Media och arkiv

Nyheter

En del ändringar i studiestödet träder i kraft vid årsskiftet. Vi har sammanställt de viktigaste nedan. På FPA:s webbplats finns mer heltäckande information om ändringarna.

Inkomstgränserna för studenter höjs

Utöver studiestödet får studenten ha andra inkomster upp till årsinkomstgränsen. Årsinkomstgränsen fastställs utifrån det antal månader som den studerande lyft studiestöd under året. Mer info om inkomstgränserna

Från början av år 2018 höjs årsinkomstgränsen vid inkomstkontrollen med 1 % och därefter görs indexhöjningar med 2 års mellanrum. En student som till exempel lyfter studiestöd för 9 månader år 2018 får ha högst 11 973 euro i andra inkomster då inkomtsgränsen i år är 11 850 euro för 9 stödmånader.

Betalningsdagen för studiestödet tidigareläggs

Från början av år 2018 betalas studiepenning och eventuellt bostadstillägg (endast för personer som bor utomlands eller på Åland på grund av studierna) ut den 1:a dagen varje månad eller följande bankdag. Framöver betalas studiepenningen och det allmänna bostadsbidraget alltså samma dag.

Högskolorna slutar behandla studiestödsärenden – inte åtgärder krävs av studenten

Alla högskolor i Finland har haft en studiestödsnämnd som ansvarat till exempel för uppföljningen av studieframgången och ärenden i anslutning till förlängning av stödtiden och bedömningen av sommarstudiernas tillräckliga omfattning. Från och med 1.1.2018 avgör FPA alla studiestödsrelaterade ärenden. Studiestödsnämndernas verksamhet läggs ned och samtidigt slutar alla universitet behandla studiestödsansökningar. Avsikten med ändringarna är att trygga en effektiv och enhetlig behandling av studiestödsärenden och garantera en likvärdig ställning för alla studenter.

Ändringen kräver inga åtgärder från studentens sida. Studiestödet betalas fortsättningsvis ut enligt beslutet om studiestöd och framöver ska studenterna sköta sina studiestödsrelaterade ärenden hos FPA. Du kan sköta dina ärenden till exempel i FPA:s e-tjänst, telefontjänsten, FPA:s byråer eller serviceställen. Kontaktuppgifterna finns på FPA:s webbplats

Försörjarförhöjning införs!

En försörjarförhöjning på 75 euro införs i studiestödet. Studiestödet stiger från 250,28 euro till 325,28 euro i månaden för studenter som försörjer barn. Studenter som försörjer barn under 18 år och får studiepenning har rätt till försörjarförhöjning. Studerande som får studiepenning beviljas försörjarförhöjning automatiskt när uppgift om att den studerande är vårdnadshavare för ett minderårigt barn finns i befolkningsdatasystemet.

Försörjarförhöjningen beaktas inte som inkomst till exempel i beräkningen av bostadsbidraget, militärunderstödet eller dagvårdsavgifterna.

Mer information:

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, internationella ärenden)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi

I höst har HUS valt nya studentrepresentanter för alla fakulteteternas fakultetsråd och för universitetskollegiet för de kommande två åren. De nya studentrepresentanterna inleder sitt arbete 1.1.2018. Namnen på alla de nya studentrepresentanterna har offentliggjorts på HUS webbplats – ta reda på vem som representerar studenterna vid din egen fakultet!

Vad gör studentrepresentanterna?
Studentrepresentanterna sitter i olika beslutsfattande organ vid universitetet, till exempel i fakultetsråden och universitetskollegiet. De ser till att ingen kör över studenternas intressen när beslut fattas i frågor som rör studierna och studenternas liv. De för fram studenternas åsikter på mötena, främjar och försvarar frågor som är viktiga för studenterna och utvecklar universitetet så att det bättre avspeglar studenterna. Mer information om studentrepresentanternas arbete finns här. Genom att kontakta studentrepresentanterna från din egen fakultet i fråga om missförhållanden eller idéer för att utveckla universitetet kan du alltså göra din röst hörd i beslutsfattandet vid universitetet.

Vad är fakultetsrådet?
Fakultetsrådet är ett organ som består av fakultetens professorer, övriga personal och studenter. Dekanus är ordförande. Fakultetsrådet utvecklar undervisningen och forskningen vid fakulteten, ansvarar för kvalitetskontrollen i forskningen och undervisningen, fattar beslut om examenskraven, undervisningsprogrammet, grunderna för studentantagningen och riktlinjerna för ekonomi och personalärenden samt behandlar fakultetens olika vittomfattande planer och andra principiellt viktiga frågor. Fakultetsrådets personalmedlemmar har utsetts och de fakultetsvisa resultaten offentliggjorts i universitetets intranät Flamma (kräver inloggning).

Vad är kollegiet?
Universitetskollegiet är ett organ som behandlar ärenden som har betydelse för hela universitetet, och som består av representanter för professorerna, den övriga personalen och studenterna från alla de elva fakulteterna. Från och med nästa år är också Svenska social- och kommunalhögskolans studenter representerade. Kollegiet väljer bland annat de externa medlemmarna i styrelsen, som är universitetets högsta beslutande organ, väljer universitetets kansler och revisorer samt fastställer universitetets bokslut och verksamhetsberättelse. Medlemmarna i universitetskollegiet väljs i början av året.

