligence’ Will Be Much More Disruptive https://www.huffingtonpost.com/entry/telerobotics_us_5873bb48e4b02b5f858a1579

Styrelseförhandlingarna har idag 7.11 slutförts och styrelsen utgörs i enlighet av Ämnesföreningarnas delegationsgrupp (HYAL), De Gröna vid HUS, Socialdemokratiska studeranden vid HUS (OSY), Nationernas delegationsgrupp samt Obunden vänster. I år förnyades förfaringssätten för förhandlingarna och gemensamma spelregler gjordes tydligare. Styrelseförhandlingarna fortlöpte i god anda och av detta vill vi tacka alla delegationsgrupper.

Styrelsen för året 2018 i enlighet med förhandlingsresultaten:

Lauri Linna, ordförande (Obunden vänster)

Krista Laitila, vice ordförande (HYAL)

Sara Järvinen, ordförande för ekonomidirektionen (HYAL)

Amanda Pasanen, ordförande HUS Gruppens företagsstyrning, (De Gröna vid HUS)

Auli Elolahti (De Gröna vid HUS)

Aleksanteri Gustafsson (Socialdemokratiska studenter vid HUS)

Titta Hiltunen (Obunden vänster)

Jane Kärnä (HYAL)

Mathilda Timmer (HYAL)

Topias Tolonen (Osakuntalainen edustajistoryhmä)

Laura Wathén (HYAL)

Sebastian Österman (De Gröna vid HUS)

Grupperna binder sig till att förvara medlemsavgiften på den nuvarande nivån. Till ekonomidirektionens förslag för studentkårens budget för året 2018 görs dessa förändringar:

Till projektarbetarnas personalkostnader reserveras 30 000 euro mera under budgetens punkt ”Personalkostnader” indelad i olika underkategorier. Denna reservation är menad för att förverkliga intressebevakningsprojekt med tanke på att kunna utnyttja den ökade synligheten under 150-jubileumsåret när studentkåren gör nya samhälleligt betydelsefulla diskussionsöppnare.

Till föreningarnas verksamhetsbidrag läggs 7000 euro till i budgetens punkt ”Direkta föreningstjänster” i underpunkterna fakultets- och ämnesföreningar, nationer, andra föreningar samt orkestrar, körer och teatrar enligt nuvarande fördelning av verksamhetsbidrag. För det här flyttas 2000 euro från den allmänna verksamhetsreserven. De delegationsgrupper som bildar styrelsen har bundit sig till att inkludera de rekommendationer för intressebevakning som fanns i skissen för det slutliga målprogrammet. De specifika rekommendationerna är listade i detta meddelandets finskspråkiga version. Dessutom skall följande målen tilläggas i målprogrammets skiss:

1) Nolltolerans mot trakasserier
HUS satsar till konkreta åtgärder mot sexuella trakasserier inom studentkåren. HUS kan till exempel ordna en kampanj mot trakasserier och skola sina föreningsaktiva att känna igen och ingripa trakasserier i sina evenemang.

2) En studentkår som är nära sina medlemmar
Alla tjänster, lokaler och stödåtgärder som erbjuds till föreningar, skall riktas så att de möjliggör för och styr föreningar att agera enligt HUS värden. Dessutom skall fördelningsgrunderna för beviljande av föreningsbidrag granskas. Samtidigt strävar man efter att göra dessa grunder begripligare för alla medlemmar.

3) Studentrepresentanten behöver inte vara ensam
De bildar ett aktivt nätverk och vet var de placeras. De vet hur de kan fråga hjälp av HUS eller de övriga studentrepresentanterna. Det är klart för alla att på vilka andra ställen studenterna är aktiva och hurdan kunskap man kan få av dem.

Grupperna tillåter styrelsen att göra klargörande och stilistiska förändringar till dess mål.

