Studentkåren

Organisation

Styrelsen

  • Studentkårens delegation väljer styrelse årligen. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.
  • Styrelsen har förvaltningsmakten och den verkställande och beslutande makten i sådana ärenden som inte ankommer på studentkårens delegation.
  • Varje styrelsemedlem har egna ansvarområden och -projekt som de arbetar för.

Kontaktuppgifter till styrelsen
Styrelsens beslutsförteckningar

Styrelsens arbete

Styrelsemedlemmarna har ett nära samarbete med HUS verksamhetssekreterare. Studentkårens verksamhetssektorer är exempelvis utbildningspolitik, socialpolitik, kulturfrågor och kommunikation. Utskotten och ekonomidirektionen fungerar som beredande organ för styrelsen.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i veckan under terminerna. På mötena behandlas bland annat ställningstaganden som rör studentkårens intressebevakning och utskottens förslag till hur projektmedel ska användas. Styrelsen bereder också beslutsförslag, exempelvis budgeten, för delegationen.

Ledningen för företagen i HUS Gruppen

Styrelsen fungerar som bolagsstämma för studentkårens eget företag Oy HYY-Yhtiöt Ab och utser HUS Gruppens förvaltningsråd och styrelse. Studentkårens styrelse godkänner förslag som rör HUS Gruppen och som ska läggas fram för delegationen. Dit hör dokument som HUS Gruppens ägarstrategi, modersamfundets årliga ramar för placeringar och risker samt fastighetsekonomins målbudget.