Varför väljer HUS studentrepresentanter?
Valet av studentrepresentanter till universitetets förvaltningsorgan är studentkårernas lagstadgade uppgift. Studentkåren försöker ordna valet av studentrepresentanter på ett öppet och transparent sätt och efterlyser en så heterogen grupp av sökande som möjligt. I höst har studentrepresentanterna för första gången valts genom ett nytt ansökningsförfarande där alla närvaroanmälda studenter kunde söka uppdraget som studentrepresentant och ansökningarna behandlades av urvalskommittéer bestående av studenter från respektive fakultet. Universitetskollegiets studentmedlemmar väljs av HUS delegation. Representanterna i fakultetsråden och andra organ väljs av HUS styrelse.

Mer information i frågor som gäller studentrepresentanterna ger HUS sakkunniga för utbildningspolitik, Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen(at)hyy.fi, 0503255202.

Skulle du vilja påverka studiemiljön vid din fakultet? Är du intresserad av hälsofrågor som har med studielivet att göra och är du villig att verka för hälsofrämjande?

En av Studenternas Hälsovårdsstiftelses (SHVS) centrala uppgifter är främjandet av studerandes hälsa. På det lokala planet planeras och genomförs det hälsofrämjande arbetet i samarbete med de studerande, universiteten och representanter för de andra samarbetsparterna i s.k. hälsoarbetsgrupper. Helsingfors universitets studerandes frågor behandlas i två hälsoarbetsgrupper; en för de studerande vid centrumcampus och en gemensam för de studerande vid Mejlans, Gumtäkts och Viks campus. Till centrumcampus arbetsgrupp söker vi nu en suppleant, som ska representera teologiska fakultetens studerande, för resten av mandatperioden till 31.8.2019.

Hälsoarbetsgruppernas uppgifter är att:
•    identifiera de fenomen i studiemiljön och studielivet som för tillfället påverkar studerandes hälsa
•    behandla resultaten av de utredningar om studiemiljöns hälsosamhet och säkerhet som SHVS genomför
•    identifiera de tillfällen där man kan främja studieförmågan
•    behandla de utvecklingsförslag som studerande lämnar in till SHVS
•    presentera den verksamhet som SHVS, universitetet och de studerande bedriver och utveckla samarbetsmöjligheter
•    nätverka för bättre främjande av studerandes hälsa

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) presenterar kandidaten för SHVS, som kallar hälsoarbetsgruppens sakkunnigmedlem utifrån studentkårens förslag. Hälsoarbetsgrupperna håller möten dagtid ett par gånger per termin. Det är viktigt att studentrepresentanterna kan delta i mötena. Hälsoarbetsgruppernas arbetsspråk är finska.

Fritt formulerade ansökningar jämte motiveringar skall riktas till styrelsen vid Studentkåren vid Helsingfors universitet och inlämnas senast söndagen 17.12.2017 per e-post till HUS registratur (kirjaamo@hyy.fi). Av de sökande önskas intresse för hälsofrågor förknippade med studiemiljön och studielivet samt en positiv attityd till hälsofrämjande. Erfarenhet av ämnes- och fakultetsföreningsverksamhet räknas som merit. Studentkåren hoppas på sökande av olika kön. Den sökandes namn, e-postadress och telefonnummer samt fakultet skall framgå av ansökan.

Mera information: Sofia Lindqvist, sakkunnig vid HUS, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605.

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet valde på sitt möte 4.12 en ny styrelse för år 2018. Styrelsen utgörs av Ämnesföreningarnas delegationsgrupp HYAL, Socialdemokratiska studeranden vid HUS OSY, Nationernas delegationsgrupp, Obunden vänster och De Gröna vid HUS. Edistykselliset, Svenska Nationer och Ämnesföreningar SNÄf och HELP sitter i opposition år 2018.

Till styrelseordförande valdes juris studerande Lauri Linna. Han representerar delegationsgruppen Obunden vänster. År 2017 satt Linna i HUS styrelse som ordförande för ekonomidirektionen och ansvarig för rättsskydd, likabehandling i föreningarna samt frändefolksärenden. 

”Studentkårens 150-årsjubileum är en lysande chans att uträtta storverk. Vi har chansen att göra studentkåren ännu mer känd och tillgänglig för medlemmarna. Vi kan göra studentkåren till en gemenskap där alla kan känna sig hemma oavsett bakgrund, och som är stark nog att kämpa för en rättvisare värld”, säger den färska ordföranden Linna.

HUS styrelse år 2018:
Lauri Linna, ordförande (Obunden vänster), Krista Laitila, vice ordförande (HYAL), Sara Järvinen, ordförande för ekonomidirektionen (HYAL), Amanda Pasanen (De Gröna vud HUS), Aleksanteri Gustafsson (OSY), Titta Hiltunen (Obunden vänster), Jane Kärnä (HYAL), Mathilda Timmer (HYAL), Topias Tolonen (Nationerna), Laura Wathén (HYAL), Julius Uusinarkaus (Obunden vänster), Sebastian Österman (De Gröna vid HUS).

Den nya styrelsens mandatperiod är ett år och den inleds i januari 2018.

Från vänster till höger Laura Wathén, Jane Kärnä, Topias Tolonen, Julius Uusinarkaus, Aleksanteri Gustafsson och Mathilda Timmer. I toppraden Krista Laitila, Sebastian Österman, Sara Järvinen och Lauri Linna. Bilden saknas av Titta Hiltunen och Amanda Pasanen.

Mer information: 
Lauri Linna, HUS styrelseordförande 2018 
tfn 050 5950324
lauri.linna(at)hyy.fi