På delegationsgruppernas vägnar,

Jaakko Rissanen,
Förhandlare, Obunden vänster
Tel.. +358 40 5141 551

Miran Hamidulla
Förhandlare, Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä
Tel. +358 44 535 1666

Maria Loima
Förhandlare, OSY
Tel. +358 44 086 3183

Teemu Palkki
Förhandlare, Osakuntalainen edustajistoryhmä
Tel. +358 50 331 7815

Toivo Laitinen
Förhandlare, De Gröna vid HUS
Tel. +358 44 977 8245

HUS söker två kandidater för perioden 1.1.2018–31.12.2018 i Svenska Studenrandes Intresseförening SSI:s styrelse. SSI är en intresseorganisation för svenskspråkiga studerande. Den ger ut tidningen Studentbladet och ordnar gemensamma evenemang för svenskspråkiga och tvåspråkiga studerande. Medlemmar i SSI är förutom HUS också Aalto-universitetets studentkår AUS, Arcada studerandekår ASK, Teknologföreningen och HUS svenskspråkiga nationer.

Av den sökande förutsätter HUS flytande kunskaper i svenska, kännedom om fältet av svenskspråkiga aktörer inom HUS samt tidigare erfarenhet av styrelsearbete. HUS representanter förväntas hålla tät kontakt med HUS styrelse i frågor som gäller SSI. Vi önskar att de sökande har möjlighet att delta i SSI:s höstmöte 25.11 där den nya styrelsen väljs.

De sökande ombeds skicka sina skriftliga ansökningar som bilaga till HUS registratur (kirjaamo@hyy.fi) senast 13.11.2017 kl. 12.00. HUS styrelse behandlar ansökningarna på sitt möte 15.11.2017 och meddelar därefter de sökande om resultatet.

Mer information om uppgiften ger styrelsemedlem Elli Saari (elli.saari@helsinki.fi) och Studentbladet https://www.stbl.fi/ssi/ssi-soker-ansvarspersoner-till-styrelsen/.

De fakultetsspecifika urvalskommittéernas förslag om studentrepresentanter till fakultetsråden och universitetskollegiet för mandatperioden 2018–2019 har publicerats här. Observera att det handlar om förslag och studentrepresentanter har inte ännu valts.

Informationen om val av studentrepresentanterna ska publiceras så snart som möjligt efter att studentrepresentanterna valts. HUS styrelse väljer fakultetsrådens studentrepresentanter under november och HUS delegationsmöte väljer universitetskollegiets studentrepresentanter den 4 december 2017. De nya studentrepresentanternas tvååriga mandatperiod inleds den 1 januari 2018. I december–januari ordnar HUS utbildningar för studentrepresentanterna.

Mera information urvalsprocessen ger urvalskoordinator Jenna Sorjonen, tfn 0503255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Delegationen väljer varje år på sitt möte i december en ny styrelse får studentkåren. Som tradition är att för delegationen gör sitt beslut om styrelsen uträttas styrelseförhandlingar.  Under förhandlingarna görs ett förslag om styrelsebildare och styrelsens storlek och medlemmar. Under förhandlingarna förhandlar av delegationsgrupperna utnämnda förhandlare med varandra enligt spelregler som satts upp på förhand. När man kommit fram till ett förslag som har majoritetens understöd slutar förhandlingarna. De grupper som står bakom förslaget informerar sedan öppet om resultatet av förhandlingarna. På basen av förhandlingarna görs ett förslag för delagationen att besluta om. Övriga delegationsmedlemmar kan göra motförslag. Oftas görs också delegations beslut om styrelsebildare och styrelse efter en omröstning. 

Här under kan du bekanta dig med kandidater för styrelsebildare och styrelsen för Helsingfors universitets styrelse 2018.

Kandidater för styrelsebildare

Ainejärjestöläiset

Elina Nieminen
Jag är Elina, en av samhörighet och arbete tillsammans med andra engagerad ledare, som har drift, vision och erfarenhet för att göra året 2018 till det märkvärdigaste i HUS historia. Jag ansöker för studetkårens styrelses ordförande. Jag är känd som en människonära, presterande och lätt tillmötesgående ledare. Nära mitt hjärta ligger befrämjandet av samhörighet och öppenhet. Som ledare är jag skicklig med att skapa en omgivning där det är lätt för alla att föra fram sina egna åsikter och använda sina egna styrkor. Tack vare mina starka sociala färdigheter och min ledarerfarenhet kan jag stötta min styrelse till att uppnå gemensamma målsättningar och fungera som specialister inom den egna sektorn. Jubileumsåret är en möjlighet att göra betydande nya öppningar och föra studerandena samman för att fira studentkåren, studentgemenskapen och studenternas framgångar. Helsingfors universitet och Helsingfors stad måste vara världens bästa plats för studeranden och nästa år är ett ypperligt tillfälle att få våra målsättningar synliga.

Osakuntalainen edustajistoryhmä

Hanna-Maria Häkkilä
Jag är Hanna-Maria Häkkilä och jag ansöker för studetkårens styrelses ordförande. Jag har en lång erfrenhet av föreningsarbete och under året 2017 är jag i studentkårens styrelse ansvarig för HUS gruppen och kommunikation. Jag förstår bra både människor och ekonomiska ärenden. Som ordförande vill jag möjliggöra att både den kommande styrelsen och volontärer kan göra jubileumsåret HUS150 se ut som de själva och ett minnesfullt år för alla studentkårens medlemmar. Nästa år måste HUS vara ett aktivt röst i vårt samhälle och och lyfta fram nya åsikter. Studentkåren påverkar och tar en synlig ställning på den samhälliga diskussionen som gäller universitetslaget, inträdesprovets förnyelse och studenternas uppehälle. Speciellt viktigt för mig som lädare är att ta hand om människornas välbefinnande utan att glömma gemensamma mål. I slutet av mitt år som ordförande, är HUSs medlemmar lykligare och vi har tillsammans gjort världen ett litet bättre ställe.

Sitoutumaton vasemmisto – Obunden vänster – Independent left

Lauri Linna
Jag är Lauri Linna, fjärde årets juridikstudent. Jag ansöker om att bli ordförande i HUS styrelse. Jag är känd för att vara en flitig jobbare och positiv människa som njuter av utmaningar. I HUS styrelse har jag varit med i att förbättra genomskinligheten, kämpat för universitetsdemokratin och hjälpt föreningarna inom HUS bli tryggare och tillgängligare platser för våra medlemmar. Jag har utvecklat beviljande av föreningsbidrag och sättet hur denna process går till. Jag älskar både dikter och dokument. Både förvaltning och gemenskap samt att hjälpa människor att nå sin fulla potential. I studentkåren ska vi mera målmedvetet förverkliga våra värden och fungera som banbrytare i det som vi även kräver av andra: studentkåren ska vara öppen, jämställd, en modig intressebevakare och demokratisk. Vi har alla möjligheter att vara föregångare i dessa saker – varför skulle vi inte ta chansen?

Kandidater för styrelsen

Ainejärjestöläiset

Sara Järvinen
Jag är en 27-årig teologistuderande. Jag har under hela min tid vid universitetet varit aktivt med i föreningsverksamheten och före universitetstiden var jag med i ungdomsföreningar och byggde där datorspelskultur. Dessa erfarenheter har gett mig nycklar för förverkligandet av strategier och planer samt besittning av ekonomiaspekter. Av denna orsak söker jag främst posten som ordförande för ekonomidirektionen i HUS styrelse för 2018. Jag är även tillgänglig till posten som ansvarig för HUS Gruppen och skulle njuta av uppgifter inom socialpolitisk intressebevakning. Som funktionär är jag modig och alltid redo att ifrågasätta redan invanda tillvägagångssätt. Jag njuter av spännande situationer och av att få skapa gemensamma saker med andra människor, men får också mycket gjort ensam. Jag är en sådan där lustigkurre och tycker att det också är viktigt att kontinuerligt skapa positiv energi för sin omgivning. 

Jane Kärnä
Jag är Jane - teatervetare och föreningsaktiv! Mina drömmars HUS är en inkluderande gemenskap av möjligheter, där man bryr sig om, stöder och uppmuntrar varandra. Jag vill arbeta för att studentkåren i en stigande grad skulle erbjuda mångsidigare och motiverande möjligheter till dess olika medlemmar samt stötta sina föreningar, som även erbjuder dessa möjligheter. Till mig har HUS och dess föreningar gett ett ställe där jag har kunnat lära mig, växa, försöka, samt även många fantastiska vänner och erfarenheter. Jag blir lätt entusiastisk, jag tycker om att göra saker tillsammans och med en erfaren säkerhet fungerar jag även väl under press. För mig är det viktigt att personerna runt omkring mig mår bra och att alla får en chans att glänsa i rampljuset. I styrelsen intresserar mig främst ansvarsområdena för föreningarna, förenings kommunikationen, föreningars jämställdhet och frivilligarbetet, men jag är också öppen för nya utmaningar! 

Krista Laitila
Jag är en 25-årig pedagogie studerande, som har det enkelt att arbeta med människor. Efter att ha fungerat i olika föreningar har jag haft mångsidigt att göra med olika sorters människor, vilket varit både meningsfullt och lärorikt. Verksamhet inom en gemenskap är för mig ett naturligt sätt att arbeta. Min motiverade inställning och min förmåga att lära mig snabbt gör mig till en person man kan slänga in i olika djupa bassänger - och jag kommer att lär mig simma. Jag är utåtriktad, idérik, centrerad på att finna lösningar samt arbetar med flyt under både stress och press. Jag är tillgänglig till posten som vice-ordförande för studentkåren. Vid behov är jag även tillgänglig som ansvarig för HUS Gruppen. Min målsättning är att förbättra gemenskapen bland studeranderepresentanter och vara med om att skapa ett spektakulärt 150-års jubileumsår för studentkåren, där studenterna får delta i planeringen och förverkligandet av jubileumsårets olika delområden. 

Mathilda Timmer
Jag är Mathilda, femte årets statsvetare. Viljan av att hjälpa andra och rädda världen har lett mig från ungdomsårens hjälppisverksamhet ända till denna punkt. Jag söker till HUS styrelse, för nästa år, eftersom jag vill vara med om att försvara studenternas rättigheter och sköta om studerandes intressebevakning. Som gulis, då jag sökte mig till posten som ämnesföreningens studieansvarig, upplevde jag studiefrågorna som den bästa platsen för att påverka studenternas vardag. Åratal senare upplever jag fortfarande utbildningspolitiken som min närmaste domän, och vid den utbildningspolitiska sektorn vill jag även arbeta inom HUS styrelse. Eftersom jag vid sidan av utbildningspolitiken älskar att lära mig nya saker, tar jag även med iver emot de utmaningar som andra sektorer skulle medföra. Jag är av människotypen som går stadigt framåt med huvudet i molnen, men med fötterna samtidigt stadigt på jorden - av den typen, som alla styrelser behöver som medlem. “Mycket prat men också mycket gjort” – Ismo Laitela

Laura Wathen
Jag är Laura, en 25-årig politices studerande. Jag är en energiförladdning som fylls av entusiasm invid utmaningar och livliga nya idéer och kavlar upp armarna för att få konkretisera målsättningar. Flera års erfarenhet av förenings- och frivilligarbete har gjort mig till en organiseringstrollkarl: trådarna hålls i min hand, jag fungerar strålande också under stor press och jag vågar ta svåra beslut. Mina studier i sociala vetenskaper, mina tidigare erfarenheter av intressebevakning och min brinnande iver för studentkåren och intresse för att göra staden bättre för studenter skulle göra mig till en ypperlig intressebevakare till den socialpolitiska sektorn. Jag är dock i den mån allätare då det kommer till utveckling, att man av mig får en diger arbetare till vilken som helst sektor från evenemang till föreningsärenden. Jubileumsåret motiverar mig speciellt eftersom det erbjuder möjligheter för att planera och förverkliga tillsammans som studentkår till exempel ett oförglömligt intressebevakningsjippo eller megalomaniska festligheter!

Edistykselliset

Jeremias Nurmela
Jag är Jeremias Nurmela, en 22-årig studerande i juridik, föreningsaktiv och medlem i framstegsgruppen I Helsingfors. Jag söker till HUS styrelse 2018 för att göra studentkåren ännu mer fungerande och inflytelserikare för min del än vad den redan är numera. Till min karaktär är jag en samarbetsvillig och flitig brobyggare med vilken det är lätt att åstadkomma mycket. Studentkåren som organisation är mycket bekant för mig genom otaliga förtroendeuppdrag inom HUS. Utöver detta har jag fungerat som ordförande i en medelstor förening i år, så har jag erfarenhet och visioner att erbjuda. För mig är långtidsvälbefinnandet i studentkåren, utbudet av kvalitetstjänster som främjar ens studier och präktighet viktiga mål som jag ska driva i HUS styrelse. 

HELP

Anssi Mykkänen
Jag är 4:e årets medicine studerande. Jag har erfarenhet av HUS bl.a. genom min roll som HELPs delegationsgruppsordförande under det pågående året samt genom uppdraget som styrelseledamot på Ylioppilaslehden kustannus Oy sedan två år tillbaka. Via dessa uppdrag har jag lärt mig många saker som jag är säker på att jag skulle ha nytta av i HUS styrelsearbete. Som person är jag analytisk och strävar efter att noga fördjupa mig i saker innan jag fattar beslut. Till HUS styrelse skulle jag tillföra mångsidigt kunnande samt perspektiv från ytterom centrumcampus. I styrelsen skulle jag vilja jobba för att HUS starkare skulle synas på alla campus samt att varje medlem skulle känna att de har nytta av HUS. I HUS styrelse skulle jag bl.a. vara intresserad av viceordförandeposten samt ansvarsområdena för HUS Gruppen, utbildningspolitik, hälsoärenden samt utvecklingssamarbete. 

Ville Liu
Jag är Ville Liu och studerar odontologi. För tillfället sitter jag i HUS delegation och har i år även varit med i beredningsutskottet. Utöver dessa uppgifter är jag aktiv i min ämnesförening. Till styrelsen skulle jag hämta med mig kunskap om hälso- och sjukvården, men också erfarenhet från föreningsverksamheten och tutoreringen. Mina goda organisationsfärdigheter och mitt lugn skulle också vara till fördel i HUS:s styrelsearbete. För mig är ett flyt i studierna, samt en fungerande vardag för studerande viktig och jag är mycket motiverad att arbeta för dessa två. Jag skulle särskilt vilja arbeta med ansvarsområdena hälsa, idrott, kommunikation, nya studerandes ställning, likabehandling samt tutorernas verksamhet. 

HYYn Vihreät – De Gröna vid HUS

Sebastian Österman
Sebastian heter jag, andra årets biologistuderande och entusiastisk medlem i flera föreningar. Jag dök djupt ner i studentkårens vilda värld redan som gulis och har under det pågående året verkat som ordförande för min delegationsgrupp samt som vice medlem i centrala urvalskommittén och beredningsutskottet. Jag har dessutom ett starkt fotfäste i föreningsfältet i min fakultet, där jag för tillfället verkar som studieansvarig i Biosfären, vice ordförande i Vik-spexet samt internationalitetsansvarig i Svenska Naturvetarklubben. Ovanpå detta avklarade jag 120 studiepoäng förra läsåret. Jag vill nu ägna tiden och energin de ovannämnda uppgifterna krävt för att arbeta för HUS. Jag strävar till att bygga en möjligast inflytelserik studentkår med en stark och tvärvetenskaplig samhörighet. Jag är speciellt intresserad av att arbeta med utbildningspolitik, kommunikation och miljöfrågor. Som person har jag en avslappnad men ambitiös attityd. Jag anser att det vore en enorm ära att bli vald till studentkårens styrelse, och hoppas på en chans att visa att jag är värd förtroendet.

Amanda Pasanen
Jag är 23 år gammal magisterstuderande i Miljöförändring och global hållbarhet och HUS Grönas kandidat till styrelsen 2018. Under det gångna året har jag verkat som andra ordförande för De Grönas delegationsgrupp och innan har jag varit aktiv i bl.a. HUS utskott (Utvecklingssamarbetsutskottets ordförande 2016), min egen ämnesförening (MYY ry internationell ansvarig) samt i universitetets administration (studeranderepresentant i Miljövetenskapliga institutionens institutionsråd 2016-2017, styrgruppen för magisterprogrammet Environmental Change and Global Sustainability). I HUS styrelse vill jag jobba för bättre samhällelig interaktion genom stadspåverkan och intressebevakning samt utveckla utvecklingssamarbetssektorn. Mitt i de kaotiska examensreformerna och nedskärningarna i utbildningen är det viktigt att också påverka universitetet för att trygga studerandenas intressen och välbefinnande.

Auli Elolahti
Jag är en 25-årig miljövetare, delegationsmedlem för de Gröna vid HUS och en erfaren aktör i flera medborgarorganisationer. Jag söker till HUS styrelse för 2018, där jag hoppas mig kunna utveckla HUS verksamhet i en mer ansvarsfull och inflytelserik riktning. Mest expertis har jag i kommunikation och miljöfrågor, men jag är också erfaren i bostads- och stadspolitik och känner till HUS Gruppens verksamhet. I HUS har jag aktivt verkat som delegationsmedlem, som en medlem av HUS Gruppens förvaltningsråd och i miljöutskottet samt i flera ämnesföreningar: Natura, Symbioosi och MYY. Utanför HUS har jag arbetat som volontär med flera miljörelaterade projekt och evenemang. Jag skulle bli en erfaren styrelsemedlem med utmärkta organisations- och kommunikationsfärdigheter. 

Osakuntalainen edustajistoryhmä

Topias Tolonen
Jag heter Topias Tolonen och jag ansöker till studentkårens styrelse för året 2018. Jag kommer från nationerna och är en superoptimist. Mina styrkor är bra kunskaper i matematik, en mångsidig föreningsbakgrund och ett vilja att samarbeta. I början av mina studier satsade jag mer på själva studier och inte på föreningsarbete, men under de sista åren har jag gjort mitt bästa att gottgöra de förlurade åren. Jag har varit ördförande vid Hämäläis-Osakunta, sett hur livet funkar i ett litet IT-konsultföretag och föreläst ett kurs i sannolikhetsmatematik vid HU. Mitt mångsidiga bakgrund sammansatt med mitt intresse för högskolepolitik och intressebevakning ger mig kunskaper att förstå olika situationer. Mina kunskaper i ekonomi och matematik gör mitt profil rikare och gör mig ett bra tillägg till ett litet ”kontorjobb” som HUSs styrelse. HUS är i ett fantastisk ställning i samhället och har bra resursser för att påverka på studenternas ställning både på universitetsnivå och föreningsnivå. Med mitt motivation och kunnande är jag kompetent att utnyttja HUSs resursser.

Sitoutumaton vasemmisto – Obunden vänster – Independent left

Titta Hiltunen
Jag studerar politisk historia för fjärde året och är ordförande för Obunden vänsters delegationsgrupp. Jag brinner för att få visa mina kunskaper i HUS styrelse och är mycket motiverad i att jobba för studentkåren. Jag är främst intresserad av intressebevakning, att garantera studenternas uppehälle, att agera för en bättre stad och boende samt att ansvara för WSC-nätverket. På grund av mina studier och mitt eget intresse känner jag bra till olika politiska processer. Jämställdhetsärenden är viktiga för mig och jag skulle vara i mitt element om jag skulle få ansvara för dem. Dessutom är jag intresserad av internationella frågor och utvecklingsarbete samt campusodling. Jag vill vara med i att bygga den ideala situationen, som vi har definierat i vårt policypapper. Studentkåren av mina drömmar är på riktigt jämställd och verkligen fungerar som intressebevakare för sina medlemmar.

Julius Uusinarkaus
Jag är Julius Uusinarkaus, fjärde årets naturvetare. Jag ansöker om att bli medlem i HUS styrelse för året 2018. Jag är känd för att vara effektiv samt en flitig arbetare och problemlösare. Jag är en naturlig projektarbetare: jag har förmåga att hantera helheter, schemaläggning och budgetering samt att utnyttja andra människors fulla potential. Mina programmeringskunskaper gör mig till en effektiv arbetare som tänker annorlunda. Min kunnighet skulle passa bäst till uppgifter bland evenemang, föreningar eller jämställdhetsarbete. Mina drömmars studentkår är ett tryggt ställe där alla har möjlighet att förverkliga sig själva. I den får alla njuta av en rik studiekultur utan att möta trakasserier. HUS jubileumsår är en perfekt ram för att förnya och utveckla. Jag vill vara med i detta arbete och vet att jag skulle vara ett utmärkt tillägg i HUS styrelse.

 Sosialidemokraattiset opiskelijat

Aleksanteri Gustafsson
Jag är Aleksanteri Gustafsson, föreningsaktiv och studerar historia vid Helsingfors universitet för fjärde året. Jag söker till HUS styrelse för att bidra till starkare intressebevakning för studeranden, stabil och ansvarig skötsel av ekonomin samt en mer närvarande studentkår för alla studeranden. Tidigare erfarenhet från HUS verksamhet har jag fått som medlem i HUS ekonomidirektion och som biträdande medlem i HUS delegation. Annan erfarenhet av föreningsarbete har jag fått under min tid som aktiv medlem inom min ämnesförening Kronos och socialdemokratiska studeranden OSY. Före detta har jag också varit aktiv medlem inom flera socialdemokratiska föreningar och andra ungdomsföreningar. Av mig skulle HUS studentkår skulle få en aktiv och samarbetskunnig styrelsemedlem. Jag strävar efter att alltid ta hänsyn till andras synvinklar och perspektiv, eftersom jag tror att detta är det bästa sättet att nå gemensamma mål. Öppenhet och engagerande verksamhet är värderingar som jag personligen skulle vilja befrämja i styrelsen.

SNÄf

Emilia Granqvist
Jag studerar statskunskap med förvaltning och vill arbeta föra att föra studentkåren närmare sina medlemmar, så att varje HUS medlem kan vara stolt och känna samhörighet med sin studentkår. Studentkåren ska vara lika tillgänglig för alla, oberoende av språkgrupp eller social bakgrund. Därtill vill jag vara med och göra jubileumsåret till någonting man sent kommer att glömma.  Min erfarenhet från ledning av små och stora organisationer skulle vara till nytta i HUS styrelse. Särskilt områdena kultur, kommunikation, utskotten och HUS Gruppen intresserar mej. Ett år i HUS styrelse skulle ge mig viktig erfarenhet för att utvecklas som samhällspåverkare. 

Emma Heikkilä
Jag studerar vid den svenskspråkiga klasslärarinriktningen vid Pedagogiska fakulteten. Jag har i HUS suttit med i Svenska Nationer och Ämnesföreningar rf:s styrelse som gulis- och alumnansvarig samt medverkat i Tvåspråkighetsutskottets verksamhet. Jag har dessutom medverkat i Condus som flerspråkighets- och studieansvarig och i Didacta som fest- och årsfestansvarig. Jag har en vid bild av universitetsföreningar ur en pedagogikstuderandes perspektiv. Jag är starkt flerspråkig och kan kommunicera flytande med de tre språk som används vid HUS och tycker också att jämlikhetsärenden och förebyggande hälsoarbete kan utvecklas ytterligare. I HUS styrelse är jag intresserad av tvåspråkighet, jämlikhet, samt hälsa och motion. 

Pages